Korvaus sosiaalihuollon ammattihenkilöiden yliopistollisen erikoistumiskoulutuksen kustannuksiin 

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden yliopistollisen erikoistumiskoulutuksen kustannuksiin voi hakea valtion koulutuskorvausta. Korvaus perustuu koulutuksen suorittaneiden sosiaalityön ammattihenkilöiden lukumäärään. 

Sosiaali- ja terveysministeriö tekee vuosittain asetuksen sosiaalihuollon ammattihenkilöiden yliopistollisen erikoistumiskoulutuksen korvauksen perusteista. Korvauksen suuruus määrätään vuodeksi kerrallaan.

Näin korvausta haetaan

Korvausta voivat hakea sosiaalityön erikoistumiskoulutusta järjestävät yliopistot.  

Korvausta voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Hakemusten tulee olla perillä aluehallintovirastossa 30.9. tai 31.3.

Korvaus niiden henkilöiden koulutuskustannuksiin, jotka ovat suorittaneet valmiiksi erikoistumiskoulutuksen kyseisenä vuonna 1.1.–30.6. välisenä aikana, on haettava 30.9. mennessä.  

Korvaus niiden henkilöiden koulutuskustannuksiin, jotka ovat suorittaneet valmiiksi erikoistumiskoulutuksen edellisenä vuonna 1.7.–31.12. välisenä aikana, on haettava 31.3. mennessä.

Olet hakijana vastuussa siitä, että hakemus on perillä oikeassa aluehallintovirastossa määräaikaan mennessä. Emme käsittele määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia.

Koulutuskorvausta voi hakea hakemuslomakkeella. Hakemusta voi tarvittaessa täydentää.

Liitä hakemukseen lomake, josta käyvät selville koulutuksen suorittaneet henkilöt, tutkinnon suorittamispäivä ja haettu korvaus. Löydät linkin lomakkeeseen tämän sivun lopusta.

Hakemuksessa täytyy myös eritellä, onko koulutuksen suorittaneelta henkilöltä peritty koulutuksesta maksuja ja onko koulutuksen järjestämiseksi saatu valtionavustusta tai muuta erityistä tukea.

Korvauksesta vähennetään

  • 3500 euroa niiden koulutuksen suorittaneiden osalta, joiden koulutuksesta yliopisto on perinyt maksua
  • kokonaisuudessaan koulutuksen järjestämiseksi saadut valtionavustukset tai muut tuet, jotka on saatu koulutuksen järjestämiseksi niille henkilöille, joiden osalta korvausta haetaan. 

Lähetä korvaushakemus liitteineen Lounais-Suomen aluehallintovirastoon. Voit lähettää hakemuksen Lounais-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon postitse tai sähköpostitse. Hakijana olet vastuussa siitä, että postitse lähetetty hakemus on perillä määräaikaan mennessä.

Teemme päätöksen sen vuoden aikana, jolloin hakemus on saapunut. Pyydämme tarvittaessa sinulta hakemukseesi liittyvää lisäselvitystä. Maksamme korvauksen sen jälkeen, kun olemme tehneet päätöksen.

Aluehallintoviraston päätöksestä ei voi valittaa, mutta siihen voi hakea oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen toimitetaan päätöksen liitteenä.