Hyvinvointialueiden laatimat tarkastuskertomukset

Hyvinvointialueiden vastuulle kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonta. Valvonnasta laaditut tarkastuskertomukset pitää lähettää aluehallintovirastolle tiedoksi. Tarkastuskertomukset voi toimittaa sähköisellä lomakkeella.

Hyvinvointialue laatii julkisen ja yksityisen palveluntuottajan valvonnasta tarkastuskertomuksen. Hyvinvointialue ilmoittaa lomakkeella lyhyesti tiedot tarkastuskäynnistä ja liittää lomakkeelle laatimansa tarkastuskertomuksen. Muita liitteitä ei tarvita. Aluehallintovirasto pyytää tarvittaessa lisätietoa hyvinvointialueelta. 

Hyvinvointialue saa välittömästi tiedon toimittamastaan asiakirjasta lähettäjän sähköpostiosoitteeseen. Sähköinen lomake nopeuttaa asian käsittelyä aluehallintovirastossa.

 

Yhteystiedot

Lomakkeen sisältöön liittyvät kysymykset ja palautteet:

sosiaalihuollon ylitarkastaja Leena Serpola, [email protected], p. 0295 017 290.

[email protected]

Kerro, mistä lomakkeesta on kyse ja miten ongelma ilmenee.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto:

sosiaalihuolto: sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Sari Husa, [email protected],  p. 0295 017 361

terveydenhuolto: ylitarkastaja Anne Lindfors-Niilola, [email protected], p. 0295 016 118

Itä-Suomen aluehallintovirasto: 

sosiaalihuollon ylitarkastaja Kirsi Laitinen, [email protected], p. 0295 016 821

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, [email protected], p. 0295 016 827

Lapin aluehallintovirasto: 

sosiaalihuolto: sote-yksikön päällikkö, sosiaalihuollon ylitarkastaja Marjut Eskelinen, [email protected], p. 0295 017 378

terveydenhuolto: terveydenhuollon ylitarkastaja Anne-Mari Knuuti, [email protected], p. 0295 017 368

Lounais-Suomen aluehallintovirasto:

sosiaalihuolto: sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Nina Siro-Södergård, [email protected], p. 0295 018 114 

terveydenhuolto: aluehallintoylilääkäri Susanna Melkas, [email protected], p. 0295 018 024

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto:

sosiaalihuolto: ylitarkastaja Anita Paavola, [email protected], p. 0295 018 841

terveydenhuolto: ylitarkastaja Maarit Penttilä, [email protected], p. 0295 018 567

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto::

sosiaalihuolto: sosiaalihuollon ylitarkastaja Leena Serpola-Kaivo-oja, [email protected], p. 0295 017 290

terveydenhuolto: sote-yksikön päällikkö, aluehallintoylilääkäri Pasi Hirvikoski, [email protected], p. 0295 017 598

Lomakkeen käyttöön liittyviä kysymyksiä

Tarkastuskertomuksen lähettää hyvinvointialue, joka vastaa palvelun järjestämisestä. Lomakkeelle ei tarvita tunnistautumista.

Jos tarkastus tehdään useamman hyvinvointialueen yhteistyönä ja tarkastuksesta on laadittu yhteinen tarkastuskertomus tai tarkastuskertomukset ovat identtiset:

 • Tarkastuskertomuksessa pitää tulla ilmi tarkastuksen tehneet hyvinvointialueet ja viranhaltijat. Tällöin tarkastuskertomusta ei tarvitse täydentää sähköisellä tai manuaalisella allekirjoituksella.
 • Tarkastuskertomuksen lähettää vain palvelun sijaintihyvinvointialue toimivaltaiselle aluehallintovirastolle.

1.    Valitse linkeistä palveluala, jota tarkastuskertomus koskee.
2.    Täytä kaikki pakolliset tiedot (*).
3.    Ilmoita tarkastuskertomuksen perusteella tarkastuksen tulos.
4.    Liitä lomakkeelle tarkastuskertomus.

Saat vahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Vahvistusviestissä on asiointitunnus. Tarvitset sitä, jos haluat tiedustella asiasi käsittelyn tilaa tai ilmoittaa muutoksista ja täydennyksistä.

Lomakkeelle liitettävä tarkastuskertomus voi olla lähes missä muodossa tahansa: esimerkiksi PDF, Word, Excel tai kuva.

Valitse lomakkeella ennalta suunniteltu tarkastuskäynti, kun kyseessä on esimerkiksi

 • hyvinvointialueen valvontasuunnitelman mukainen tarkastuskäynti
 • sopimusvalvontaan liittyvää vuositarkastus
 • muu vastaavanlainen etukäteen sovittu hyvinvointialueen suunnitelmalliseen valvontaan liittyvä tarkastus. 

Valitse muun syyn perusteella tehty tarkastuskäynti esimerkiksi silloin, kun

 • palveluntuottajan toiminnassa on tapahtunut äkillisesti olennaisia muutoksia
 • hyvinvointialueelle syntyy huoli toiminnan asianmukaisuudesta
 • kun tarkastuskäynti tehdään epäkohtailmoituksen tai jokin muun syyn perusteella
 • tarkastuskäynti liittyy hyvinvointialueen valvonta- tai tarkastustoiminnassa esiin nousseen epäkohdan tai puutteen korjaamisen seurantaan. 

Palveluntuottajaksi nimetään kyseessä oleva hyvinvointialue.  

Toimintayksiköllä tarkoitetaan lomakkeessa julkisen tai yksityisen palveluntuottajan ylläpitämää toiminnallista kokonaisuutta, joka toteuttaa palveluja palveluntuottajan tiloissa tai asiakkaan kotona.

Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten hyvinvointialueen tarkastuksessa tekemien ja tarkastuskertomukseen kirjattujen valvontahavaintojen tulosta. 

Tarkastuksen lopputuloksena ei voi todeta, että toiminta täyttää vaatimukset, jos hyvinvointialue havaitsee palvelutuotannossa puutteita, jotka liittyvät

 • asiakkaan tai potilaan lakisääteisiin oikeuksiin
 • asiakas- ja potilasturvallisuuteen. 

Jos havaitut puutteet eivät ole lainvastaisia, mutta eivät esimerkiksi täytä hyvinvointialueen laatuvaatimuksia, voi hyvinvointialue ilmoittaa tarkastuksen tuloksena, että palvelu täyttää vaatimukset ja asiassa on annettu ohjausta, jos näin on tehty. 

Lomakkeen lisätietoa-kohtaan voit kirjata lyhyesti asiat, joissa hyvinvointialue on antanut ohjausta. Voit kirjata siihen myös, mitä toimenpiteitä hyvinvointialue edellyttää puutteiden korjaamiseksi ja missä määräajassa.

Lähetä lomakkeella aluehallintovirastolle tiedoksi vain tarkastuksessa laadittu tarkastuskertomus. Pyydämme tarvittaessa lisätietoja. 

Lomakkeella hyvinvointialue lähettää laatimansa tarkastuskertomukset, jotka se on tehnyt hyvinvointialueella palveluita tuottavan julkisen tai yksityisen palvelutuottajan tai tämän alihankkijan toiminnan tarkastuksesta. Nämä pitää lähettää valvontalain (741/2023) 34 §:n 4 momentin perusteella aluehallintovirastolle tiedoksi.

Älä lähetä lomakkeella asiakirjatarkastuksesta laadittua tarkastuspöytäkirjaa. Jos asiakirjatarkastuksessa tulee esille seikkoja, jotka vaikuttavat olennaisesti sellaisen tarkastuksen tulokseen, joka on lähetetty aiemmin aluehallintovirastoon tiedoksi, voi hyvinvointialue lähettää asiasta tiedon aluehallintovirastoon kirjaamon kautta. Muista kirjoittaa viestiin aiemmin saatu asiointinumero.

Kirjaamopalvelut

Älä lähetä lomakkeella tarkastuskertomuksia, jotka on laadittu toimitilatarkastuksista tai jotka valvontaviranomainen on pyytänyt selvitys- ja tarkastuspyynnöllä.

Lakilinkit