Mies ja nainen kävelevät metsässä vierekkäin.

 

Vastuullisuus aluehallintovirastossa

Aluehallintovirasto on yksi suomalaisen yhteiskunnan keskeisiä toimijoita ja siksi meillä on merkittäviä mahdollisuuksia edistää kestävää kehitystä. Valtiokonttori suosittelee kaikille valtiohallinnon organisaatioille vastuullisuusraportointia kalenterivuosittain. Vastuullisuusraportin avulla viestimme, miten omalla toiminnallamme edistämme kestävää kehitystä. Keskiössä ovat tavat ja käytännöt, joilla toteutamme lakisääteisiä tehtäviämme. Vastuullisuusraportti auttaa myös meitä itseämme seuraamaan, organisoimaan ja kehittämään kestävän kehityksen eteen tehtävää työtä.

Olemme toimittaneet Valtiokonttorin tietoon raportoitavat tavoitteet ja kirjoitamme vastuullisuusraportin vuosittain. Vastuullisuusraporttia vuodesta 2021 ei kirjoitettu koronaepidemian, Ukrainan kriisin ja hoitajalakon vaatiessa paljon aikaamme ja resurssejamme. Päätimme siirtää ensimmäisen raportin koskemaan vuotta 2022. Raportti tullaan julkaisemaan keväällä 2023.

Vastuullisuustavoitteet

Valtiokonttorin ohjeistus perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Olemme ohjeistuksen mukaan valinneet tavoitteista ne, joihin voimme vaikuttaa eniten. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet koostuvat 17 päätavoitteesta, joista aluehallintoviraston vastuullisuusraportin keskiössä on viisi tavoitetta. Lisäksi päätavoitteille asetetuista alatavoitteista on tunnistettu aluehallintovirastolle olennaisimmat ja niitä käytetään raportoinnin tarkentamiseen.
Tavoitteenamme on

  • taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaikenikäisille (YK:n tavoite 3)
  • taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet (YK:n tavoite 4)
  • ihmisarvoinen työ ja talouskasvu (YK:n tavoite 8)
  • varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille (YK:n tavoite 6)
  • rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita (YK:n tavoite 9). 

Lisäksi ehdollisiksi ja tulevaisuuden tavoitteiksemme on asetettu pyrkimys

  • vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä (YK:n tavoite 10)
  • toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan (YK:n tavoite 13)
  • tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta (YK:n tavoite 17).

Mitä aluehallintovirasto tekee vastuullisuuden eteen?

Meidän tehtäviimme kuuluvat hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden turvaaminen, elinvoiman lisääminen ja hiilineutraaliuden tavoittelu. Teemme jatkuvasti asioita tavoitteidemme eteen ja huomioimme toiminnassamme edellä mainitut kestävän kehityksen tavoitteet.

Kestävä kehitys takaa kaikille hyvät eväät elämään jatkossakin

Teemme ilmastoasioissa yhteistyötä ELY-keskusten kanssa ja olemme perustaneet yhteisen ilmastotyöryhmän. Ympäristön tila, luonnon monimuotoisuus ja vesien tila ovat meille tärkeitä. Ratkaisemme esimerkiksi vedenottoa ja talousjätevesien käsittelyä koskevia vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisia lupa-asioita. Tällä varmistetaan se, että talousvedenotto tapahtuu ympäristön kannalta kestävästi ja vettä riittää käyttökohteisiin sekä jätevesien käsittely niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Lupakäsittelymme nopeus ja laadukkuus takaa sen, etteivät hankkeet viivästy lupaprosessin keston takia.

Olemme mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta ja kehittämässä luonnonvarojen kestävämpää käyttöä. Kehitämme sähköistä asiankäsittelyä, jonka myötä paperin käyttö on vähentynyt merkittävästi. Energian kulutusta ja ympäristön kuormitusta hillitäksemme suosimme tilojen yhteiskäyttöisyyttä ja teemme resursseja säästävää yhteistyötä useiden muiden valtiotoimijoiden kanssa. Matkustamme ja teemme virka-ajoja vain tarkasti harkiten.

Lisäksi pyrimme ruuantuotannon kilpailukyvyn, terveellisyyden ja turvallisuuden parantamiseen. Yhdessä Valviran ja THL:n kanssa teemme kokonaisvaltaista terveyshaittojen arviointia painottaen terveyshaittojen tunnistamista ja ennaltaehkäisyä. 

Hyvinvointi, yhteisöllisyys ja tasa-arvo koskettavat kaikkia

Tavoitteenamme on lisätä elinvoimaa mm. nostamalla työllisyysastetta sekä koulutus- ja osaamistasoja. Järjestimme esimerkiksi vuonna 2021 täydennyskoulutuksia pääosin webinaareina ja verkkokursseina, jonka lisäksi hyödynsimme videoita, podcasteja ja sosiaalista mediaa. Koulutusten saatavuus, monimuotoisuus ja vaikuttavuus olivat erittäin hyviä: tilaisuudet olivat sisällöllisesti ja pedagogisesti vaihtelevia ja niitä järjestettiin suomeksi, ruotsiksi ja saameksi. 

Teemme työtä sen eteen, että peruspalvelut ovat turvallisia ja yhdenvertaisesti saatavilla, oikeusturva toteutuu ja syrjäytyminen vähenee. Valtionavustustoiminnan avulla tuemme etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa sekä myönnämme erilaisille kehittämishankkeille avustuksia.

Työhyvinvointi ja yhteisöllisyys koskettavat kaikkia. Työsuojeluviranomaisemme tekevät vuosittain kymmeniä tuhansia työsuojelutarkastuksia. Valvonnan lisäksi annamme ohjeita ja neuvoja työn terveyteen ja turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä. 

Kestävät ja tehokkaat toimintatavat

Pyrimme jatkuvasti kehittämään ja uudistamaan työskentelyämme ennakoiden ja tutkittua tietoa hyödyntäen. Vastuualueemme ovat tehneet verkostomaista kehittämistyötä yhteisten käsikirjojen, asiakirjapohjien ja työkalujen saavuttamiseksi. Digitaalisella työskentelyllä olemme lisänneet toiminnan kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta. Lisäksi työsuojelun vastuualueilla olemme kokeilleet rohkeasti myös tiedonlouhintaa ja selvittäneet avoimen datan mahdollisuuksia. 

Suunnittelemme ja toteutamme ratkaisuja vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Olemme esimerkiksi toteuttaneet Maailman parasta täydennyskoulutusta – Världens bästa fortbildning -hankkeen, jonka ansiosta toimialarajat ylittävä valtakunnallinen yhteistyö ja yhteisöllisyys lisääntyivät.