Kilpailun valvonta

Valvomme kilpailua yhteistyössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kanssa. KKV on kilpailuasioissa toimivaltainen viranomainen koko Suomen alueella, kun me aluehallintovirastossa selvitämme vain alueellisia kilpailunrajoituksia.

Kilpailulainsäädännön tavoitteena on lisätä talouden tehokkuutta edistämällä kilpailua sekä yksityisellä että julkisella sektorilla ja turvata tervettä ja toimivaa taloudellista kilpailua vahingollisilta kilpailunrajoituksilta.

Ohjeita

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) valvoo kilpailua koko Suomen alueella. Se toteuttaa kilpailu- ja kuluttajapolitiikkaa ja varmistaa markkinoiden toimivuutta hoitamalla sille säädettyjä tehtäviä.

Voit lähettää Kilpailu- ja kuluttajavirastoon vihjeen markkinoilla havaitsemastasi epäilyttävästä asiasta, joka voi olla osoitus kielletystä kilpailunrajoituksesta. Vihjeen voi tehdä nimettömänä. Ohjeet vihjeen lähettämiseksi löytyvät KKV:n sivuilta.

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle voi tehdä myös toimenpidepyynnön. Ohjeet toimenpidepyynnön tekemiseksi löytyvät KKV:n sivuilta.

Emme valvo hankintalainsäädäntöä.

Julkisiin hankintoihin liittyvistä ongelmista saat tietoa työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä Suomen Kuntaliiton yhteydessä toimivasta Julkisten hankintojen neuvontayksiköstä.

Julkisten hankintojen ja erityisesti suorahankintojen lainmukaisuutta valvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Voit ilmoittaa laittomasta hankinnasta heidän nettisivujensa kautta.

Voit tehdä ilmoituksen eli toimenpidepyynnön meille aluehallintovirastoon, jos epäilet elinkeinonharjoittajan toimintaa kilpailulain vastaiseksi. Selvittämme alueellisia kilpailunrajoituksia toimenpidepyyntöjen perusteella.

Ota yhteyttä joko puhelimitse tai sähköpostitse Kilpailu- ja kuluttajavirastoon tai aluehallintovirastoon ennen kuin teet toimenpidepyynnön, jotta saat tietoa muun muassa viranomaisten toimivallasta ja asian merkittävyydestä.

Toimenpidepyyntö on vapaamuotoinen, mutta siinä täytyy olla seuraavat tiedot:

 • Toimenpidepyynnön tekijän yhteystiedot: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 
 • Millä tavalla kilpailua rajoitetaan ja mikä taho rajoittaa kilpailua? 
 • Mitä tuotetta tai palvelua epäilty kilpailunrajoitus koskee ja miten hyödykkeen markkinat voidaan määritellä alueellisesti?
 • Millaisia haittoja kilpailunrajoituksesta aiheutuu ja kenelle?
 • Onko kilpailua rajoittava osapuoli perustellut rajoitusta?
 • Millainen markkinaosuus kilpailua rajoittavalla osapuolella ja tästä haittaa kärsivällä osapuolella on?
 • Jäljennös asiakirjoista ja muusta materiaalista, jolla toimenpidepyynnön tekijän mielestä on merkitystä asian selvittämisessä.
 • Onko asia vireillä tai onko sitä jo käsitellyt jokin muu viranomainen? 

Toimenpidepyyntöön olisi hyvä lisätä tieto siitä, mitkä tiedot toimenpidepyynnön tekijä itse katsoo liikesalaisuuksiksi. 

Kilpailunrajoitusten tutkiminen edellyttää yleensä laajoja selvityksiä. Toimenpidepyynnön käsittely nopeutuu, jos saamme jo toimenpidepyynnössä mahdollisimman täydelliset tiedot kilpailunrajoituksen toteuttamistavasta, osapuolista ja rajoituksen vaikutuksista markkinoilla. 

Toimenpidepyynnöt ovat julkisia. Viranomaisten täytyy siis pyydettäessä antaa kenelle tahansa tieto toimenpidepyynnöstä ja siihen liittyvistä asiakirjoista. Asiakirjojen julkisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että liikesalaisuuksiksi katsottavia tietoja luovutettaisiin eteenpäin. 

Myös toimenpidepyynnön tekijän henkilöllisyys on pääsääntöisesti julkinen tieto. Henkilöllisyys voidaan salata vain, jos siihen on erityisiä syitä, kuten erittäin tärkeä yleinen tai yksityinen etu. Esimerkiksi kartellitutkimuksiin liittyvien yllätystarkastusten valmistelu voi olla sellainen erityinen syy, jonka perusteella tieto toimenpidepyynnöstä ja sen tekijästä voidaan pitää ainakin selvitysten alkuvaiheessa salaisena. 

Toimenpidepyynnön käsittelyn jälkeen lähetämme asiasta oman selvityksemme Kilpailu- ja kuluttajavirastoon. Asian käsittely ja sen lopullinen ratkaisu on yksilöllinen, mutta käsittely saattaa kilpailunrajoitustapauksen luonteesta johtuen kestää jopa vuosia. 

Kilpailuviranomaisten tavoitteena on puuttua ensi sijassa kansantalouden kannalta olennaisiin, taloudelliselle kilpailulle vahingollisiin kilpailunrajoituksiin. Kaikkia viranomaisten saamia kilpailunrajoitusepäilyjä ei siksi voida selvittää yhtä perusteellisesti, jolloin prosessin kestoaika saattaa olla myös lyhyt.

Elinkeinonharjoittajalla ja elinkeinonharjoittajien yhteenliittymällä on tietojenantovelvollisuus kilpailua valvoville viranomaisille silloin, kun ne selvittävät kilpailunrajoituksia. Kilpailuviranomaiset käsittelevät yrityksen liikesalaisuuksia aina luottamuksellisesti. Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja aluehallintoviraston virkamiehellä on oikeus kilpailulain säännösten noudattamisen valvomiseksi tarkastaa elinkeinonharjoittajan tilat. 

Tehtäviimme kilpailuviranomaisena kuuluu

 • valvoa kilpailulainsäädännön noudattamista 
 • selvittää alueellisia kilpailunrajoituksia toimenpidepyyntöjen perusteella tai Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimeksiannosta 
 • valvoa, tutkia ja selvittää alueellisten markkinoiden toimintaa ja kilpailuolosuhteita 
 • tiedottaa kilpailuasioista ja antaa informaatio-ohjausta.

Kirjaamoiden yhteystiedot

Lakilinkit