Näin rahanpesulain valvonnassa käsitellään henkilötietojasi

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja, jotka voidaan suoraan tai epäsuorasti yhdistää luonnolliseen henkilöön.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on rekisterinpitäjä sinua koskeville tiedoille, jotka olet antanut meille tai jotka olemme saaneet muista lähteistä. Yksityisyyden suojaaminen on aina tärkeässä asemassa, kun käsittelemme henkilötietoja.

Kerromme tällä sivulla noudattamistamme ohjeista, tietojen käsittely- ja säilytystavoista sekä siitä, mitä asiaan liittyviä oikeuksia sinulla on. Nämä ohjeet eivät koskaan rajoita yleisen tietosuoja-asetuksen tai muun lainvoimaisen päätöksen sinulle antamia oikeuksia.

Näin käsittelemme tietojasi rahanpesun valvontarekisterissä

Käsittelemme henkilötietojasi, kun teemme valvontaa, jonka tavoitteena on estää rahanpesun ja terrorismin rahoittaminen.

Käsittelemme seuraavia tietoja:

 • yksityisen elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi ja henkilötunnus
 • yksityisen elinkeinonharjoittajan, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta
  • syntymäaika
  • kansalaisuus
  • toiminimi
  • mahdollinen aputoiminimi
  • yritys- ja yhteisötunnus tai muu vastaava tunniste
  • rekisteröinnin päivämäärä
  • jokaisen toimipaikan käyntiosoite, jossa toimintaa harjoitetaan
 • oikeushenkilön
  • toiminimi
  • mahdollinen aputoiminimi
  • yritys- ja yhteisötunnus tai muu vastaava tunniste
  • rekisteröinnin päivämäärä
  • jokaisen toimipaikan käyntiosoite, jossa toimintaa harjoitetaan
 • henkilön, jonka luotettavuus on selvitetty, täydellinen nimi, henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika ja kansalaisuus sekä asema rekisteröidyssä toimijassa
 • yksityiselle elinkeinonharjoittajalle tai oikeushenkilölle määrätty hallinnollinen seuraamus sekä sellaiset kehotukset ja kiellot, joiden tehosteeksi on asetettu uhkasakko (tällainen tieto on poistettava rekisteristä kolmen vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jona kyseinen seuraamus on määrätty).

Henkilötietojesi käsittely perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan, eli käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Emme tarvitse rekisteröidyn suostumusta tähän käsittelyyn. Voit lukea EU:n tietosuoja-asetuksen tämän sivun alareunasta kohdasta Lakilinkit.

Käytämme rahanpesun valvontarekisteriä, kun valvomme rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä. Pidämme rekisteriä rahanpesulaissa tarkoitetuista ilmoitusvelvollisista, jotta lain mukainen valvonta toteutuu. Valvonnan tavoitteena on estää rahanpesun ja terrorismin rahoittaminen.

Henkilötietojen säännöllisenä tietolähteenä on valvontarekisteriin hakeutuvan ilmoitus. Jos olet ilmoitusvelvollinen ja tietosi muuttuvat, ilmoita siitä meille aluehallintovirastoon viipymättä. 

Henkilötietoja säilytetään valvontarekisterissä niin kauan kuin yritys täyttää rekisteröimisen perusteet. Tiedot rekisterimerkinnöistä säilytetään viisi vuotta sen vuoden päättymisestä, jona tieto on poistettu rekisteristä.

Valvontarekisteristä ei tehdä säännöllisiä henkilötietojen luovutuksia eikä henkilötietoja siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Henkilötietojesi käsittelyyn ei myöskään liity automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Näin käsittelemme tietojasi yhteystietorekisterissä rahanpesulain valvomiseksi

Käsittelemme henkilötietojasi yhteystietorekisterissä, kun teemme valvontaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi. Käsittelemme henkilötietojasi ainoastaan, jos saatavilla tai tiedossa ei ole muita tietoja, esimerkiksi oikeushenkilön tietoja.

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

 • yksityisen elinkeinonharjoittajan nimi tai oikeushenkilön päättäjän nimi
 • henkilökohtainen sähköpostiosoite, jos yrityksen yleinen sähköpostiosoite ei ole tiedossa
 • henkilökohtainen puhelinnumero, jos yrityksen yleinen puhelinnumero ei ole tiedossa.

Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan e alakohta, eli käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Tätä perustetta täydentää tietosuojalain (1050/2018) 4 §:n 2 kohta, eli käsittely on tarpeen ja oikeasuhtaista viranomaisen toiminnassa yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi. Emme tarvitse rekisteröidyn suostumusta tähän käsittelyyn.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain mukaisesti valvomme rahanpesulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista tiettyjen ilmoitusvelvollisten osalta. 

Henkilötietojen säännöllisinä tietolähteinä ovat julkiset tietolähteet ja Alma Talentin Päättäjät-rekisteristä saatavat tiedot ([email protected]). Yhteystietorekisteriin voidaan viedä henkilötietoja myös aluehallintoviraston saamasta yhteydenotosta, esimerkiksi sähköpostista.

Jos toimija ei vastaa aluehallintoviraston lähettämiin yhteydenottoihin, tämän henkilötiedot poistetaan yhteystietorekisteristä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun tiedot on saatu Alma Talentin Päättäjät-rekisteristä.

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista valvontatehtävän toteuttamiseksi. Henkilötiedot poistetaan yhteystietorekisteristä, jos toimija rekisteröityy valvontarekisteriin.

Yhteystietorekisteristä ei tehdä säännöllisiä henkilötietojen luovutuksia eikä henkilötietoja siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Henkilötietojesi käsittelyyn ei myöskään liity automaattista päätöksentekoa tai profilointia.


Sekä rahanpesuvalvonnan yhteystietorekisterin että valvontarekisterin tiedot on suojattu asiattomalta katselulta, muuttamiselta ja hävittämiseltä. Suojaus perustuu käyttövaltuushallintaan, tietokantojen ja palvelinten tekniseen suojaukseen, tilojen fyysiseen suojaukseen, kulunvalvontaan, tietoliikenteen suojaukseen sekä tietojen varmuuskopiointiin. Pääsy- ja käsittelyoikeus tietoihin myönnetään työtehtävien perusteella. Pääsy järjestelmään perustuu henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin. Käytämme toiminnan asianmukaisuuden valvomiseksi hallinnollisia kontrolleja.

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme, ja pyytää niistä kopio. Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja toiminnassamme. Jos emme käsittele henkilötietojasi, on sinulla oikeus saada tieto myös tästä. Sinulla on myös oikeus saada itseäsi koskevat virheelliset tiedot oikaistua, täydentää henkilötietojasi sekä pyytää meitä poistamaan henkilötietosi tai rajoittamaan niiden käyttöä. Sinulla on myös oikeus saada itseäsi koskevat henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot toiselle tietojen käsittelystä vastaavalle taholle.

Jos käsittelemme mielestäsi henkilötietojasi lain vastaisella tavalla, voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä Tietosuojavaltuutetun toimistoon. Suosittelemme kuitenkin olemaan ensin yhteydessä aluehallintovirastojen tietosuojavastaavaan (ks. yhteystiedot alla).

Tietosuojavastaavan yhteystiedot ja lisätietoa tietosuojasta
Tietosuojavaltuutetun toimisto

 

Rekisterinpitäjä:

Tämän ilmoituksen mukaiset aluehallintovirastojen tehtävät on keskitetty valtakunnallisesti yhdelle aluehallintovirastolle, joka vastaa rekisterinpitäjänä henkilötietojesi käsittelystä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Käyntiosoite: Wähäjärvenkatu 6, Hämeenlinna
Postiosoite: PL 1, 13035 AVI
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Kirjaamo: kirjaamo.etela(at)avi.fi

Yhteystiedot

Tietosuojavastaava
p. 0295 018 015
tietosuoja(at)avi.fi

Aluehallintovirastojen tietosuojavastaavaan voit olla yhteydessä, jos tarvitset lisätietoja aluehallintovirastojen suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Henkilötietojesi käsittelyä koskevien oikeuksiesi käyttämiseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka yhteystiedot löydät alta. Mikäli asiasi koskee jonkin muun organisaation kuin aluehallintoviraston suorittamaa henkilötietojesi käsittelyä, tulee Sinun olla yhteydessä ensisijaisesti asianomaiseen organisaatioon tai sen tietosuojavastaavaan.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelyä koskevista oikeuksistasi, ota yhteyttä Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Wähäjärvenkatu 6, Hämeenlinna
PL 1, 13035 AVI
p. 0295 016 000
kirjaamo.etela(at)avi.fi

Lakilinkit rahanpesulakiin

Lakilinkki-rahanpesulaki (444/2017, 1 luku, 2 §)

Lakilinkki-Rahanpesulaki (444/2017, 5 luku, 1 §)

Rahanpesun valvontarekisterin pitäjä ja käyttötarkoitus (444/2017, 5 luku, 2 §)

Valvontaviranomaiset ja ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle (444/2017, 7 luku, 1 §)

Muut lakilinkit