Ympäristölupa

Toiminnalle on haettava ympäristölupa, jos on vaarana, että toiminta pilaa ympäristöä. Lupaa haetaan toiminnasta ja sen laajuudesta riippuen aluehallintovirastosta tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. 

Toimintaa tai sen muutosta ei saa aloittaa ennen kuin sille on myönnetty lupa, joka on lainvoimainen. 

Kuulutetut hakemukset ja päätökset

Kun käsittelemme aluehallintovirastossa ympäristölupahakemusta, tiedotamme muita viranomaisia ja asianosaisia hakemuksesta eli julkaisemme kuulutuksen. Kuulutus lähetetään niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, eli esimerkiksi rajanaapureille tai vaikutusalueen maa- ja vesialueiden omistajille. Jos olet saanut kuulemistiedoksiannon, toiminnan tai hankkeen siis katsotaan mahdollisesti vaikuttavan etuusi tai oikeuteesi. 

Asianosainen voi vastata kuulutukseen tekemällä muistutuksen. Kuulutuksessa mainitaan, missä hakemuksen asiakirjat ovat nähtävinä ja miten voit tehdä muistutuksen. Tarvittaessa voit kysyä neuvoa kuulutuksessa mainitulta asian käsittelijältä. Jos sinulla ei ole asiaan huomauttamista, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Vireillä olevaan hakemukseen voi ottaa kantaa kahdella eri tavalla. Asianosaiset voivat tehdä vireillä olevaan hakemukseen muistutuksen. Asianosaisia ovat ne henkilöt, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea. Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksesta. 

Voit tutustua hakemukseen liittyviin asiakirjoihin aluehallintoviraston vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa, jossa ne ovat esillä vähintään 30 päivän ajan kuulutuksen julkaisemisesta. Selvitä hakemusasian diaarinumero sekä hakija, sillä ne ovat pakollisia tietoja muistutuksen tai mielipiteen tekemisessä. 

Lähetä muistutukset ja mielipiteet aluehallintovirastolle sähköisellä lomakkeella, josta löydät yksityiskohtaisempia ohjeita muistutuksen ja mielipiteen laatimiseen. Palvelu ei vaadi tunnistautumista ja se on maksuton. 

Löydät linkit vesi- ja ympäristölupien tietopalveluun ja sähköiseen lomakkeeseen tämän sivun lopusta.

Löydät vesi- ja ympäristölupien tietopalvelusta sähköisessä muodossa 

 • aluehallintovirastossa vireillä olevat asiat 
 • kuulemisvaiheessa olevien hakemusten kuulutukset ja julkiset hakemusasiakirjat 
 • aluehallintoviraston antamat ympäristö- ja vesilupapäätökset vuodesta 2014 eteenpäin. 

Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa ei ole tietoja

 • vireillä olevista tai päätetyistä korvausasioista 
 • vesilain mukaisista hallintopakkoasioista 
 • valituksista.  

Niitä voit tiedustella aluehallintovirastojen kirjaamoista. Löydät linkin kirjaamoidemme yhteystietoihin sekä vesi- ja ympäristölupien tietopalveluun tämän sivun lopusta.

Tietoa luvasta

Tarvitset luvan esimerkiksi näille toiminnoille:  

 • metsäteollisuus  
 • metalliteollisuus  
 • kemianteollisuus  
 • energiantuotanto  
 • kemikaalien tai polttoaineiden varastointi, käyttö tai käsittely  
 • malmien ja mineraalien kaivaminen ja mineraalituotteiden valmistus  
 • turvetuotanto  
 • elintarvikkeiden ja rehujen valmistus  
 • jätevesien käsittely  
 • jätteen ammattimainen tai laitosmainen käsittely, hyödyntäminen tai loppukäsittely
 • eläinsuojat ja turkistarhat  
 • kalankasvatus  
 • satamat ja lentoasemat. 

Jos olet epävarma, tarvitsetko lupaa, pyydä lausunto alueelliselta ELY-keskukselta tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Kun olet saanut myönteisen ympäristölupapäätöksen, se on lähtökohtaisesti voimassa toistaiseksi (eli pysyvästi), ellei lupaa ole myönnetty määräaikaisesti.  

Määräaikainen lupa raukeaa sinä päivänä, kun sen voimassaoloaika päättyy. 

Toistaiseksi voimassa oleva lupa määrätään raukeamaan hakemuksen perusteella, jonka voi tehdä valvontaviranomainen, toiminnanharjoittaja, kunta tai haitankärsijä. Lupa määrätään raukeamaan esimerkiksi, kun 

 • toimintaa ei ole aloitettu viiden vuoden kuluessa luvan myöntämisestä 
 • toiminnanharjoittaja ilmoittaa toiminnan loppuneen. 

Ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain vaatimukset. Hakemuksen käsittelyssä huomioidaan myös luonnonsuojelulain vaatimukset. 

Ympäristölupahakemuksen käsittelyssä arvioidaan toiminnan vaikutuksia, jolloin otetaan huomioon toiminnan sijaintipaikka ja sen ympäristön herkkyys. Ympäristölupaan voidaan myös kirjata määräyksiä, joiden avulla toiminnan vaikutuksia rajoitetaan.

Toiminnasta ei saa luvassa asetetut rajoitukset huomioon ottaen aiheutua toiminnan vaikutusalueella yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa

 • terveyshaittaa  
 • naapuruussuhdelain mukaista kohtuutonta haittaa naapureille  
 • ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa  
 • maaperän, pohjaveden tai meren pilaantumista  
 • erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista  
 • vedenhankinnan tai muun tärkeän yleisen käyttömahdollisuuden vaarantumista. 

Aluehallintovirasto perii luvan hakijalta maksun hakemuksen käsittelystä. Maksun suuruus määritellään valtioneuvoston asetuksessa. Asian käsittelystä perittävään maksuun ei vaikuta se, onko aluehallintoviraston tekemä päätös myönteinen vai kielteinen.

Luvan käsittelyn vaiheet

Jos pyydämme hakemukseesi täydennyksiä, sinun täytyy toimittaa ne määräaikaan mennessä. Jos et ole täydentänyt hakemustasi määräajassa, voimme jättää sen käsittelemättä. 

Kun hakemuksesi sisältää riittävät tiedot, annamme sen tiedoksi muille viranomaisille ja asianosaisille eli julkaisemme kuulutuksen. Kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat esillä vesi- ympäristölupien tietopalvelussa vähintään 30 päivän ajan. Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös niissä kunnissa, joiden alueita hakemuksesi koskee.

Asianosaiset saavat kuulutuskirjeen. Merkittävistä hakemuksista ilmoitamme myös toiminnan vaikutusalueella ilmestyvissä sanomalehdissä.  

Pyydämme kuulutusaikana hakemusasiasta lausunnot tarvittavilta viranomaisilta ja muilta tahoilta. Myös muut voivat antaa oman mielipiteensä. 

Kuulutusajan päätyttyä aluehallintovirasto toimittaa sinulle hakemusasiastasi saapuneet lausunnot ja muistutukset. Hakijana sinä voit antaa niistä vastineen tietyssä määräajassa.

Tutkimme, voidaanko lupa myöntää, ja annamme sen jälkeen myöntävän tai hylkäävän päätöksen. Ympäristölupa myönnetään joko toistaiseksi voimassa olevana tai erityisistä syistä määräajaksi.

Toimitamme päätöksen hakijalle, lausuntopyynnön saaneille viranomaisille ja päätöstä erikseen pyytäneille. Asianosaiset saavat päätöskuulutuksen kirjeitse. 

Jos päätöksessä myönnetään hankkeellesi lupa, sinun täytyy noudattaa päätöksessä eriteltyjä lupamääräyksiä. 

Päätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen valitusajan kuluessa. Päätöksestä tulee lainvoimainen vasta sitten, kun valitusaika on kulunut, eikä päätöksestä ole valitettu.

Ympäristölupapäätökseen voi hakea muutosta valitusaikana Vaasan hallinto-oikeudelta. Lupapäätöksen mukana on valitusosoitusliite, jossa annetaan ohjeet valituksen tekemiseen ja kerrotaan rajatusta valitusajasta.

Kuinka lupaa haetaan

Selvitä ennen hakemuksen tekemistä seuraavat asiat: 

 • Vaatiiko suunnittelemasi toiminta ympäristöluvan? 
 • Käsitteleekö hakemuksesi aluehallintovirasto vai kuuluuko se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle? 
 • Onko toiminnallasi sellaisia seurauksia, että tarvitset Natura-arvioinnin? 
 • Onko toimintasi sellaista, että siitä olisi tehtävä ympäristövaikutusten arviointi (YVA)? 
 • Tarvitseeko sinun liittää hakemukseesi erillisiä luontoselvityksiä, joiden toteuttaminen täytyy tehdä tiettynä aikana vuodesta? 

Toiminnan ympäristöluvanvaraisuutta sekä muiden lupien tarvetta voit arvioida Luvat ja valvonta -palvelun palvelutarveanalysaattorin avulla. Aloita asiointisi Luvat ja valvonta -palvelussa, jolloin voit täyttää useille lupahakemuksille yhteiset tiedot kerralla kaikkiin toimintaasi koskeviin hakemuksiin sekä seurata hakemuksesi käsittelyä. Asioidessasi yrityksen puolesta tarvitset suomi.fi-valtuuden.

Lähetä hakemus meille aluehallintovirastoon hyvissä ajoin ennen toiminnan suunniteltua aloitusajankohtaa.   

Hakemuksen sisältövaatimukset on esitetty ympäristönsuojeluasetuksen 2 luvussa. Tarkemmin sisältövaatimuksia on avattu aluehallinnon asiointipalvelussa, jossa voit tehdä ja lähettää ympäristölupahakemuksesi sähköisesti käsiteltäväksi.

Sieltä löydät myös lisätietoja ja voit seurata hakemuksesi käsittelyä. Jos et voi asioida asiointipalvelussa, voit lähettää hakemuksesi sähköpostilla.

Lain mukaan ympäristölupahakemuksen laatijalla on oltava riittävä asiantuntemus. Käytä hakemuksesi laatimisessa tarvittaessa apuna konsulttia.

Ohjeita ja neuvoja hakemuksen tekemiseen löydät sivuiltamme:

Ympäristölupaa pitää hakea siitä aluehallintovirastosta, jonka alueelle toiminta sijoittuu. Aluehallintovirastoja on kuusi ympäri Suomea, mutta niissä kaikissa ei käsitellä ympäristölupia.

Ympäristölupahakemuksia käsitellään Etelä-Suomen, Itä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirastoissa. Jos hankkeesi on Lounais-Suomen alueella, hakemuksesi käsittelee Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Jos hankkeesi on Lapissa, hakemuksesi käsittelee Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Aluehallintovirastot ja ELY-keskukset neuvovat tarvittaessa, mille viranomaiselle sinun täytyy toimittaa hakemuksesi.

Uutta toimintaa tai toiminnan muutosta koskevan ympäristölupahakemuksen tavoitteellinen keskimääräinen käsittelyaika on aluehallintovirastossa 10 kuukautta. Ota huomioon, että käsittelyaika voi pidentyä jopa monella kuukaudella, jos  

 • hakemuksesi on puutteellinen 
 • muutat hakemustasi, kun sitä käsitellään.

Muut huomioitavat asiat

Ympäristöluvan saaneen toiminnan saa aloittaa, kun ympäristölupapäätös on lainvoimainen. Ympäristölupapäätös tulee lainvoimaiseksi, jos päätöksen antamisesta on kulunut 38 päivää eikä siitä ole valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. 

Luvan hakija voi kuitenkin perustellusta syystä hakea oikeutta toiminnan aloittamiselle jo ennen kuin päätös tulee lainvoimaiseksi. Lupaa käsittelevä viranomainen käsittelee hakemuksen ympäristölupahakemuksen yhteydessä ja antaa siitä ympäristölupapäätöksessä määräykset. Lupaa käsittelevä viranomainen voi määrätä täytäntöönpanon lupapäätöstä suppeammaksi sekä määrätä täytäntöönpanon aloitusajankohdasta.  

Jos luvan hakija saa oikeuden toiminnan aloittamiselle ennen kuin päätös tulee lainvoimaiseksi, lupaa käsittelevä viranomainen voi määrätä hänelle vakuuden. Vakuuden velvoittamana luvan hakijan täytyy saattaa ympäristö ennalleen silloin, kun lupapäätös kumotaan tai lupamääräystä muutetaan. Vaatimus vakuuden asettamisesta ei koske valtiota tai sen laitosta eikä kuntaa tai kuntayhtymää. 
  
Luvan jo saanut voi hakea oikeutta toiminnan aloittamiseen enintään 14 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä erillisellä hakemuksella. Lupaa käsittelevä viranomainen kuulee toiminnan aloittamishakemuksesta valvontaviranomaisia ja lupapäätöksestä valittaneita ennen päätöksen tekoa.

Lupapäätös on pääsääntöisesti lopullinen. Lupaa voidaan kuitenkin muuttaa tietyissä tapauksissa. 

Luvanhaltijalta edellytetään muutoshakemuksen tekemistä, jos toiminnassa on tapahtunut olennaisia muutoksia. 

Luvan muuttamista voi hakea sekä luvanhaltija hakemuksella, että jokin muu taho tekemällä aloitteen. 

Lupaa valvova viranomainen tai haitankärsijä voi tehdä aloitteen luvan muuttamiseksi, jos 

 • toiminnasta aiheutuvat seuraukset poikkeavat olennaisesti ennalta arvioidusta 
 • toiminnan ympäristön olosuhteet ovat muuttuneet olennaisesti 
 • paras käyttökelpoinen tekniikka on kehittynyt siten, että päästöjä voidaan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia 
 • muutos täytyy tehdä toimintaa rajoittavien säädösmuutosten takia. 

Aloitteessa täytyy perustella, miksi lupaan esitetään muutoksia. 

Luvan muuttaminen voidaan käsitellä usein tavanomaista keveämmin. Hyvään hallintoon kuuluu kuitenkin kaikkien asianosaisten riittävä kuuleminen.

ELY-keskukset ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat ympäristöluvan tarvitsevaa toimintaa koko toiminnan elinkaaren ajan.

Usein kysyttyä

Jos et ole varma, tarvitsetko lupaa tai mille viranomaiselle sinun tulisi lähettää hakemuksesi, ota yhteyttä ELY-keskukseen tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen. Nämä valvontaviranomaiset antavat asiaan liittyvää neuvontaa ja tarvittaessa lausunnon luvan tarpeesta. Emme aluehallintovirastossa emme voi ottaa kantaa siihen, tarvitseeko toimintasi lupaa vai ei.

Sekä aluehallintovirastot että kunnat käsittelevät ympäristölupia. Lupaa käsittelevä viranomainen määräytyy luvanvaraisen toiminnan ja sen koon mukaan. Asioiden jakautuminen eri ympäristönsuojeluviranomaisten käsiteltäväksi perustuu ympäristönsuojelulain 34 §:ään ja ympäristönsuojeluasetuksen 1. lukuun.

Tietopalvelumme - julkiset rekisterit

Lakilinkit

 

Avaa chat-ikkuna