Sosiaalihuollon omavalvonta

Jokainen sosiaalipalvelujen tuottaja vastaa toimintansa laadusta ensisijaisesti itse. Palvelujen tuottajana sinun on huolehdittava omavalvonnan keinoin palvelujen laadusta ja riittävyydestä. Palvelujen tuottajana sinun täytyy toteuttaa omavalvontaa eli suunnitella ja tarkastella toimintaasi säännöllisesti muun muassa asiakkailta ja henkilökunnalta kerättävän palautteen avulla.

Omavalvonta on palvelujen tuottajan itsensä toteuttamaa suunnitelmallista laadunhallintaa. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa korostuu palvelujen tuottajan oma vastuu toiminnan asianmukaisuudesta, tuottamiensa palvelujen laadusta sekä asiakas- ja potilasturvallisuudesta. Omavalvonnasta on myös säädetty useissa laissa.

Palvelujen tuottajana sinun täytyy tehdä suunnitelma, miten toiminnassa edistetään

 • asiakkaiden turvallisuutta
 • palvelujen laatua
 • asiakkaiden hyvää kohtelua
 • asiakkaiden itsemääräämisoikeutta.

Sinun on varmistettava, että toiminta on lainsäädännön, lupaehtojen ja itse omalle toiminnallesi asettamiesi laatuvaatimusten mukaista.

Omavalvonnan täytyy olla osa jokapäiväistä työtä, johon osallistuu koko henkilökunta.

Myös sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen sisältyy riskejä. Omavalvonnan perustana on tunnistaa toimintaan liittyvät asiakasturvallisuusriskit sekä turvalliset toimintatavat.

Toimintayksiköllä, esimerkiksi hoivakodilla, täytyy olla kirjallinen suunnitelma, jonka avulla pystytään tunnistamaan asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat ja riskiä aiheuttavat tilanteet. Riskien ehkäiseminen ja korjaaminen on helpompaa, kun riskit on ensin tunnistettu. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen ja reagoida havaittuihin kriittisiin työvaiheisiin tai kehittämistä vaativiin asioihin suunnitelmallisesti ja nopeasti.

Omavalvontasuunnitelmalla tarkoitetaan palvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi ja parantamiseksi suunniteltujen menettelytapojen kuvausta ja siinä käytettäviä asiakirjoja.

Omavalvontasuunnitelmassasi täytyy olla seuraavat tiedot:

 • miten yksikössä varmistetaan, että palvelu toteutetaan laadukkaasti ja asiakasturvallisesti
 • miten yksikössä toimitaan silloin, kun palvelu ei toteudu sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti
 • miten yksikössä toimitaan silloin, kun asiakasturvallisuus uhkaa vaarantua
 • mitkä ovat yksikön toiminta-ajatukset, arvot ja toimintaperiaatteet
 • miten asiakkaan asema ja oikeudet turvataan
 • miten asiakkaan hyvää ravitsemusta, hyvinvointia ja kuntoutumista tuetaan
 • miten asiakkaan laadukas terveyden- ja sairaanhoito järjestetään?

Omavalvontasuunnitelman lomakepohja ei ole tällä hetkellä käytettävissä. Lisäämme tälle sivulle mahdollisimman pian päivitettyjä ohjeita omavalvontasuunnitelman tekemiseen.

 • Omavalvontasuunnitelma on laadittava kirjallisesti.
 • Uuden palveluntuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma kuuden kuukauden sisällä uuden yksikön toiminnan aloittamisesta.
 • Omavalvontasuunnitelma on laadittava toimintayksikön johdon ja henkilökunnan yhteistyönä.
 • Suunnitelman toteutumista on seurattava ja palveluja kehitettävä asiakkailta, heidän läheisiltään ja toimintayksikön henkilöstöltä säännöllisesti kerättävän palautteen perusteella.
 • Palveluntuottajan on julkaistava omavalvontasuunnitelma julkisessa tietoverkossa tai muulla sen julkisuutta edistävällä tavalla. Palveluntuottajan on pidettävä omavalvontasuunnitelma julkisesti nähtävänä palveluyksikössä. Omavalvontasuunnitelma on pidettävä yksikössä julkisesti nähtävänä siten, että asiakkaat, omaiset ja yksikön omavalvonnasta kiinnostuneet voivat tutustua siihen ilman erillistä pyyntöä.

Lakilinkit

Sinua voisi kiinnostaa