Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on toimintaa, jonka tavoitteena on lisätä väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä kaventaa terveyseroja. Monialainen, onnistunut hyvinvoinnin edistäminen edellyttää toimivia rakenteita, osaamista, riittäviä palveluja ja hyvinvoinnin edistämistyön resursointia. 

Toimivien rakenteiden luomisessa on olennaista, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen, koordinaatio ja suunnitelmat sisällytetään osaksi valtakunnan, alueiden ja kuntien hyvinvointi- ja turvallisuussuunnittelua. Ohjaamme ja tuemme tämän lakisääteisen velvoitteen toteuttamista muun muassa kuntien hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen yhdyshenkilöverkoston avulla.

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen on useiden eri toimijoiden yhteinen tehtävä. Tuemme ja ohjaamme työtä kunnissa. Lisäksi teemme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyötä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on monialaista, poikkihallinnollista ja vain pieni osa hyvinvoinnista tuotetaan sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

Toimialamme (opetus- ja kulttuuri-, sosiaali- ja terveys-, pelastus- ja ympäristötoimi, ympäristöterveys, työsuojelu sekä alkoholihallinto) mahdollistavat kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen laajan ja monialaisten yhteistyön ohjaamisen ja tukemisen. Toimimme erilaisissa paikallisissa ja alueellisissa verkostoissa sekä tuemme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimeenpanossa. Seuraamme ja vaikutamme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluita.

Ehkäisevä päihdetyö

Suunnittelemme, ohjaamme ja kehitämme ehkäisevää päihdetyötä kunnissa ja alueilla yhteistyössä muiden viranomaisten, aluetoimijoiden ja järjestöjen kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) johtaa valtakunnallisesti ehkäisevää päihdetyötä, kun taas Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ohjaa sekä kehittää.

Kansallinen ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma toteuttaa lakia ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. Toimintaohjelma sisältää aluehallintovirastokohtaisen toimeenpanon ja tavoitteet työlle.
 
Ohjaamme ja tuemme ehkäisevää päihdetyötä alueellisesti. Ehkäisevään päihdetyöhön on luotu alueelliseen koordinaatioon perustuva malli, jossa aluehallintovirastoilla on keskeinen rooli.

Aluehallintovirastot

  • ohjaavat toimialueensa ehkäisevää päihdetyötä
  • suunnittelevat ja kehittävät sitä yhteistyössä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa 
  • tukevat toimialueensa kuntia ehkäisevän päihdetyön toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Aluehallintovirastojen keskeisiä ohjauksen ja tuen keinoja ovat

  • kunnissa toimivien yhdyshenkilöiden verkoston ylläpito
  • ennakoiva valvonta, ohjaus ja kuntakäynnit
  • alueellisten tilannetietojen ja havaintojen koostaminen
  • yhteistyökokoukset ja koulutukset.

Jokaisessa aluehallintovirastossa on ylitarkastaja, jonka yhtenä tehtäväalueena on ehkäisevän päihdetyön koordinointi, ohjaus ja ennakoiva valvonta alueellaan. Hänen tukenaan toimii alueellinen poikkihallinnollinen työryhmä, jonka tehtäviin kuuluu ehkäisevän päihdetyön edistäminen, seuranta ja arviointi sekä alueellisen koordinaation tukeminen.

Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus ehkäisevässä päihdetyössä. Ohjaamme tämän lakisääteisen velvoitteen toteuttamista.  Monialainen, onnistunut ehkäisevä päihdetyö edellyttää toimivia rakenteita, osaamista, riittäviä palveluja ja ehkäisevän päihdetyön resursointia.

Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisyä ja vähentämistä. Tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja. Tämän lisäksi halutaan edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Ehkäisevä päihdetyö kohdistuu alkoholiin, huumausaineisiin, tupakkaan ja muihin päihtymiseen käytettyihin aineisiin. Rahapeliriippuvuus ja muut toiminnalliset riippuvuudet kuuluvat myös työn piiriin.

Lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen

Kuntien tulee ehkäistä lähi- ja perhesuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa. Aluehallintoviraston ylitarkastaja koordinoi ja ohjaa ehkäisevän väkivaltatyön yhdyshenkilöverkostoa. Suomi on sitoutunut noudattamaan lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyssä Euroopan neuvostossa solmittua Istanbulin sopimusta.

Lähisuhdeväkivalta on merkittävä kansanterveysongelma, joka koskettaa kaikkia yhteiskuntaluokasta, kulttuurista, iästä ja sukupuolesta riippumatta. Lähisuhteessa ja perheessä voi ilmetä fyysistä, henkistä, seksuaalista, omaisuuteen kohdistuvaa, taloudellista tai digitaalista väkivaltaa tai sillä uhkaamista. Myös laiminlyönti ja kaltoin kohtelu ovat väkivaltaa. 

Sosiaalihuoltolaki määrittelee lähisuhde- ja perheväkivallan tilanteeksi, jossa sosiaalipalveluja on järjestettävä. Lähisuhdeväkivaltaan puuttumiseen on siten sekä oikeus että velvollisuus. Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus ehkäistä ja puuttua lähi- ja perhesuhteissa tapahtuvaan väkivaltaan.

Väkivallan ehkäisy on kansainvälisten sopimusten ja Suomen lainsäädännön velvoittamaa. Monialainen, onnistunut lähisuhdeväkivallan ehkäisytyö edellyttää toimivia rakenteita, osaamista, riittäviä palveluja ja väkivallan vastaisen työn resursointia. Toimivien rakenteiden luomisessa on olennaista, että lähisuhdeväkivallan ehkäisyn koordinaatio ja suunnitelmat sisällytetään osaksi valtakunnan, alueiden ja kuntien hyvinvointi- ja turvallisuussuunnittelua. Aluehallintovirasto ohjaa ja tukee tämän lakisääteisen velvoitteen toteuttamista.

Lakilinkit