Ympäristöterveydenhuollon kantelujen päätöslyhennelmät

Kirjoita vähintään kolme kirjainta ja vieritä sivua alaspäin. Älä paina enter-näppäintä. Tulokset tulevat näkyviin automaattisesti.

2022

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Ympäristöterveydenhuolto
Ratkaisupäivämäärä 4.2.2022
diaarinumero ISAVI/8947/2021

Viranomaisen täytyy ohjata asiakasta selkeästi ja ymmärrettävästi

Asian kuvaaminen

Kantelija on joutunut ottamaan yhteyttä terveystarkastajaan, koska taloyhtiö laiminlöi terveystarkastajan antaman kehotuksen ryhtyä korjauksiin.

Terveydensuojelunviranomainen oli antanut tarkastuskertomuksessa asiakirjatarkastuksen perusteella taloyhtiölle kehotuksen korjauksiin. Terveydensuojeluviranomainen kehotti taloyhtiötä tekemään sellaiset tarvittavat korjaukset, joilla mahdolliset terveyshaittaa aiheuttavat tekijät saataisiin poistettua. Tarvittavat korjaukset oli tehtävä viranomaisen ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Taloyhtiön täytyi myös ilmoittaa viranomaiselle korjausten valmistumisesta sekä toimittaa sille korjaustyöselvitys. Taloyhtiö ei kuitenkaan teettänyt tarvittavia korjauksia, ja terveydensuojeluviranomainen oli unohtanut seurata antamansa kehtouksen vaikutuksia.

Asian ratkaisu

Aluehallintovirasto kiinnittää kunnan terveydensuojeluviranomaisen huomiota siihen, että viranomaisen ohjauksen ja neuvonnan sekä annetun kehotuksen on oltava selkeitä. Asianomaisen on ymmärrettävä, mihin hän on velvoitettu ja mitä tapahtuu, jos velvoitetta ei noudata. Viranomaisen on myös huolehdittava, että sen antamia kehotuksia ja määräyksiä jälkivalvontaan.

Ratkaisun perusteet

Terveydensuojelulaissa ei ole mainittu kehotusta viranomaisen keinona. Jos kunnan terveydensuojeluviranomainen antaa kehotuksen, se voidaan tulkita vastaavan terveydensuojelulain pykälän 6 mukaista yleisluonteista terveydensuojelun ohjausta ja neuvontaa.

Kehotuksella voidaan tarkoittaa myös tosiasiallista käsittelyä. Jos kehotuksen saanut ei ryhdy vaadittuihin toimenpiteisiin annettuun määräaikaan mennessä, viranomainen ryhtyy tarvittaviin viranomaistoimiin (esimerkiksi määräys, kielto tai pakkokeinot).

Tässä tapauksessa tarkastuskertomus sisälsi selvän velvoitteen, eli terveystarkastajan kehotuksen, korjausten tekemiseksi tiettyyn päivämäärään mennessä sekä velvoitteen ilmoittaa korjausten valmistumisesta terveystarkastajalle. Tarkastuskertomus ei ole kuitenkaan sellainen päätösasiakirja, josta voi valittaa tai tehdä oikaisuvaatimusta.

Kehotus voidaan ymmärtää viranomaisen antamana pyyntöä (ks. pyyntö) vahvempana vaatimuksena (ks. vaatimus) jonkin toimenpiteen suorittamiseksi. Viranomaisen täytyy kuitenkin käyttää asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Hyvän hallintotavan mukaisesti viranomaisen täytyy laatia tämän kaltaiset vaatimukset siten, että kehotuksen kohde tietää riittävällä tarkkuudella, mitä häneltä edellytetään ja miksi. Jos viranomainen antaa kehotuksen liian yleisellä tasolla, esimerkiksi sisältäen vain kehotuksen selvittää terveyshaitta, voi myöhemmin syntyä ristiriita siitä, onko koko kehotusta noudatettu lainkaan.

Itä-Suomen aluehallintoviraston näkemyksen mukaan kehotus olisi hyvä antaa erillisenä kirjeenä, jotta terveyshaitan selvittämisestä vastuussa oleva taho ymmärtää noudattaa saamaansa kehotusta. Asiassa on kyse viranomaisen perustellusta vaatimuksesta ryhtyä toimenpiteisiin terveyshaitan selvittämiseksi.

Keskeiset lait ja suositukset

 • Hallintolaki 7 ja 8 §
 • Terveydensuojelulaki 6 §

2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Ympäristöterveydenhuolto
Ratkaisupäivämäärä: 22.11.2021
Diaarinumero: ESAVI/13393/2021

Terveydensuojelulain toimenpiderajoja on noudatettava ja terveyshaitta arvioitava huolellisesti

Asian kuvaaminen 

Kantelija ei ole ollut tyytyväinen terveydensuojeluviranomaisen toimintaan koulun terveyshaittaepäilyssä. Koulu olisi pitänyt sulkea haittojen vuoksi, eikä oireilua ollut otettu riittävästi huomioon asian käsittelyssä. 

Koulussa oli tehty laaja selvitys eri rakenteiden kunnon selvittämiseksi. Tutkimusten ja tarkastusten perusteella terveydensuojeluviranomainen arvioi, että koulussa oli sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä. Kyseessä eivät kuitenkaan olleet laajamittaiset kosteus- tai mikrobivauriot, vaan lähinnä paikalliset vauriot ja epätiiviiden rakenteiden aiheuttamat ilmavuodot. Viranomainen katsoi, että rakennuksessa esiintyy terveydensuojelulaissa tarkoitettuja haittaolosuhteita. Viranhaltijat valmistelivat määräyksen terveyshaitan poistamiseksi koulusta, ja kunnan terveydensuojelulaista vastaava toimielin hyväksyi sen. Kunnan opetustoiminnasta vastaava taho antoi vastineen toimistaan, ja terveydensuojelulaista vastaava kunnan toimielin totesi toimenpiteet riittäviksi. Toimenpiteet eivät kuitenkaan jälkikäteen arvioituina olleet riittäviä terveydensuojelulain toimenpiderajojen ylitysten poistamiseksi. Toimenpiteiden riittävyyttä ei oltu myöskään arvioitu riittävästi. 

Asian ratkaisu

Aluehallintovirasto kiinnittää kunnan terveydensuojeluviranomaisen huomiota siihen, että terveydensuojelulaissa tarkoitettu terveyshaittaolosuhde arvioidaan lainmukaisesti ja määräykset annetaan terveydensuojelulain mukaisiin toimenpiderajoihin perustuen. Samoin kiinnitetään huomiota päätösten tarkempaan kohdistamiseen ja perustelemiseen sekä tehtyjen parantavien toimien riittävyyden arviointiin terveydensuojelulain mukaisesti.

Ratkaisun perusteet

Terveydensuojeluviranomainen ei ollut esittänyt koulun sulkemista, koska tälle ei ollut viranomaisen näkemyksen mukaan terveydensuojelulain mukaisia perusteita. Sen sijaan todettujen olosuhteiden perusteella annettiin määräys korjaustoimenpiteisiin ryhtymisestä tai korvaavien opetustilojen hankkimisesta. Kunta oli tehnyt päätöksen rakentaa uusi koulu, ja joitakin toimenpiteitä sisäilman laadun parantamiseksi koulussa tehtiin. Terveydensuojelulaista päättävä toimielin totesi päätöksessään, että konkreettisiin toimenpiteisiin on näin ollen ryhdytty, eikä tarvetta määräyksille enää nähty. 

Aluehallintovirasto totesi ongelmalliseksi sen, että tarkastaja oli aiemmassa tarkastuksessa todennut olosuhteen yhdessä rakennuksen osassa, joka ylitti terveydensuojelulain toimenpiderajan. Olosuhde oli maakellarimainen haju yhden kerroksen koko käytävällä. Lisäksi dokumenttien perusteella muodostui käsitys, että terveydensuojelun viranhaltijat olivat alun perin päätyneet tiukempaan määräysesitykseen terveyshaitan poistamisesta. Tiloissa ei ollut suoritettu tarkastusta ennen uutta terveydensuojelun päättävän elimen kokousta, vaikka aiemmin tarkastuksella oli todettu toimenpiderajan ylitys. Jäi epäselväksi, miten olosuhteita oli arvioitu, jotta voitiin todeta tilanteen parantuneen niin merkittävästi, että jatkotoimenpiteitä ei tarvittu. Tilannetta, jossa käytössä olevassa koulussa on saatujen tietojen valossa terveydensuojelulain mukainen toimenpiderajan ylitys osassa tiloja, ei voida pitää asianmukaisena ratkaisuna vähintään 1,5–2 vuoden ajalle käyttäjien kannalta. Uuden koulun rakentamispäätöstä ei voida käyttää perusteena sille, että terveyshaittaa mahdollisesti aiheuttavien olosuhteiden rajoittamista tai poistamista viivytetään.

Aluehallintovirasto korosti perusteluissaan, että vaikka kyseessä on toimenpiderajan ylitys, ei ylitys aina tarkoita sitä, että kyseessä olisi ilmeinen terveyshaittaolosuhde, jonka vuoksi nopeat tilojen käytön rajoitusmääräykset ovat tarpeen. Suurten rakennusten paikallisten vaurioiden hallintaan voi viranomainen käyttää myös osittaisia tilojen käyttökieltoja tai -rajoituksia koko koulun sulkemisen sijaan. Lisäksi viranomaisen päätöksestä tulisi käydä selvästi ilmi, mitä olosuhteita määrätään korjattaviksi ja miten terveydensuojelulain mukainen toimenpideraja oli ylittynyt. Terveyshaitan kokonaisarviointia ei ollut perusteltu riittävästi. 

Kunta oli yhtenä tilannetta parantavana toimena tuonut esille käyttämänsä yksityisen yrityksen tarjoaman ilmanpuhdistusmenetelmän käytön ja omavalvonnan. Altistumista vähentävästä vaikutuksesta kyseisessä kohteessa ei kuitenkaan ollut saatujen dokumenttien perusteella riittävästi tutkittua ja puolueetonta näyttöä. Terveydensuojeluviranomaisella ei ole lähtökohtaisesti mahdollisuutta estää toimijaa käyttämästä erilaisia menetelmiä, joilla tilanne voi parantua, mutta arviointi toimien riittävyydestä on tehtävä. 

Kantelupäätöksessä todettiin myös, että saman yrityksen ottamat sisäilmanäytteet eivät olleet terveydensuojelulain mukaisia sisäilmanäytteitä. Toimija toteaakin tuloskoosteessa, että tulokset liittyvät ainoastaan puhdistusmenetelmien toiminnan tarkkailuun eikä niitä tule käyttää muuhun. Aluehallintovirasto korosti päätöksessään, että tällaisten tulosten esittäminen on tehtävä asianmukaisesti, jotta asiaan perehtymättömät eivät saa virheellistä kuvaa tilanteesta. Yksinomaan ilmanäytteiden tavanomaisten tulosten perusteella ei voida sulkea pois rakenteiden mikrobivaurion mahdollisuutta, eikä sisäilmanäytteitä voida siten käyttää osoittamaan, että tutkittava tila on kunnossa.

Oireiluun liittyen päätöksessä todettiin, että tiloja käyttävien oppilaiden keskuudessa ei ole esiintynyt kantelua koskevalla aikajaksolla sellaista poikkeavaa oireilua, jonka perusteella olisi ollut tarve kieltää tilojen käyttöä. Oireilevien oppilaiden määrä suhteessa koulun koko oppilasmäärään ei ollut poikkeava. Oireilu on terveydensuojelulain mukaisessa arvioinnissa yksi tärkeä taustatieto, mutta pääarvio tilanteesta perustuu rakenteista ja muista fyysisistä olosuhteista tehtyihin havaintoihin ja tutkimuksiin.

Keskeiset lait ja suositukset

 • Terveydensuojelulaki 26 § ja 27 §
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista  3 § ja 20 §

Itä-Suomen aluehallintovirasto 
Ympäristöterveydenhuolto
Ratkaisupäivämäärä 6.9.2021
diaarinumero ISAVI/9913/2020

Terveyshaittaepäilyasiassa olisi pitänyt antaa muutoksenhakukelpoinen päätös 


Asian kuvaaminen 

Kantelijat olivat vaatineet kunnan terveydensuojeluviranomasta velvoittamaan taloyhtiötä siirtämään meluhaittaa aiheuttavan pumpun muuhun kohtaan naapuri rakennuksessa. 
Kantelijoiden näkemyksen mukaan terveystarkastajan A toiminta asian käsittelyssä ei ole ollut hyvän hallinnon vaatimusten mukaista, eikä heidän oikeutensa asianmukaiseen käsittelyyn toteutunut.

Asian ratkaisu 

Kantelijalle olisi pitänyt antaa muutoksenhakukelpoinen päätös.

Toimielimen olisi tullut huolehtia siitä, että viranhaltija toimii hyvän hallinnon mukaisesti noudattaen asianomaisia säännöksiä ja määräyksiä.  

Aluehallintovirasto huomauttaa päätöksessään ympäristöterveydenhuollon toimielintä siitä, ettei se ole huolehtinut siitä, että viranhaltija toimii hyvän hallinnon mukaisesti sekä suorittaa virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät noudattaen asianomaisia säännöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksiä.
Aluehallintovirasto seuraa valvontayksikköä asian korjaamiseksi toteutettavien toimenpiteiden toimeenpanoa ja niiden toteutumista normaalin ohjaus- ja valvontatyön ohessa. Tarvittaessa aluehallintovirasto käynnistää erillisen valvonta-asian käsittelyn tilanteen saattamiseksi lainsäädännön edellyttämälle tasolle.

Ratkaisun perusteet 

Aluehallintovirasto ilmaisi käsityksenään, että, jos asianosaisen käsitys mahdollisen terveyshaittaa aiheuttavan tekijän tai olosuhteen esiintymisestä asuintiloissa eroaa terveydensuojeluviranomaisen tulkinnasta, tulee terveydensuojeluviranomaisen tarjota mahdollisuus saada muutoksenhakukelpoinen päätös terveyshaittaepäilyasiassa. Tällainen päätösasiakirja on esimerkiksi tarkastuskertomuksen johtopäätöksiin ja perusteluihin nojaava viranomaisen tekemä hallintopäätös asian käsittelyn lopettamisesta. Tarkastuskertomus ei ole päätösasiakirja, josta voi valittaa tai tehdä oikaisuvaatimusta. 

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö on kolme vuotta sitten aluehallintovirastolle antamassaan viranomaisvalvonta-asiaa liittyvässä selvityksessään kuvannut toteuttavansa ja edistävänsä hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa hallintoasioissa, siten kuin siitä on säädetty hallintolaissa. Valvontayksikkö kuvasi ryhtyneensä aktiivisesti kehittämään valvontamenettelyjä, yhtenäistämään valvontatoimia ja raportointia sekä kuvasi menettelyn, joilla se varmistaa alueellista yhdenmukaisuutta valvonnassaan. 

Kanteluasiassa selvinneiden epäkohtien perusteella terveystarkastaja ei ole toteuttanut valvontayksikön kuvaamia korjaavia toimenpiteitä, joilla oli tarkoitus varmistaa alueellista yhdenmukaisuutta valvonnassa sekä toteuttaa hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa hallintoasioissa.  

Keskeiset lait ja suositukset

 • perustuslaki 21 § 1 ja 2 mom.
 • hallintolaki 6, 39, 43, 46 §:t

2020

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Ympäristöterveydenhuolto 
Ratkaisupäivämäärä 2.1.2020
diaarinumero ESAVI/5508/2019

Asunnon terveyshaittaa on arvioitava asianmukaisesti, mutta asukkaan oireilu ei ole peruste terveydensuojeluviranomaisen määräykselle  

Asian kuvaaminen  

Asukas koki, että taloyhtiö ei ollut toiminut riittävän nopeasti rivitaloasuntonsa terveyshaittaepäilyn osalta ja pyysi apua kunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Asukas koki oireilleensa jo vuosia asunnossa. Asia tuli vireille viranomaisessa, mutta prosessin aikana asukas koki, että viranomainen ei vaadi taloyhtiöltä riittävän nopeasti toimenpiteitä ja on taloyhtiön manipuloitavissa eikä asukkaan oireita oteta huomioon. Asiassa on kyse myös siitä, millä perusteilla ja miten terveydensuojeluviranomainen voi edellyttää taloyhtiöltä toimenpiteitä terveyshaittaepäilyssä, jossa käytössä oleva tieto muuttuu prosessin aikana.  

Kunnan terveydensuojeluviranomainen oli todennut ensimmäisessä asunnontarkastuksessaan helmikuussa 2017, että ei ollut aihetta antaa määräajallista korjauskehotusta havaintojen perusteella. Viranomainen antoi tällöin vain suosituksia taloyhtiölle erilaisista parannuksista asunnon olosuhteissa mm. ilmanvaihtoon liittyen. Asukkaan tilaama yksityinen rakennusterveysasiantuntija havaitsi alapohjassa kosteus-/mikrobivaurion. Lisäselvityksissä paljastui, että alapohjasta on ilmavuoto asuntoon ja viranomainen antoi korjauskehotuksen taloyhtiölle. Taloyhtiö halusi korjata tilanteen tiivistämällä rakenteita, mikä estäisi ilman pääsyn alapohjasta asuntoon. Näin toimittiinkin lopulta. Taloyhtiö jatkoi alapohjan kunnon muuta selvittämistä, ja vauriot alapohjassa paljastuivat laajemmiksi kuin alun perin arvioitiin. Myös vuotoilmaa tuli edelleen asuntoon. Kantelupäätöksen valmistumisen aikaan kunnan viranomaisen prosessi oli vielä asiassa kesken, mutta terveydensuojelu ilmoitti valvovansa, että taloyhtiö tekee laajemmat tarvittavat korjaukset alapohjaan. 

Asian ratkaisu  

Terveydensuojeluviranomainen on toiminut lainmukaisesti asiassa. Viranomaisen on perusteltava oma toimintansa riittävästi dokumenteissaan, vaikka toiminta olisikin ollut asianmukaista.  

Aluehallintovirasto totesi päätöksessään, että viranomainen ei ole toiminut lainvastaisesti asian käsittelyssä. Viranomaisen dokumentaatio tulisi kuitenkin olla yksiselitteistä ja selkokielistä, jotta asiakas ymmärtää prosessin tilanteen ja toisaalta viranomainen pystyy itsekin seuraamaan paremmin prosessia. Viranomaisen ja asukkaan myös tulisi aina saada riittävä dokumentaatio tehdyistä korjauksista.  

Ratkaisun perusteet  

Viranomaisprosessit ja niiden termit ovat usein asiakkaille tuntemattomia ja ne tulisi avata riittävästi viranomaisen dokumenteissa. Taloyhtiö suunnittelee korjaukset, joten niiden suunnitelmat, työpöytäkirjat, valokuvat ja muu dokumentaatio on arvioitava viranomaisessa huolellisesti ja annettava arvio kirjallisesti. Puurakenteisten rakennusten tiivistäminen on yleensä erityisen vaativaa. Käytännössä se edellyttää asiantuntijan selvityksen tiivistämisen jälkeen siitä, miten hyvin tiivistys toimii. Kantelussa nähtiin epäkohtana se, että tarkastukset olivat olleet pinnallisia ja aistinvaraisia eikä rakenteita oltu tutkittu sisältä. Terveydensuojeluviranomainen ei pääsääntöisesti tee pintaa rikkovia tutkimuksia, kun terveyshaittaa selvitetään. Lisäksi avin päätöksessä todettiin, että asukkaan oireet ovat tärkeää taustatietoa asunnon terveyshaitan arvioinnissa, mutta terveydensuojeluviranomainen ei voi todeta terveyshaittaa asukkaan oireiden perusteella. Terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa taloyhtiötä toteamalla asunnossa olosuhteen (esim. haju, näkyvä vaurio), joka voi mahdollisesti aiheuttaa terveyshaittaa.  

Keskeiset lait ja suositukset:

 • Terveydensuojelulaki
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 
 • Valviran asumisterveysasetuksen soveltamisohje 

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Ratkaisupäivämäärä 13.11.2020
diaarinumero ISAVI/793/2020 

Asunnon terveyshaitan selvittäminen kuuluu terveydensuojeluviranomaiselle 

Asian kuvaaminen  

Asukkaat olivat terveyshaittaepäilyn osalta yhteydessä kunnan terveydensuojeluviranomaiseen, koska olivat huolissaan taloyhtiön asbestiremontin aiheuttamasta terveyshaitasta. Asukkaat olettivat, että asuntojen terveyshaitan selvittäminen ja toimenpiteiden varmistaminen kuuluisi terveydensuojeluviranomaiselle. Terveydensuojeluviranomainen selvitti asiaa taloyhtiöltä ja sai tarkastustietoja työsuojeluviranomaiselta. Terveydensuojeluviranomainen ei suorittanut tarkastusta asunnoissa terveyshaitan selvittämiseksi tai ryhtynyt tarvittaviin viranomaistoimiin. Viranomainen ohjasi asukkaita, että asian valvonta kuuluu työsuojeluviranomaiselle. Asiaa ei otettu vireille eikä viranomainen laittanut asiaa vireille, vaikka sai tietoonsa työsuojeluviranomaisen asettamasta väliaikaisesta käyttökiellosta. 

Asian ratkaisu  

Aluehallintovirasto huomauttaa kunnan terveydensuojeluviranhaltijaa, koska asunnon terveyshaittaepäilyasia olisi pitänyt ottaa vireille toimivaltaisessa viranomaisessa asukkaiden yhteydenoton perusteella. Viranomaisen olisi pitänyt ottaa asumisterveysasia käsittelyyn viimeistään, kun työsuojeluviranomaiselta saapui tieto kohteeseen tehdystä keskeytyspäätöksestä. 

Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisen olisi pitänyt selvittää esiintyykö asunnossa terveyshaittaa ja ryhtyä tarvittaviin viranomaistoimenpiteisiin terveyshaitan ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi sekä varmistaa terveyshaitan poistuminen. 

Ratkaisun perusteet  

Asuntojen olosuhteiden valvonta kuuluu kunnan terveydensuojeluviranomaiselle terveydensuojelulain mukaisesti. Terveydensuojeluviranomaisen tehtävä on selvittää ja arvioida esiintyykö asunnossa olosuhdetta tai tekijää, joka voi aiheuttaa terveyshaittaa.  

Työsuojeluviranomaisella ei ole toimivaltaa asuntojen olosuhteiden valvonnassa. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on todettuaan asunnon terveyshaitan olemassaolo, edellytettävä haitan poistamista sekä ryhdyttävä muihin tarvittaviin toimenpiteisiin terveydensuojelulain mukaisesti. 

Asiakkaan yhteydenoton perusteella viranomainen antaa neuvoja ja hankkii tietoja, jonka jälkeen tunnistaa milloin asiakkaan neuvonnasta tulee siirtyä asian käsittelyyn. Asian vireille tulo edellyttää aloitetta asiaratkaisun saamiseksi. Asiaa voidaan käsitellä myös viranomaisen omasta aloitteesta, jos viranomainen on asiassa toimivaltainen sekä asiasta on riittävät tiedot. Asiakasta on tarvittaessa neuvottava siitä, miten asia voidaan saattaa vireille. Asia on vireillä  niin kauan, kuin terveydensuojeluviranomainen antaa asiassa valituskelpoisen päätöksen tai ilmoittaa muutoin asian päättymisestä. 

Keskeiset lait ja suositukset: 

 • Terveydensuojelulaki 
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 
 • Valviran asumisterveysasetuksen soveltamisohje