Hautausmaiden kiinteistötiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa koko Suomen alueella kaikki lupa- ja valvonta-asiat sekä kiinteistörekisteriasiat, jotka liittyvät hautaustoimilakiin.

Ohjeita

Hautausmaakiinteistöjen pitää olla hautaustoimilain mukaisia. Voit tarkistaa hautausmaan kiinteistötiedot kiinteistötietojärjestelmästä.

Hautausmaan kiinteistötiedot

Hautausmaan ylläpitäjällä täytyy olla kiinteistön omistajan suostumus hautausmaan perustamiseen. Lisäksi hautausmaan ylläpitäjällä pitää olla kiinteistöön 

  • lainhuuto
  • parhaalle etusijalle kirjattu vuokraoikeus
  • muu käyttöoikeus.

Vuokra- tai muun käyttöoikeuden on oltava määräaikainen: vähintään 130 ja enintään 200 vuotta. Lisäksi sen pitää koskea koko kiinteistön aluetta.

Hautausmaakiinteistöön ei saa kohdistua sellaisia kiinnityksiä tai muita kirjattuja erityisiä oikeuksia, joita hautaustoimilaissa ei tarkoiteta. Hautausmaakäytössä olevasta kiinteistöstä on tehtävä merkintä vallintarajoituksesta lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Jos hautausmaakäytössä olevan kiinteistön tiedot kiinteistötietojärjestelmässä eivät ole hautaustoimilain mukaisia, lähetämme hautausmaan ylläpitäjälle selvityspyynnön. Tämä pyyntö sisältää sekä kiinteistön tiedot puutteineen että toimenpideohjeet. Jos olet hautausmaan ylläpitäjä ja saat selvityspyynnön, ota yhteyttä Maanmittauslaitokseen. Näin saat asian vireille ja voit saattaa sen kuntoon.

Jos joku yllä mainituista ei noudata niitä velvoitteita, jotka laissa hänelle määrätään, voimme määrätä hänet noudattamaan velvoitteita sakon tai teettämisen uhalla. 

Aluehallintovirastolla on oikeus saada viranomaiselta, hautausmaan ja krematorion ylläpitäjältä sekä yksityisen haudan haltijalta valvonnan edellyttämät tiedot.

Viimeisen toiveen ilmaiseminen

Suosittelemme kaikkia kirjaamaan viimeisen toiveensa ylös. Tällä tavoin se toteutuu mahdollisimman hyvin, eikä asioista synny riitaa tai erimielisyyksiä jäljelle jääville.

Sillä, joka vastaa hautausjärjestelyistä, on velvollisuus kunnioittaa vainajan katsomusta sekä niitä toiveita, jotka hän on esittänyt hautaamisestaan, tuhkaamisestaan ja tuhkansa käsittelystä.

Ohjeita

Viimeisessä toiveessa on hyvä mainita esimerkiksi

  • valinta arkkuhautauksen ja tuhkauksen välillä
  • hautausmaan ja hautapaikan valinta
  • hautaustoimituksen sisältö.

Ota vainajan uskonnollisuus tai muu elämänkatsomus huomioon, kun suunnittelet hautaustoimituksen mahdollista uskonnollista sisältöä. Moniin uskontoihin liittyy myös muita vaatimuksia ja tapoja, jotka liittyvät hautauskäytäntöihin.

Vainajan toivomuksilla tarkoitetaan niitä hautaamiseen liittyviä toiveita, jotka hän on eläessään nimenomaisesti ilmaissut. Ota hautausjärjestelyjen lähtökohdaksi se, mitä vainaja itse olisi toivonut. Vainajan elämänkatsomus ja toivomukset tulisi ottaa huomioon niin hyvin kuin se on kohtuudella mahdollista. 

Lainsäädäntö ei velvoita toteuttamaan sellaisia vainajan toivomuksia tai elämänkatsomuksesta johtuvia ratkaisuja, jotka olisivat kohtuuttoman vaikeita tai kuolinpesän varoihin verrattuna kohtuuttoman kalliita.

Entä jos vainaja ei ole toivonut eläessään, että nimenomaisesti tietty henkilö huolehtii järjestelyistä, jotka liittyvät hänen hautaamiseensa, tuhkaamiseensa ja tuhkansa käsittelyyn? Silloin järjestelyistä voi huolehtia

  • vainajan eloonjäänyt puoliso
  • kuolinhetkellä vainajan kanssa (avioliitonomaisissa olosuhteissa) yhteisessä taloudessa jatkuvasti elänyt henkilö
  • lähimmät perilliset.

Jos kukaan perillisistä ei huolehdi järjestelyistä, voi joku muu vainajan läheinen huolehtia niistä. Viime kädessä järjestelyistä huolehtii vainajan kotikunta.

Jos hautausjärjestelyistä syntyy erimielisyyksiä, ne ratkaistaan viime kädessä tuomioistuimessa.

Lakilinkit