Sairaalarakennus, jonka seinässä on punainen risti.
Kuva: Aura Sainio 2022

Tartuntataudit ja epidemiat

Tehtävämme tartuntatautitilanteessa

Tartuntatautien tehokas torjunta edellyttää eri viranomaisten yhteistyötä.

Sovitamme yhteen ja valvomme tartuntatautien torjuntaa alueillamme. Valvomme, että sairaanhoitopiirit ovat varautuneet alueellisesti terveydenhuollon häiriötilanteita varten. Aluehallintovirastoilla on yhteinen edustus STM:n sosiaali- ja terveydenhuollon varautumisen koordinaatioryhmässä ja sen alaisessa operatiivisessa ryhmässä. Kokoamme tarvittaessa yhtenäistä tilannekuvaa alueilta siten, että vastaamme ministeriöiden selvityspyyntöihin.

Tartuntatautien torjunta: Viranomaisten vastuut (stm.fi)

Potsi 2020 -valmiusharjoituksessa varauduimme afrikkalaiseen sikaruttoon

Olimme mukana Potsi 2020 -valmiusharjoituskokonaisuudessa, jota koordinoi Ruokavirasto. Harjoittelimme varautumista afrikkalaiseen sikaruttoon (ASF). Kokonaisuus sisälsi useita harjoituksia, joiden loppuraportit voit lukea Ruokaviraston verkkosivuilta.

Ruokavirasto: Potsi 2020

Ohjaamme ja sovitamme yhteen varautumista ja tartuntatautien torjuntaa alueillamme

  • Aluehallintovirastojen peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella valvomme, että kunnat, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit ovat varautuneet alueellisesti terveydenhuollon häiriötilanteita varten. Valvomme myös sitä, että sosiaalihuollon palvelut ja asiakasturvallisuus pystytään turvaamaan asianmukaisesti myös arjen häiriötilanteissa. Keräämme tietoa varautumisesta, ohjaamme ja tarvittaessa ryhdymme tilanteen edellyttämiin valvontatoimenpiteisiin. Tuotamme peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella sosiaali- ja terveysministeriölle tietoa omilta alueiltamme ministeriöltä saatavien erillisten toimeksiantojen (tilannekuvapyynnöt) pohjalta.

  • Kun viranomaiset johtavat turvallisuuteen liittyviä tilanteita alueilla, aluehallintovirastojen pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen tehtävänä on tukea toimivaltaisia viranomaisia ja tarvittaessa yhteensovittaa toimintaa niiden kesken. Tehtävänämme on avustaa sisäministeriötä pelastustoiminnan johtamisessa tarvittavan tiedon hankinnassa ja tilannekuvan ylläpitämisessä.
  • Opetustoimessa noudatetaan terveysviranomaisten ohjeistusta. Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueella välitämme tarpeen mukaan ajankohtaista ohjeistusta kunnille ja kokoamme tilannekuvaa alueilta opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) toimeksiannosta.
  • Alueellista tilannekuvaa koordinoivat aluehallintovirastojen johtamat alueelliset valmiustoimikunnat, joihin kuuluu edustajia esimerkiksi sairaanhoitopiireistä, pelastuslaitoksista, maakunnallisista valmiustoimikunnista, poliisista, järjestöistä ja ministeriöistä. 

Teemme yhteistyötä sairaanhoitopiirien kanssa tartuntatautien torjunnassa

Voimme määrätä terveystarkastuksen järjestettäväksi jollakin paikkakunnalla tai tietyssä työpaikassa, laitoksessa, kulkuneuvossa tai vastaavassa paikassa oleskeleville, jos tarkastus on yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi tarpeen. Tarkastukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Voimme päättää, että terveystarkastukseen osallistuminen on pakollista, jos se on välttämätöntä yleisvaarallisen tartuntataudin tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Tilojen sulkeminen ja yleisötilaisuuksien kieltäminen on kunnan ja aluehallintoviraston tehtävä

Kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä on, että toimenpide on välttämätön tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Kukin aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella. Teemme päätöksen kokoontumista rajoittavista tai tiloja sulkevista määräyksistä aluehallintoylilääkärin esityksen pohjalta. Päätöksen vahvistaa aluehallintoviraston ylijohtaja.

Äkillinen vakava terveysvaara

Jos pikaiset toimenpiteet ovat tarpeen, meidän on mahdollista tehdä kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin sijasta päätös karanteenista, tavaran karanteenista tai virkasuhteisen eristämisestä. Näissäkin tapauksissa ensisijainen toimija on kuitenkin kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava virkasuhteinen lääkäri.