Rahanpesulain valvonta

Me aluehallintovirastossa valvomme rahanpesulain noudattamista Suomessa. Valvonta on keskitetty koko Suomen osalta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Rahanpesulaissa säädetään ne velvoitteet ja toimenpiteet, joita valvottavien yritysten, yhteisöjen ja muiden elinkeinonharjoittajien täytyy omassa toiminnassaan noudattaa. Näillä toimenpiteillä pyritään ehkäisemään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista sekä helpottamaan tällaisen toiminnan paljastamista.

Tietoa rahanpesusta ja valvonnasta

Rahanpesulla tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään häivyttämään tai peittämään rikoksella hankitun omaisuuden alkuperä niin, että omaisuus näyttää laillisesti hankitulta. Rikoksella hankittu omaisuus voi olla peräisin mistä tahansa rikoksesta, eli rahanpesun kohteena voi olla esimerkiksi varastettu ajoneuvo tai veropetoksella hankittu hyöty.

Rahanpesijän tavoitteena on palauttaa rikollista alkuperää olevat varat takaisin taloudelliseen kiertoon. Siten yrityksiä ja yksityisiä elinkeinonharjoittajia käytetään usein hyödyksi rahanpesun mahdollistajana. Eri toimialojen elinkeinonharjoittajat ovat avainasemassa rahanpesun havaitsemisessa ja torjunnassa.

Tietyillä aloilla toimivat elinkeinonharjoittajat kuuluvat rahanpesulain velvoitteiden piiriin. Näitä toimijoita kutsutaan laissa ilmoitusvelvollisiksi.

Ohjeistamalla ja valvomalla pyrimme varmistamaan, että valvomamme ilmoitusvelvolliset noudattavat rahanpesulakia omassa toiminnassaan. 

Ilmoitusvelvollisen täytyy muun muassa

 • laatia omaa toimintaansa koskeva riskiarvio
 • tunnistaa asiakkaansa
 • seurata asiakkaidensa toimintaa
 • tehdä ilmoitus epäilyttävistä liiketoimista keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle
 • huolehtia, että rahanpesulain velvoitteet tunnetaan ja niitä osataan noudattaa päivittäisessä liiketoiminnassa.

Valvonnan tueksi jaamme tietoa ja julkaisemme ohjeita valvottavien toimialojen käyttöön. Lisäksi neuvomme rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvissä asioissa.

Ohjeita-valikosta löydät rahanpesun torjunnan yleisohjeen ja toimialakohtaiset ohjeet.

Valvontakeinoja ovat valvottavien liiketiloihin tehtävät tarkastukset sekä asiakirjatarkastukset. Aluehallintovirastolla on liiketilojen tarkastusoikeuden lisäksi laajat tiedonsaantioikeudet valvottavan toimijan toiminnasta. Meillä on myös valtuus määrätä sanktioita lain velvoitteiden laiminlyönnistä. Lisäksi teemme valvontaa tiettyjen toimialojen kohdalla ennakollisesti: arvioimme yrityksen vastuuhenkilöiden luotettavuutta siinä vaiheessa, kun yritys merkitään rahanpesun valvontarekisteriin.

Valvomme niitä yrityksiä ja muita elinkeinonharjoittajia, joilla on normaalissa toiminnassaan mahdollisuus havaita rahanpesua ja terrorismin rahoitusta tai joita voidaan arvella käytettävän hyväksi näihin tarkoituksiin. Valvottavat ovat avainasemassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä ja selvittämisessä, koska heidän avullaan viranomaisilla on parhaat mahdollisuudet saada tietoa epäilyttävistä liiketoimista. 

Valvomiamme toimialoja ovat

 • oikeudellisten palvelujen tarjoajat (pl. asianajajat)
 • rahoituspalvelujen tarjoajat (pl. Finanssivalvonnan valvottavat)
 • valuutanvaihtajat
 • sijoituspalvelujen oheispalvelujen tarjoajat
 • panttilainauslaitokset
 • kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeet
 • perintätoimistot
 • yrityspalvelujen tarjoajat
 • veroneuvojat
 • kirjanpitäjät
 • tavarakauppiaat
 • taidetta myyvät tahot.

Oikeudellisten palvelujen tarjoajat (pl. asianajajat) kuuluvat valvonnan piiriin siltä osin kuin nämä toimivat asiakkaan puolesta tai lukuun taloudelliseen toimintaan tai kiinteään omaisuuteen liittyvissä liiketoimissa. Valvonnan piiriin kuuluvat myös oikeudellisten palvelujen tarjoajat, jotka osallistuvat asiakkaan puolesta seuraavien liiketoimien suunnitteluun tai suorittamiseen:

 • kiinteistöjen tai liiketoimintayksikköjen ostamiseen tai myyntiin, esimerkiksi kauppakirjan laatimalla
 • asiakkaan rahavarojen, arvopaperien tai muiden varojen hoitamiseen
 • pankki-, säästö- tai arvo-osuustilien avaamiseen tai hoitamiseen
 • yhtiöiden perustamiseen, johtamiseen tai yritysten hallinnoimiseksi tarvittavien varojen järjestelyyn
 • säätiöiden, yhtiöiden tai vastaavien yhteisöjen perustamiseen, johtamiseen tai niiden toiminnasta vastaamiseen.

Taiteen myyntiä harjoittavat tahot

 • taiteen myynti siltä osin kuin maksetaan tai otetaan vastaan maksusuorituksena yhtenä tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina yhteensä vähintään 10 000 euroa

Tavarakauppiaat

 • tavaroiden myynti tai välitys siltä osin kuin maksetaan tai otetaan vastaan käteistä yhtenä tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina yhteensä vähintään 10 000 euroa

Yrityspalvelun tarjoajat

Yrityspalveluiden tarjoamisella tarkoitetaan seuraavien palveluiden tarjoamista liiketoimintana kolmannelle osapuolelle:

 • yhteisön perustaminen toimeksiannosta
 • yhtiöoikeudellisesti vastuullisena henkilönä, yhtiömiehenä tai samankaltaisessa asemassa muussa oikeushenkilössä toimiminen
 • kotipaikan, yrityksen lakisääteisen, hallinnollisen osoitteen tarjoaminen tai muiden vastaavien palvelujen tarjoaminen
 • ulkomaisen express trustin tai oikeusmuodoltaan samankaltaisen oikeudellisen järjestelyn omaisuudenhoitajana toimiminen Suomessa
 • hallintarekisteröinnin hoitajana toimiminen, kun hallintarekisteröinnin hoitaja on merkitty muun kuin julkisen osakeyhtiön osakasluetteloon.

Veroneuvojat

 • veroneuvontapalveluja tai verotukseen liittyvää tukea pääasiallisena liike- tai ammattitoimintana (yli 50 % yrityksen toiminnasta) tarjoavat