Hautaus

Hoidamme aluehallintovirastossa hautaamiseen liittyviä lupa- ja valvonta-asioita sekä kiinteistörekisteritehtäviä. Hautaustoimilain mukaisissa asioissa Itä-Suomen aluehallintovirasto neuvoo maksutta. Sekä myönteiset että kielteiset lupapäätöksemme ovat maksullisia. 

Viimeisen toiveen ilmaiseminen

Entä jos vainaja ei ole toivonut eläessään, että nimenomaisesti tietty henkilö huolehtii järjestelyistä, jotka liittyvät hänen hautaamiseensa, tuhkaamiseensa ja tuhkansa käsittelyyn? Silloin järjestelyistä voi huolehtia

 • vainajan eloonjäänyt puoliso
 • kuolinhetkellä vainajan kanssa (avioliitonomaisissa olosuhteissa) yhteisessä taloudessa jatkuvasti elänyt henkilö
 • lähimmät perilliset.

Jos kukaan perillisistä ei huolehdi järjestelyistä, voi joku muu vainajan läheinen huolehtia niistä. Viime kädessä järjestelyistä huolehtii vainajan kotikunta.

Jos hautausjärjestelyistä syntyy erimielisyyksiä, ne ratkaistaan viime kädessä tuomioistuimessa.

Vainajan toivomuksilla tarkoitetaan niitä hautaamiseen liittyviä toiveita, jotka hän on eläessään nimenomaisesti ilmaissut. Ota hautausjärjestelyjen lähtökohdaksi se, mitä vainaja itse olisi toivonut. Vainajan elämänkatsomus ja toivomukset tulisi ottaa huomioon niin hyvin kuin se on kohtuudella mahdollista. 

Lainsäädäntö ei velvoita toteuttamaan sellaisia vainajan toivomuksia tai elämänkatsomuksesta johtuvia ratkaisuja, jotka olisivat kohtuuttoman vaikeita tai kuolinpesän varoihin verrattuna kohtuuttoman kalliita.

Ota vainajan uskonnollisuus tai muu elämänkatsomus huomioon, kun suunnittelet hautaustoimituksen mahdollista uskonnollista sisältöä. Moniin uskontoihin liittyy myös muita vaatimuksia ja tapoja, jotka liittyvät hautauskäytäntöihin.

Viimeisessä toiveessa on hyvä mainita esimerkiksi

 • valinta arkkuhautauksen ja tuhkauksen välillä
 • hautausmaan ja hautapaikan valinta
 • hautaustoimituksen sisältö.

Hautausmaa ja yksityinen hautapaikka

Kyllä. Ilmoitamme tiedot yksityisestä haudasta tai hautausmaasta kiinteistötietojärjestelmään kyseisen kiinteistön kohdalle. Hautausmaan ja yksityisen haudan perustaminen vaikuttavat alueen maankäyttöön.

Voimme myöntää luvan yksityisen haudan perustamiseen tietylle, nimetylle vainajalle erityisestä syystä. Paikan täytyy olla sopiva hautaustarkoitukseen ja alueen omistajan tai haltijan pitää antaa suostumuksensa haudan perustamiseen. 

Hautausmaata ei saa ylläpitää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi.

Jotta voisit saada luvan hautausmaan perustamiseen, sinulla täytyy olla edellytykset ylläpitää hautausmaata asianmukaisesti. Sinun on esitettävä muun muassa toteuttamiskelpoinen suunnitelma siitä, miten järjestät hautausmaan ylläpidon pitkällä aikavälillä.

Hautausmaan ylläpitäjän tulee omistaa kiinteistö. Jos hautausmaan ylläpitäjä ei omista kiinteistöä, ylläpitäjällä täytyy olla

 • kiinteistön omistajan suostumus hautausmaan perustamiseen sekä
 • parhaalle etusijalle kirjattu vuokraoikeus tai muu käyttöoikeus.

Vuokra- tai muun käyttöoikeuden on oltava määräaikainen: vähintään 130 ja enintään 200 vuotta. Lisäksi sen pitää koskea koko kiinteistön aluetta.

Hautausmaakiinteistöön ei saa kohdistua sellaisia kiinnityksiä tai muita kirjattuja erityisiä oikeuksia, joita hautaustoimilaissa ei tarkoiteta. Hautausmaakäytössä olevasta kiinteistöstä on tehtävä merkintä vallintarajoituksesta lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Voimme myöntää luvan hautausmaan perustamiseen rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle (esimerkiksi rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle).

Vainajan tuhkan hautaaminen

Et tarvitse aluehallintovirastosta lupaa, jos yksityistä hautapaikkaa ei muodosteta. Yksityinen hautapaikka ei muodostu, jos tuhkan hautauspaikalle ei laiteta hautamuistomerkkiä tai muuta näkyvää merkkiä haudasta.

Jos haluat laittaa hautapaikalle muistomerkin tai muita näkyviä merkkejä, sinun on haettava aluehallintovirastosta lupa yksityisen haudan perustamiseen. Hae lupaa erillisellä lomakkeella ja lähetä se Itä-Suomen aluehallintovirastoon.

Tarvitset aina myös maa- tai vesialueen omistajan suostumuksen siihen, että voit haudata tai sirotella tuhkan hänen alueelleen. Tarvittaessa voit pyytää suostumuksen myös alueen haltijalta. Hanki suostumus kirjallisena, niin vältyt epäselvyyksiltä.

Vainajan tuhka on haudattava tai sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan vuoden kuluessa tuhkauksesta.

Ennen tuhkan luovuttamista tuhkauurnansaajan on ilmoitettava kirjallisesti krematorion ylläpitäjälle, minne tuhka sijoitetaan. Jos hautaamisjärjestelyistä vastaavat henkilöt eivät vuoden kuluttua tuhkaamisesta huolehdi tuhkasta, vaikka krematorio on siihen kehottanut, sijoitetaan tuhka vainajan kuolinpesän kustannuksella sille hautausmaalle, johon vainajalle on oikeus tulla haudatuksi.

Haudatun vainajan siirtäminen

Suomalaiseen hautauskulttuuriin kuuluu, että hauta koetaan vainajan pysyväksi leposijaksi. Sen vuoksi haudan koskemattomuus pyritään turvaamaan.

Haudatun vainajan ruumiin tai tuhkan voi siirtää toiseen hautaan vain erityisen painavista syistä. Tarvitset siirtämiseen meiltä aluehallintovirastosta luvan. Hae lupaa erillisellä lomakkeella ja lähetä se Itä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Haudatun ruumiin siirtämiseen tarvitset luvan myös terveydensuojeluviranomaiselta.

Aluehallintovirastossa harkitsemme tapauskohtaisesti erityisen painavia syitä. Näitä voivat olla esimerkiksi se, että

 • vainajaa ei ole jostakin syystä voitu alun perin haudata siihen paikkaan, johon hän tai hänen omaisensa ovat halunneet hänet haudata
 • vainaja on oleskellut Suomessa pakolaisena tai turvapaikanhakijana, ja olosuhteet hänen kotimaassaan muuttuvat myöhemmin niin, että hänen ruumiinsa tai tuhkansa voidaan siirtää hänen kotimaahansa
 • on terveydensuojeluun tai maankäyttöön liittyviä syitä, jotka ovat poikkeuksellisen painavia.

Ole mahdollisimman aikaisin yhteydessä meihin ja kysy lisätietoja asiasta jo ennen kuin lähetät hakemuksesi.

Hautojen hoitamiseen liittyvät valtionavustukset

Valtionavustusta myönnetään eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon.

Avustuksia myönnetään myös luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen. Luovutetun alueen hautausmailla tarkoitetaan suomalaisten sotilaiden sankari-, kenttä- ja siviilihautausmaita, jotka jäivät Venäjälle toisen maailmansodan seurauksena.

Avustusta myönnetään hautojen ja hautausmaiden hoitotöihin ja kunnostukseen liittyviin kustannuksiin (työpalkkiot, palvelujen ostot sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta) ja matka- ja kuljetuskustannuksiin sekä muihin tarpeellisiin kustannuksiin. Kunnostustöihin liittyviin suunnittelumatkoihin tai suunnitelmien laatimiseen ei voi saada avustusta. 

Hautapaikkojen hoitoon voi sisältyä mm. hautapaikkojen kunnostaminen, niiden pitäminen asianmukaisessa kunnossa ja säilyttäminen, muistomerkkien ja muistopatsaiden pystyttäminen, muistolaattojen asettaminen ja hautojen istutustyöt sekä vainajien muiston vaalimiseen liittyvät muut toimenpiteet.
 

Hakuaika on kerran vuodessa keväisin.

Siirtoväen sankarihautojen hoitamiseen tarkoitetut valtionavustushakemukset on jätettävä 17.5.2024 klo 16.15 mennessä. Luovutetun alueen hautausmaiden hoitoon ei ole haettavissa avustuksia vuonna 2024.

Avustuksia voivat hakea henkilöt, yritykset tai yhteisöt sekä julkishallinnon organisaatiot.

Tee hakemus tarkoitukseen varatulle lomakkeelle. Lähetä hakemus Itä-Suomen aluehallintovirastoon määräaikaan mennessä. Yhteystiedot löydät hakulomakkeelta.

Avustuksen käyttöaika on avustuksen myöntövuoden loppuun saakka. Lähetä selvitys myönnetyn avustuksen käytöstä Itä-Suomen aluehallintovirastoon hakuvuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. 

Hoitokorvausta voi hakea Suomen alueella olevien venäläisten sotilaiden hautapaikkojen ja muistomerkkien hoitoon. Kyse on toisen maailmansodan seurauksena Suomessa kaatuneiden venäläisten sotilaiden muiston vaalimisesta.

Jotta korvauksen myöntäminen on mahdollista, tee ensin hoitosopimus haudan tai muistomerkin hoitamisesta Itä-Suomen aluehallintoviraston kanssa. Sopimuksen voi tehdä henkilö, yritys tai yhteisö sekä julkishallinnon organisaatio.

Hoitosopimuksen mukaisesti korvausta maksetaan hautojen ja hautausmaiden hoitotöihin ja kunnostukseen liittyviin kustannuksiin (työpalkkiot, palvelujen ostot sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta) ja matka- ja kuljetuskustannuksiin sekä muihin tarpeellisiin kustannuksiin. 

Hautapaikkojen hoitoon voi sisältyä mm. hautapaikkojen kunnostaminen, niiden pitäminen asianmukaisessa kunnossa ja säilyttäminen, muistomerkkien ja muistopatsaiden pystyttäminen, muistolaattojen asettaminen ja hautojen istutustyöt sekä vainajien muiston vaalimiseen liittyvät muut toimenpiteet.

Lakilinkit

Asetus Venäjän kanssa yhteistyöstä toisen maailmansodan seurauksena Venäjällä kaatuneiden suomalaisten sotilaiden ja Suomessa kaatuneiden venäläisten (neuvostoliittolaisten) sotilaiden muiston vaalimisessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (95/1992)