Hautaus

Hoidamme aluehallintovirastossa hautaamiseen liittyviä lupa- ja valvonta-asioita sekä kiinteistörekisteritehtäviä. Hautaustoimilain mukaisissa asioissa Itä-Suomen aluehallintovirasto neuvoo maksutta. Sekä myönteiset että kielteiset lupapäätöksemme ovat maksullisia. 

Hautausmaa ja yksityinen hautapaikka

Voimme myöntää luvan hautausmaan perustamiseen rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle (esimerkiksi rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle).

Hautausmaata ei saa ylläpitää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi.

Jotta voisit saada luvan hautausmaan perustamiseen, sinulla täytyy olla edellytykset ylläpitää hautausmaata asianmukaisesti. Sinun on esitettävä muun muassa toteuttamiskelpoinen suunnitelma siitä, miten järjestät hautausmaan ylläpidon pitkällä aikavälillä.

Hautausmaan ylläpitäjän tulee omistaa kiinteistö. Jos hautausmaan ylläpitäjä ei omista kiinteistöä, ylläpitäjällä täytyy olla

  • kiinteistön omistajan suostumus hautausmaan perustamiseen sekä
  • parhaalle etusijalle kirjattu vuokraoikeus tai muu käyttöoikeus.

Vuokra- tai muun käyttöoikeuden on oltava määräaikainen: vähintään 130 ja enintään 200 vuotta. Lisäksi sen pitää koskea koko kiinteistön aluetta.

Hautausmaakiinteistöön ei saa kohdistua sellaisia kiinnityksiä tai muita kirjattuja erityisiä oikeuksia, joita hautaustoimilaissa ei tarkoiteta. Hautausmaakäytössä olevasta kiinteistöstä on tehtävä merkintä vallintarajoituksesta lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Voimme myöntää luvan yksityisen haudan perustamiseen tietylle, nimetylle vainajalle erityisestä syystä. Paikan täytyy olla sopiva hautaustarkoitukseen ja alueen omistajan tai haltijan pitää antaa suostumuksensa haudan perustamiseen. 

Kyllä. Ilmoitamme tiedot yksityisestä haudasta tai hautausmaasta kiinteistötietojärjestelmään kyseisen kiinteistön kohdalle. Hautausmaan ja yksityisen haudan perustaminen vaikuttavat alueen maankäyttöön.

Vainajan tuhkan hautaaminen

Et tarvitse aluehallintovirastosta lupaa, jos yksityistä hautapaikkaa ei muodosteta. Yksityinen hautapaikka ei muodostu, jos tuhkan hautauspaikalle ei laiteta hautamuistomerkkiä tai muuta näkyvää merkkiä haudasta.

Jos haluat laittaa hautapaikalle muistomerkin tai muita näkyviä merkkejä, sinun on haettava aluehallintovirastosta lupa yksityisen haudan perustamiseen. Hae lupaa erillisellä lomakkeella ja lähetä se Itä-Suomen aluehallintovirastoon.

Tarvitset aina myös maa- tai vesialueen omistajan suostumuksen siihen, että voit haudata tai sirotella tuhkan hänen alueelleen. Tarvittaessa voit pyytää suostumuksen myös alueen haltijalta. Hanki suostumus kirjallisena, niin vältyt epäselvyyksiltä.

Vainajan tuhka on haudattava tai sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan vuoden kuluessa tuhkauksesta.

Ennen tuhkan luovuttamista tuhkauurnansaajan on ilmoitettava kirjallisesti krematorion ylläpitäjälle, minne tuhka sijoitetaan. Jos hautaamisjärjestelyistä vastaavat henkilöt eivät vuoden kuluttua tuhkaamisesta huolehdi tuhkasta, vaikka krematorio on siihen kehottanut, sijoitetaan tuhka vainajan kuolinpesän kustannuksella sille hautausmaalle, johon vainajalle on oikeus tulla haudatuksi.

Haudatun vainajan siirtäminen

Suomalaiseen hautauskulttuuriin kuuluu, että hauta koetaan vainajan pysyväksi leposijaksi. Sen vuoksi haudan koskemattomuus pyritään turvaamaan.

Haudatun vainajan ruumiin tai tuhkan voi siirtää toiseen hautaan vain erityisen painavista syistä. Tarvitset siirtämiseen meiltä aluehallintovirastosta luvan. Hae lupaa erillisellä lomakkeella ja lähetä se Itä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Haudatun ruumiin siirtämiseen tarvitset luvan myös terveydensuojeluviranomaiselta.

Aluehallintovirastossa harkitsemme tapauskohtaisesti erityisen painavia syitä. Näitä voivat olla esimerkiksi se, että

  • vainajaa ei ole jostakin syystä voitu alun perin haudata siihen paikkaan, johon hän tai hänen omaisensa ovat halunneet hänet haudata
  • vainaja on oleskellut Suomessa pakolaisena tai turvapaikanhakijana, ja olosuhteet hänen kotimaassaan muuttuvat myöhemmin niin, että hänen ruumiinsa tai tuhkansa voidaan siirtää hänen kotimaahansa
  • on terveydensuojeluun tai maankäyttöön liittyviä syitä, jotka ovat poikkeuksellisen painavia.

Ole mahdollisimman aikaisin yhteydessä meihin ja kysy lisätietoja asiasta jo ennen kuin lähetät hakemuksesi.

Hautojen hoitamiseen liittyvät valtionavustukset

Suomalaisten sankari- ja siviilihautausmaiden sekä siirtoväen sankarihautojen hoitamiseen voi hakea valtionavustuksia vuosittain.

Avustukset myönnetään vuosittain. 

Vuoden 2021 hakemukset on jätettävä 17.5.2021 kello 16.15 mennessä.

Lähetä hakemus Itä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Muista lähettää Itä-Suomen aluehallintovirastoon myös selvitys avustuksen käyttämisestä seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Luovutettujen alueiden hautausmailla tarkoitetaan sankari-, kenttä- ja siviilihautausmaita, jotka jäivät Venäjälle toisen maailmansodan seurauksena. 

Kyllä. Voit hakea korvausta meiltä. Jotta korvauksen myöntäminen on mahdollista, tee ensin sopimus haudan hoitamisesta Itä-Suomen aluehallintoviraston kanssa. Sopimuksen voi tehdä järjestö, yritys tai yksityinen henkilö.

Teemme sopimukset sekä seuraamme ja valvomme niiden noudattamista.

Lakilinkit