Kantelujen päätöslyhennelmät: työllisyyden edistämisen kuntakokeilu

Kirjoita vähintään kolme kirjainta ja vieritä sivua alaspäin. Älä paina enter-näppäintä. Tulokset tulevat näkyviin automaattisesti.

2024

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilut

Ratkaisupäivämäärä 7.11.2023

Kokeilualueen kunnan pitää järjestää toimintansa siten, että asiakkaan kielelliset oikeudet toteutuvat työnhakijan palveluprosessin jokaisessa vaiheessa

Asian kuvaaminen

Työllisyyden kuntakokeilun työnhakija-asiakas ei ollut kaksikielisessä kokeilualueen kunnassa asioidessaan saanut palvelua äidinkielellään, joka on toinen Suomen kansalliskieli. Asiakasta oli palveltu englanniksi ja toisella Suomen virallisella kielellä. Tämä oli johtanut väärinymmärryksiin palveluprosessin aikana.

Asian ratkaisu

Aluehallintovirasto katsoi, että kokeilualueen kunta laiminlöi kielilain noudattamista sekä kuntakokeilulain 8 §:n ja lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 2 luvun 4 ja 14 §:n mukaisia velvollisuuksiaan. Kokeilualueen kunnan olisi tullut oma-aloitteisesti palvella asiakasta tämän äidinkielellä.

Aluehallintovirasto kiinnitti kokeilualueen kunnan huomiota lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta ja hallintolain noudattamiseen. Kokeilualueen kunnan täytyy huolehtia, että työnhakijan palveluprosessi etenee lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta mukaisesti niin, että yksityishenkilön kielelliset oikeudet toteutuvat käytännössä kielilain mukaisesti. Kokeilualueen kunnan täytyy järjestää toimintansa siten, että kielelliset oikeudet toteutuvat mahdollisimman täysimääräisesti työnhakijan palveluprosessin jokaisessa vaiheessa.

Ratkaisun perusteet

Kielilain 10 §:n mukaan kaksikielisessä kunnallisessa viranomaisessa jokaisella on oikeus käyttää suomea tai ruotsia. Lain 23 §:n mukaan viranomaisen pitää toiminnassaan oma-aloitteisesti huolehtia siitä, että yksityishenkilön kielelliset oikeudet toteutuvat käytännössä. Kuntakokeilulain 10 §:n 3 momentin mukaan julkisia työvoima- ja yrityspalveluita tarjotessaan kunnan on lisäksi noudatettava, mitä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 1 luvun 4 ja 6–8 §:ssä säädetään työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta, maksuttomuudesta, tasapuolisuudesta ja yhdenvertaisuudesta sekä miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistämisestä.

Kokeilualueen kunnan pitää myös kuntakokeilulain 8 §:n mukaisesti huolehtia osaltaan asiakkaan palveluprosessin etenemistä, sekä informoida työnhakijaa lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 2 luvun 4 §:ssä säädetyllä tavalla. Kokeilualueen kunta vastaa siitä, että asiakas saa tarvitsemansa tiedot hänelle parhaiten soveltuvalla tavalla.

Keskeiset lait ja asetukset

* Kielilaki (423/2003)

* Hallintolaki (434/2003)

* Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012)

* Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (1269/2020, kuntakokeilulaki)

2023

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilut

Ratkaisupäivämäärä 14.6.2023

LSSAVI/18140/2022

Merkinnät työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojärjestelmään tulee tehdä huolellisesti

Asian kuvaaminen

Kokeilualueen kunta on järjestänyt työnhakukeskustelun kunnan asiakkaana olevalle työttömälle työnhakijalle. Työnhakukeskustelun yhteydessä työnhakijan työllistymissuunnitelma on tarkistettu ja allekirjoitettu. Työnhakijan työnhaku on kuitenkin katkennut URA-asiakastietojärjestelmään työnhakukeskustelusta tehtyjen virheellisten merkintöjen seurauksena, ja työnhakijalle on virheellisesti annettu työttömyysetuuden maksamisen estävä työvoimapoliittinen lausunto.

Asian ratkaisu

Aluehallintovirasto katsoi, että kokeilualueen kunta toimi asiassa kuntakokeilulain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisella tavalla, kun työnhakijalle oli järjestetty työnhakukeskustelu ja työnhakijan työllistymissuunnitelma oli tarkistettu.

Kokeilualueen kunta ei ollut toiminut huolellisesti hyvää hallintotapaa noudattaen, kun URA-asiakastietojärjestelmään oli tehty merkintöjä, joiden perusteella työnhakijan työnhaku oli katkennut ja työnhakijalle oli virheellisesti annettu työttömyysetuuden maksamisen estävä työvoimapoliittinen lausunto.

Aluehallintovirasto kiinnitti kokeilualueen kunnan huomiota hallintolain ja lain työllisyyden kuntakokeilusta noudattamiseen. Kokeilualueen kunnan tulee huolehtia, että URA-asiakastietojärjestelmään tehdyt merkinnät ovat yksiselitteisiä ja asiat on kirjattu asianmukaisesti ja huolellisesti hyvää hallintotapaa noudattaen.

Ratkaisun perusteet

Hallintolain (434/2003) 7 §:n mukaan asiointi ja asian käsittely viranomaisessa on pyrittävä järjestämään siten, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita ja viranomainen voi suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti. Palvelun asianmukaisuus edellyttää huolellisuutta asian käsittelyssä.

Perustuslain (731/1999) 118 §:n mukaan virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta, tämä koskee myös kunnan viranhaltijoita. Lain kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 17 §:n 1 momentin mukaan viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Virkavastuu koskee myös URA-asiakastietojärjestelmään merkintöjen tekemistä ja niiden luotettavuutta. URA-asiakastietojärjestelmään tehdyistä merkinnöistä on voitava jälkikäteen luotettavasti tarkastaa, että viranomainen on noudattanut laissa säädettyjä velvollisuuksiaan.

Keskeiset lait ja asetukset

 • Perustuslaki (731/1999)

 • Hallintolaki (434/2003)

 • Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (1073/2012)

 • Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (1269/2020)

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilut

Ratkaisupäivämäärä 17.8.2023

Diaarinumero LSSAVI/16331/2022

Kokeilualueen kunnalla on velvollisuus huolehtia työnhakijan palveluprosessin etenemisestä

Asian kuvaaminen

Kantelija oli ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi, ja samalla päivittänyt omiin tietoihinsa uuden kotiosoitteensa kotikuntansa vaihtumisen johdosta. Kantelijan asiakkuus oli kuitenkin edelleen ollut merkittynä kantelijan edelliseen kotikuntaan. Kantelija oli toistuvasti ottanut yhteyttä kuntakokeiluun ja valtakunnalliseen TE-puhelinpalveluun asiakkuutensa siirtämisestä uuteen kotikuntaan.

Kantelijalle ei ollut järjestetty alkuhaastattelua viiden arkipäivän kuluessa työnhaun alkamisesta, hänen yhteydenottopyyntöihinsä ei ollut vastattu eikä kantelijan asiakkuuden siirrosta uuteen kotikuntaan ollut huolehdittu tai siirrosta tehty merkintää URA-asiakastietojärjestelmään. Tämän johdosta kantelijan työttömyysturva-asian selvittäminen oli viivästynyt.

Asian ratkaisu

Kun kantelija on ilmoittautunut työnhakijaksi, kokeilualueen kunnan tehtävänä on selvittää kantelijan olosuhteet sekä työttömyysetuuden saamisen yleiset edellytykset.

Aluehallintovirasto katsoi, että kantelijaa ei ollut palveltu työnhakijan palveluprosessin mukaisesti, kun kantelijalle ei ollut järjestetty alkuhaastattelua laissa säädetyssä määräajassa. Lisäksi kokeilualueen kunta ei ollut toiminut hallintolain ja hyvän hallinnon perusteiden mukaisesti, kun kantelijan yhteydenottopyyntöihin ei ollut vastattu. Kokeilualueen kunta ei ollut kuntakokeilulain mukaisesti siirtänyt kantelijaa toimivaltaisen kokeilualueen kunnan asiakkaaksi, eikä se ollut tehnyt asiakkuuden siirrosta merkintää URA-asiakastietojärjestelmään.

Aluehallintovirasto kiinnitti kokeilualueen kunnan huomiota hallintolain ja lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta noudattamiseen sekä siihen, että työnhakijan palveluprosessi etenee laissa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta säädetyn mukaisesti, asiat otetaan viivytyksettä käsittelyyn ja laissa säädettyjä määräaikoja noudatetaan. Lisäksi kokeilualueen kunnan tuli varmistua siitä, että asiakkaiden yhteydenottopyyntöihin vastataan viivytyksettä, asiakkaita neuvotaan ja asiat kirjataan huolellisesti URA-asiakastietojärjestelmään.

Ratkaisun perusteet

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan työ- ja elinkeinotoimisto järjestää työnhakijalle alkuhaastattelun tai täydentävän työnhakukeskustelun viiden arkipäivän kuluessa työnhaun alkamisesta.

Lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta 5 §:n 1 momentin mukaan, jos asiakkaan kotikunta vaihtuu kokeilun aikana, kokeilualueen kunnan on siirrettävä asiakas uuden kotikunnan perusteella toimivaltaisen kokeilualueen kunnan tai työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaaksi. Siirtämisestä on ilmoitettava asiakkaalle ja toimivaltaiselle kunnalle tai työ- ja elinkeinotoimistolle.

Lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta 8 §:n 2 momentin mukaan kokeilussa kuntaan sovelletaan, mitä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun 4 ja 14 §:ssä säädetään työnhakijan informoimisesta ja työ- ja elinkeinoviranomaisen velvollisuuksista.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun 4 §:n mukaan työ- ja elinkeinoviranomaisen tulee informoida työnhakijaa työnhakijaksi rekisteröimisen yhteydessä tai viipymättä sen jälkeen työllistymissuunnitelmaan sisällytettävästä työnhakuvelvollisuudesta ja muista työnhakuun liittyvistä seikoista, tarjolla olevista julkisista työvoima- ja yrityspalveluista, työnhaun voimassaolon edellytyksistä sekä muutosturvasta. Työ- ja elinkeinoviranomaisen on lisäksi tarvittaessa informoitava työnhakijaa hänen työnhakuaan ja työllistymistään edistävistä muista palveluista sekä työttömyysetuuden hakemisesta ja työttömyysetuuden saamisen keskeisistä työvoimapoliittisista edellytyksistä.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun 14 §:n 2 momentin mukaan työ- ja elinkeinotoimiston on seurattava työllistymissuunnitelman toteutumista ja osaltaan huolehdittava palveluprosessin etenemisestä.

Asiat tulee myös kirjata lainmukaisesti ja huolellisesti hyvää hallintotapaa noudattaen URA-asiakastietojärjestelmään.

Keskeiset lait

 • Hallintolaki (434/2003)

 • Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (1269/2020)

 • Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012)

 • Työttömyysturvalaki (1290/2002)

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Työllisyyden edistämisen kuntakokeilut
Ratkaisupäivämäärä 15.6.2023

Kokeilualueen kunnan on perusteltava antamansa päätös

Asian kuvaaminen 

Työllisyyden kuntakokeilun työnhakija-asiakas oli hakenut kuntakokeilulain 10 §:n ja lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 6 luvun mukaisiin työttömyysetuudella tuettuihin työnhakijan omaehtoisiin opintoihin, ja saanut asiassa kokeilualueen kunnasta hylkäävän päätöksen. Päätöksen perustelujen mukaan asiakkaalla ei ollut työvoimapoliittista koulutustarvetta. Lisäksi perustelujen mukaan asiakas oli hakenut tukea opintoihin, jotka eivät sellaisenaan edistä nopeaa työmarkkinoille sijoittumista. Asiakas oli pyytänyt asiansa uudelleenkäsittelyä. Asiakkaalle oli kokeilualueen kunnasta kerrottu, että asiakas ei ole antanut mitään sellaista uutta tietoa, joka johtaisi asian uudelleen käsittelyyn. Asiasta oli annettu uusi hylkäävä päätös, jossa oli aiemmin esitettyjen lisäksi uusia perusteluja. 

Asian ratkaisu 

Aluehallintovirasto katsoi, että kokeilualueen kunnan tekemän päätöksen perustelut eivät olleet riittävän selkeät ja päätöksessä tulee myös yksilöidä sovelletun lain pykälä ja tarvittaessa momentti. Päätöksessä todettiin, että asiakkaalla ei ollut työvoimapoliittista koulutustarvetta. Päätöksestä ei ilmennyt, miten ja millä perusteella asiakkaan työvoimapoliittista koulutustarvetta oli arvioitu. Oikeusohjeena päätöksessä viitattiin työ- ja elinkeinoministeriön ohjeeseen. 

Asian uudelleenkäsittelyn osalta aluehallintovirasto katsoi, että kun uudelleenkäsittelyssä ei ollut ilmennyt uusia tietoja, olisi uudessa päätöksessä olleet perustelut tullut antaa asiakkaalle tiedoksi jo ensimmäisessä päätöksessä.

Aluehallintovirasto kiinnitti kokeilualueen kunnan huomiota hallintolain (434/2003) noudattamiseen työnhakijan omaehtoisesta opiskelusta työttömyysetuudella päätettäessä. Päätöksessä tulee käyttää asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja päätös tulee perustella hallintolaissa säädetyllä tavalla. 

Ratkaisun perusteet 

Hallintolain 43 §:n mukaan viranomaiselle tehtyyn hakemukseen on annettava kirjallinen päätös. Hallintolain 45 §:n mukaan päätös on perusteltava ja perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun, sekä mainittava sovelletut säännökset. Hakijan tulee saada tietoonsa erityisesti kielteisen päätöksen perusteet. Vaikka päätökseen ei voisi hakea muutosta, hakijalla on mahdollisuus pyytää asian uudelleen käsittelyä. Laillisuusvalvonnassa on katsottu (EOAK /1629/2020), että vaikka TE-toimiston omaehtoista opiskelua koskeva ratkaisu ei olekaan sellainen päätös, josta voisi hakea muutosta, sen perusteluiden voidaan kuitenkin edellyttää täyttävän ne vaatimukset, joista säädetään hallintolain 45 §:ssä.

Keskeiset lait ja asetukset

 • Hallintolaki (434/2003)
 • Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012)
 • Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (1269/2020, kuntakokeilulaki)

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilut

Ratkaisupäivämäärä 7.11.2023

Kokeilualueen kunnan pitää järjestää toimintansa siten, että asiakkaan kielelliset oikeudet toteutuvat työnhakijan palveluprosessin jokaisessa vaiheessa

Asian kuvaaminen

Työllisyyden kuntakokeilun työnhakija-asiakas ei ollut kaksikielisessä kokeilualueen kunnassa asioidessaan saanut palvelua äidinkielellään, joka on toinen Suomen kansalliskieli. Asiakasta oli palveltu englanniksi ja toisella Suomen virallisella kielellä. Tämä oli johtanut väärinymmärryksiin palveluprosessin aikana.

Asian ratkaisu

Aluehallintovirasto katsoi, että kokeilualueen kunta laiminlöi kielilain noudattamista sekä kuntakokeilulain 8 §:n ja lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 2 luvun 4 ja 14 §:n mukaisia velvollisuuksiaan. Kokeilualueen kunnan olisi tullut oma-aloitteisesti palvella asiakasta tämän äidinkielellä.

Aluehallintovirasto kiinnitti kokeilualueen kunnan huomiota lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta ja hallintolain noudattamiseen. Kokeilualueen kunnan täytyy huolehtia, että työnhakijan palveluprosessi etenee lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta mukaisesti niin, että yksityishenkilön kielelliset oikeudet toteutuvat käytännössä kielilain mukaisesti. Kokeilualueen kunnan täytyy järjestää toimintansa siten, että kielelliset oikeudet toteutuvat mahdollisimman täysimääräisesti työnhakijan palveluprosessin jokaisessa vaiheessa.

Ratkaisun perusteet

Kielilain 10 §:n mukaan kaksikielisessä kunnallisessa viranomaisessa jokaisella on oikeus käyttää suomea tai ruotsia. Lain 23 §:n mukaan viranomaisen pitää toiminnassaan oma-aloitteisesti huolehtia siitä, että yksityishenkilön kielelliset oikeudet toteutuvat käytännössä. Kuntakokeilulain 10 §:n 3 momentin mukaan julkisia työvoima- ja yrityspalveluita tarjotessaan kunnan on lisäksi noudatettava, mitä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 1 luvun 4 ja 6–8 §:ssä säädetään työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta, maksuttomuudesta, tasapuolisuudesta ja yhdenvertaisuudesta sekä miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistämisestä.

Kokeilualueen kunnan pitää myös kuntakokeilulain 8 §:n mukaisesti huolehtia osaltaan asiakkaan palveluprosessin etenemistä, sekä informoida työnhakijaa lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 2 luvun 4 §:ssä säädetyllä tavalla. Kokeilualueen kunta vastaa siitä, että asiakas saa tarvitsemansa tiedot hänelle parhaiten soveltuvalla tavalla.

Keskeiset lait ja asetukset

* Kielilaki (423/2003)

* Hallintolaki (434/2003)

* Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012)

* Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (1269/2020, kuntakokeilulaki)

2022

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilut

Ratkaisupäivämäärä 7.11.2023

Kokeilualueen kunnan pitää järjestää toimintansa siten, että asiakkaan kielelliset oikeudet toteutuvat työnhakijan palveluprosessin jokaisessa vaiheessa

Asian kuvaaminen

Työllisyyden kuntakokeilun työnhakija-asiakas ei ollut kaksikielisessä kokeilualueen kunnassa asioidessaan saanut palvelua äidinkielellään, joka on toinen Suomen kansalliskieli. Asiakasta oli palveltu englanniksi ja toisella Suomen virallisella kielellä. Tämä oli johtanut väärinymmärryksiin palveluprosessin aikana.

Asian ratkaisu

Aluehallintovirasto katsoi, että kokeilualueen kunta laiminlöi kielilain noudattamista sekä kuntakokeilulain 8 §:n ja lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 2 luvun 4 ja 14 §:n mukaisia velvollisuuksiaan. Kokeilualueen kunnan olisi tullut oma-aloitteisesti palvella asiakasta tämän äidinkielellä.

Aluehallintovirasto kiinnitti kokeilualueen kunnan huomiota lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta ja hallintolain noudattamiseen. Kokeilualueen kunnan täytyy huolehtia, että työnhakijan palveluprosessi etenee lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta mukaisesti niin, että yksityishenkilön kielelliset oikeudet toteutuvat käytännössä kielilain mukaisesti. Kokeilualueen kunnan täytyy järjestää toimintansa siten, että kielelliset oikeudet toteutuvat mahdollisimman täysimääräisesti työnhakijan palveluprosessin jokaisessa vaiheessa.

Ratkaisun perusteet

Kielilain 10 §:n mukaan kaksikielisessä kunnallisessa viranomaisessa jokaisella on oikeus käyttää suomea tai ruotsia. Lain 23 §:n mukaan viranomaisen pitää toiminnassaan oma-aloitteisesti huolehtia siitä, että yksityishenkilön kielelliset oikeudet toteutuvat käytännössä. Kuntakokeilulain 10 §:n 3 momentin mukaan julkisia työvoima- ja yrityspalveluita tarjotessaan kunnan on lisäksi noudatettava, mitä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 1 luvun 4 ja 6–8 §:ssä säädetään työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta, maksuttomuudesta, tasapuolisuudesta ja yhdenvertaisuudesta sekä miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistämisestä.

Kokeilualueen kunnan pitää myös kuntakokeilulain 8 §:n mukaisesti huolehtia osaltaan asiakkaan palveluprosessin etenemistä, sekä informoida työnhakijaa lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 2 luvun 4 §:ssä säädetyllä tavalla. Kokeilualueen kunta vastaa siitä, että asiakas saa tarvitsemansa tiedot hänelle parhaiten soveltuvalla tavalla.

Keskeiset lait ja asetukset

* Kielilaki (423/2003)

* Hallintolaki (434/2003)

* Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012)

* Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (1269/2020, kuntakokeilulaki)

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Työllisyyden edistämisen kuntakokeilut
Ratkaisupäivämäärä 20.9.2022
Diaarinumero: LSSAVI/4416/2022

Kokeilualueen kunnan tulee käsitellä työttömyysturva-asia viipymättä

Asian kuvaaminen 

Työnhakija oli toimittanut kokeilualueen kuntaan selvityksen työstään irtisanoutumisesta ja ilmoittanut tästä valtakunnalliseen TE-puhelinpalveluun, josta oli välitetty viesti työnhakijan kokeilualueen kunnan vastuuvirkailijalle. Tämän jälkeen työnhakija oli ollut useamman kerran yhteydessä TE-puhelinpalveluun irtisanoutumisestaan sekä mahdollisista opinnoistaan. Puhelinpalvelusta oli välitetty viestejä ja yhteydenottopyyntöjä työnhakijan kokeilualueen kunnan vastuuvirkailijalle. Lisäksi työnhakija oli lähettänyt kokeilualueen kuntaan kaksi asiaansa liittyvää sähköpostiviestiä. Työnhakijan yhteydenottopyyntöihin vastattiin kokeilualueen kunnasta ensimmäisen kerran yli neljä kuukautta työnhakijan ensimmäisen yhteydenoton jälkeen, jolloin työnhakijan irtisanoutumista oli alettu selvittää työvoimapoliittisen lausunnon antamista varten. 

Asian ratkaisu 

Aluehallintovirasto katsoi, että työttömyysturva-asia olisi tullut ottaa käsittelyyn viivytyksettä heti työnhakijan ensimmäisen yhteydenoton perusteella kokeilualueen kunnassa. Lisäksi aluehallintovirasto katsoi, että työnhakija ei ollut saanut tarvitsemaansa neuvontaa irtisanoutumiseensa ja opintoihinsa liittyen, kun hänen yhteydenottopyyntöihinsä ei vastattu.

Aluehallintovirasto antoi kokeilualueen kunnalle huomautuksen lainvastaisesta menettelystä työttömyysturva-asian selvittämisessä. Kokeilualueen kunnan tulee varmistua siitä, että erityisesti työttömyysturva-asiat, jotka kuuluvat työnhakijan perustoimeentulon turvaan, otetaan viivytyksettä käsittelyyn. Kokeilualueen kunnan tulee myös huolehtia, että työnhakijan palveluprosessi etenee laissa työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (1269/2020) säädetyn mukaisesti ja kuntakokeilun asiakkaat saavat asianmukaisesti hallinnon palveluita.

Ratkaisun perusteet 

Lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta 20 §:n mukaan kokeilualueen kunnan on viipymättä ilmoitettava työ- ja elinkeinotoimistolle tarpeelliset tiedot työttömyysturvalain 1 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun työvoimapoliittisen lausunnon antamista varten. 

Kun työnhakija ilmoittaa kokeilualueen kunnalle työstä irtisanoutumisesta, kokeilualueen kunnan tehtävänä on selvittää viipymättä työnhakijan olosuhteet ja niiden vaikutus hänen oikeuteensa saada työttömyysetuutta.

Hallintolain 8 §:n mukaan viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Viranomaisessa asioivalla on oikeus saada asianmukaista, ymmärrettävää ja selkeää tietoa asiansa hoitamisesta. Lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta 8 §:n 2 momentin perusteella kuntakokeilussa työskentelevillä virkailijoilla on velvollisuus tuoda objektiivisesti esiin mahdolliset eri toimintavaihtoehdot, joita työnhakijalla voi eri tilanteissa olla.

Kokeilualueen kunta ei toiminut lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta ja hyvän hallinnon perusteiden mukaisesti, kun asiakkaan yhteydenottopyyntöihin ei vastattu. 

Keskeiset lait ja asetukset

 • Hallintolaki (434/2003)
 • Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (1269/2020)
 • Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012)
 • Työttömyysturvalaki (1290/2002)

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Työllisyyden edistämisen kuntakokeilut
Ratkaisupäivämäärä 12.12.2022

Asian kuvaaminen  

Kokeilualueen kunnan työnhakija-asiakas oli omatoimisesti saanut työpaikan kotikunnastaan. Ennen työn alkamista asiakkaan tuleva työnantaja tiedusteli asiakkaan palkkatukioikeutta kunnan työllisyyskoordinaattorilta. Työllisyyskoordinaattori toimi osa-aikaisesti myös omavalmentajana kuntakokeilulain mukaisissa tehtävissä, joten hänellä oli käyttöoikeus URA-asiakastietojärjestelmään. Työllisyyskoordinaattori tarkisti tiedot palkkatukioikeudesta asiakkaan omavalmentajalta, joka antoi tiedot työllisyyskoordinaattorille URA-asiakastietojärjestelmän kautta. Työllisyyskoordinaattori toimitti tiedot edelleen asiakkaan tulevalle työnantajalle. Asiakkaalla itsellään ei ollut tietoa palkkatukioikeudesta eikä palkkatuesta oltu sovittu asiakkaan työllistymissuunnitelmassa. Asiakas oli nimenomaisesti kieltänyt tietojensa luovuttamisen työnantajalle URA-asiakastietojärjestelmässä.   

Asian ratkaisu  

Aluehallintovirasto katsoi, että tietoa asiakkaan palkkatukioikeudesta ei olisi saanut luovuttaa sivulliselle. Kokeilualueen kunnan viranhaltija ei saa käyttää kokeilutehtävissä saamiaan salassa pidettäviä tietoja kunnan muissa tehtävissä.  

Aluehallintovirasto antoi kokeilualueen kunnalle huomautuksen lainvastaisesta menettelystä työnhakijan asiakastietojen käsittelyssä. Kokeilualueen kunnan tulee varmistua siitä, että työnhakijan asiakastietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen (2016/679), lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999), sekä lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (1269/2020) mukaisesti, ja kuntakokeilussa työskentelevät viranhaltijat ovat riittävän perehtyneitä työnhakijan asiakastietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön. 

Ratkaisun perusteet  

Oikeus palkkatukeen ja palkkatukiprosentti ovat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 kohdan mukaisesti salassa pidettäviä tietoja. Kunnan viranhaltijalla ei kuntakokeilulain 18 §:n 3 momentin mukaan ole oikeutta käyttää URA-asiakastietojärjestelmän tietoja muihin kuin kuntakokeilulain mukaisiin tehtäviin. Kokeilualueen kunnan viranhaltija ei voi käyttää asiakastietojärjestelmää kunnan muissa tehtävissä tai luovuttaa siihen tallennettuja tietoja kunnan muihin tehtäviin ilman nimenomaista lakiperustetta. Viranomaisen palveluksessa toimivaa koskee julkisuuslain 23 §:n mukainen vaitiolovelvollisuus. 

Keskeiset lait ja asetukset 

 • Yleinen tietosuoja-asetus, GDPR (2016/679) 
 • Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999, julkisuuslaki) 
 • Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (1269/2020, kuntakokeilulaki) 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Työllisyyden edistämisen kuntakokeilut
Ratkaisupäivämäärä 18.1.2022
diaarinumero LSSAVI/14402/2021

Kokeilualueen kunnalla on velvollisuus neuvoa asiakasta

Asian kuvaaminen

Omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskellut työnhakija oli valmistuttuaan päättänyt työnhakunsa lyhyen määräaikaisen työsuhteen ajaksi. Työnhakija oli puhelinkeskustelussa tiedustellut omavalmentajaltaan jatko-opintojensa vaikutusta työttömyysetuuteen. Omavalmentaja oli selvittänyt työnhakijan opinnot ja neuvonut kantelijaa asiassa vasta, kun työnhakijan määräaikainen työsuhde oli päättynyt ja hän oli ilmoittautunut uudestaan työttömäksi työnhakijaksi.

Asian ratkaisu

Kokeilualueen kunnan tulee kertoa työnhakijalle työttömyysetuuden saamisen työvoimapoliittisista edellytyksistä. Työnhakijan opinnot vaikuttavat työttömyysetuuden saamiseen. Kuntakokeilussa työskentelevillä virkailijoilla on velvollisuus objektiivisesti tuoda esiin mahdolliset eri toimintavaihtoehdot, joita työnhakijalla voi eri tilanteissa olla. Neuvontavelvollisuuteen kuuluu työttömyysturvan osalta säännösten lisäksi vakiintuneesta soveltamiskäytännöstä kertominen. Neuvonnassa kokeilualueen kunnan asiakkaita tulee kohdella yhdenvertaisesti.

Aluehallintovirasto kiinnitti kokeilualueen kunnan huomiota hallintolain 8 § mukaiseen velvollisuuteen toteuttaa hyvän hallinnon edellyttämää asianmukaista neuvontaa. Lisäksi aluehallintovirasto kiinnitti kunnan huomiota siihen, mitä on säädetty työnhakijan informoimisesta laissa työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta 8 §:n 2 momentissa.

Ratkaisun perusteet

Kokeilualueen kunnan toimintaan sovelletaan hallintolakia. Hallintolain 8 §:n mukaan viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin.

Viranomaisen kanssa asioivalla on oikeus saada asianmukaista, ymmärrettävää ja selkeää tietoa asiansa hoitamisesta. Vaatimus korostuu silloin, kun hallintoasiassa on kysymys henkilön oikeuksista tai velvollisuuksista, joiden laiminlyönti voi aiheuttaa hänelle kielteisiä seuraamuksia tai oikeuden menetyksiä. Viranomaisen on annettava hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa tarvittaessa myös oma-aloitteisesti.

Lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta 8 §:n 2 momentin mukaan kuntakokeilussa kuntaan sovelletaan, mitä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun 3 ja 9 §:ssä säädetään työnhakijan informoimisesta ja työ- ja elinkeinoviranomaisen velvollisuuksista.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun 3 §:n mukaan työ- ja elinkeinoviranomaisen täytyy kertoa työnhakijalle työnhaun käynnistämisen yhteydessä tai viipymättä sen jälkeen

 • työnhakuun liittyvistä seikoista,
 • hänelle tarjolla olevista julkisista työvoima- ja yrityspalveluista,
 • työnhaun voimassaolon edellytyksistä sekä
 • muutosturvasta.

Viranomaisen täytyy lisäksi tarvittaessa kertoa työttömälle työnhakijalle

 • hänen työllistymistään edistävistä muista palveluista,
 • laissa säädetyistä työttömän työnhakijan yleisistä velvollisuuksista sekä
 • työttömyyspäivärahan tai työmarkkinatuen saamisen keskeisistä työvoimapoliittisista edellytyksistä.

Keskeiset lait

 • Hallintolaki (434/2003)
 • Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (1269/2020)
 • Työttömyysturvalaki (1290/2002)
 • Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012)

2021

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilut

Ratkaisupäivämäärä 7.11.2023

Kokeilualueen kunnan pitää järjestää toimintansa siten, että asiakkaan kielelliset oikeudet toteutuvat työnhakijan palveluprosessin jokaisessa vaiheessa

Asian kuvaaminen

Työllisyyden kuntakokeilun työnhakija-asiakas ei ollut kaksikielisessä kokeilualueen kunnassa asioidessaan saanut palvelua äidinkielellään, joka on toinen Suomen kansalliskieli. Asiakasta oli palveltu englanniksi ja toisella Suomen virallisella kielellä. Tämä oli johtanut väärinymmärryksiin palveluprosessin aikana.

Asian ratkaisu

Aluehallintovirasto katsoi, että kokeilualueen kunta laiminlöi kielilain noudattamista sekä kuntakokeilulain 8 §:n ja lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 2 luvun 4 ja 14 §:n mukaisia velvollisuuksiaan. Kokeilualueen kunnan olisi tullut oma-aloitteisesti palvella asiakasta tämän äidinkielellä.

Aluehallintovirasto kiinnitti kokeilualueen kunnan huomiota lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta ja hallintolain noudattamiseen. Kokeilualueen kunnan täytyy huolehtia, että työnhakijan palveluprosessi etenee lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta mukaisesti niin, että yksityishenkilön kielelliset oikeudet toteutuvat käytännössä kielilain mukaisesti. Kokeilualueen kunnan täytyy järjestää toimintansa siten, että kielelliset oikeudet toteutuvat mahdollisimman täysimääräisesti työnhakijan palveluprosessin jokaisessa vaiheessa.

Ratkaisun perusteet

Kielilain 10 §:n mukaan kaksikielisessä kunnallisessa viranomaisessa jokaisella on oikeus käyttää suomea tai ruotsia. Lain 23 §:n mukaan viranomaisen pitää toiminnassaan oma-aloitteisesti huolehtia siitä, että yksityishenkilön kielelliset oikeudet toteutuvat käytännössä. Kuntakokeilulain 10 §:n 3 momentin mukaan julkisia työvoima- ja yrityspalveluita tarjotessaan kunnan on lisäksi noudatettava, mitä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 1 luvun 4 ja 6–8 §:ssä säädetään työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta, maksuttomuudesta, tasapuolisuudesta ja yhdenvertaisuudesta sekä miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistämisestä.

Kokeilualueen kunnan pitää myös kuntakokeilulain 8 §:n mukaisesti huolehtia osaltaan asiakkaan palveluprosessin etenemistä, sekä informoida työnhakijaa lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 2 luvun 4 §:ssä säädetyllä tavalla. Kokeilualueen kunta vastaa siitä, että asiakas saa tarvitsemansa tiedot hänelle parhaiten soveltuvalla tavalla.

Keskeiset lait ja asetukset

* Kielilaki (423/2003)

* Hallintolaki (434/2003)

* Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012)

* Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (1269/2020, kuntakokeilulaki)

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Työllisyyden edistämisen kuntakokeilut
Ratkaisupäivä: 14.9.2021

Kokeilualueen kunnan tulee varmistaa kuntakokeilussa työskentelevien riittävä osaaminen työvoimapalveluista ja työttömyysturvasta

Asian kuvaaminen

Työllisyyden kuntakokeilun asiakkaana olleella työnhakijalla oli voimassa työttömyysetuuden maksamisen estävä työvoimapoliittinen lausunto, sillä TE-toimisto oli selvityksen perusteella katsonut hänen olevan työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 10 §:n mukainen päätoiminen opiskelija. Kokeilualueen kunnan viranhaltija oli haastatellut asiakkaan ja ohjannut hänet kuntouttavaan työtoimintaan. Asiakkaalle oli tehty aktivointisuunnitelma, päätös kuntouttavasta työtoiminnasta sekä lausunto työttömyysetuuden maksajalle kuntouttavan työtoiminnan ajalle. 

Tehdyn lausunnon mukaan työttömyysetuuden maksamiselle ei ollut työvoimapoliittista estettä. Asiakas oli tämän perusteella ymmärtänyt, että hänelle maksettaisiin työttömyysetuutta sekä kulukorvausta niiltä päiviltä, jolloin hän osallistuu kuntouttavaan työtoimintaan. Päätoimisena opiskelijana asiakas ei kuitenkaan ollut oikeutettu työttömyysetuuteen. Asiakkaan mukaan asiassa oli toimittu huolimattomasti ja hänen toimeentulonsa oli tästä syystä vaarantunut. 

Asian ratkaisu

Aluehallintovirasto katsoi, että kunnan viranhaltija ei ollut noudattanut aktivointisuunnitelman edellytyksiä, joista säädetään laissa kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001). Viranhaltija oli lisäksi antanut esteettömän työvoimapoliittisen lausunnon kuntouttavan työtoiminnan ajalle, vaikka asiakkaan opiskelun päätoimisuus oli TE-toimistossa selvitetty, ja hänellä oli päätoimisuudesta johtuen voimassa esteellinen työvoimapoliittinen lausunto .

Aluehallintovirasto kiinnitti kokeilualueen kunnan huomiota siihen, että kuntakokeilussa työskentelevillä viranhaltijoilla tulee olla riittävä tietämys käsittelemiään asioita koskevasta lainsäädännöstä sekä tarvittava osaaminen työvoimapalveluista erityisesti työttömyysturvaan liittyvien asioiden osalta. Kunnan pitää varmistua siitä, että viranhaltijoiden tietämys heidän käsittelemiään asioita koskevasta lainsäädännöstä on riittävää. Lisäksi kunnan pitää varmistaa, että asiakaspalvelussa tunnistetaan myös työnhakija-asiakkaan työttömyysturvaan mahdollisesti vaikuttavat asiat.

Aluehallintovirasto kiinnitti kokeilualueen kunnan viranhaltijan huomiota siihen, että viranhaltijana hän vastaa tekemänsä päätöksen lainmukaisuudesta. Tästä syystä hänen täytyy olla perehtynyt ja tietoinen soveltamastaan lainsäädännöstä sekä sen sisällöstä erityisesti tehtäviinsä sisältyvien työttömyysturvasäännösten osalta.

Ratkaisun perusteet

Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (1269/2020) edellyttää, että työnhakijan haastattelun yhteydessä kokeilualueen kunta selvittää työnhakijan olosuhteet ja niiden vaikutuksen työnhakijan oikeuteen saada työttömyysetuutta. Laki edellyttää myös, että kunta tarjoaa työnhakijalle palvelutarpeen ja työllistymissuunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelman mukaisia palveluja.

Työttömyysturvalain 2 luvun 10 §:n mukaan päätoimisella opiskelijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Asiakas oli TE-toimiston selvityksen perusteella päätoiminen opiskelija, ja TE-toimisto oli antanut tästä työvoimapoliittisen lausunnon työttömyysetuuden maksajalle. 

Lain kuntouttavasta työtoiminnasta 5 §:n mukaan TE-toimisto ja kunta ovat velvollisia laatimaan aktivointisuunnitelman yhteistyössä lain 3 §:ssä tarkoitetun henkilön kanssa. Pykälän mukaan lakia sovelletaan työttömään työmarkkinatukeen oikeutettuun tai toimeentulotukea saavaan henkilöön, joka lisäksi täyttää pykälän muut kriteerit. Päätoimisena opiskelijana asiakas ei ollut lain 3 §:n mukainen henkilö.  

Virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Perustuslain (731/1999) 118 §:ssä säädetään yleisestä virkavastuusta, joka koskee myös kunnan viranhaltijoita. Hallintolain (434/2003) 31 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Asianmukaisuus edellyttää myös huolellisuutta.  

Keskeiset lait ja asetukset

 • Perustuslaki (731/1999)
 • Hallintolaki (434/2003)
 • Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (1269/2020)
 • Työttömyysturvalaki (1290/2002)
 • Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012)
 • Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001)

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Työllisyyden edistämisen kuntakokeilut
Ratkaisupäivä: 23.6.2021
Diaarinumero: LSSAVI/7520/2021

Kokeilukunnan on huolehdittava, että työllistymissuunnitelma allekirjoitetaan säännösten mukaisesti ja URA-asiakastietojärjestelmän merkinnät tehdään huolellisesti

Asian kuvaaminen

Omavalmentaja oli tehnyt puhelimitse kuntakokeilun asiakkaana olevalle työnhakijalle haastattelun palvelutarpeen arvioimiseksi. Samalla työnhakijan työllistymissuunnitelma päivitettiin ja allekirjoitettiin työnhakijan suostumuksella. Haastattelussa ilmeni, että työnhakijalla on mahdollisesti yritystoimintaa. Omavalmentaja oli tehnyt työnhakijalle haastattelun jälkeen kirjallisen selvityspyynnön yritystoiminnan ja sen mahdollisen päätoimisuuden selvittämiseksi. 

Työnhakija antoi asiassa selvityksen kirjallisesti kokeilukunnalle ja toimitti siihen myös täydennystä. URA-asiakastietojärjestelmään tehdyistä merkinnöistä ei yksiselitteisesti käynyt ilmi tarkkaa ajankohtaa tai ajankohtia, jolloin työnhakija oli toimittanut selvityksensä. Työnhakijan näkemyksen mukaan kokeilukunta olisi voinut selvittää asiaa ilman työttömyysetuuden maksamisen keskeyttämistä.

Asian ratkaisu

Aluehallintovirasto katsoi, että kokeilukunta menetteli työnhakijan asiassa lainsäädännön ja sen nojalla annetun ohjeistuksen mukaisesti selvittäessään työnhakijan yritystoimintaa. Kun työnhakija kertoo yritystoiminnastaan, kokeilukunnan velvollisuutena on viipymättä selvittää yritystoiminnan päätoimisuus ja ilmoittaa saatu selvitys TE-toimistolle työvoimapoliittisen lausunnon antamista varten. 

Aluehallintovirasto kiinnitti kuitenkin kokeilukunnan huomiota työllistymissuunnitelman allekirjoittamiseen ja URA-asiakastietojärjestelmään tehtyihin merkintöihin. Työnhakijalta ei voi pyytää puhelimessa suostumusta työllistymissuunnitelman allekirjoittamiseen siten, että virkailija allekirjoittaa suunnitelman työnhakijan puolesta. Työnhakijan tulee allekirjoittaa suunnitelma hyväksymällä se verkossa Oma asiointi -palvelussa tai allekirjoittamalla suunnitelma käsin. URA-asiakastietojärjestelmään tehtyjen merkintöjen tulee lisäksi olla huolellisesti tehtyjä.

Ratkaisun perusteet

Lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) 2 luvun 6 §:n mukaan työttömällä työnhakijalla on oikeus työllistymissuunnitelmaan. Työllistymissuunnitelma on tarkistettava työnhakijan haastattelun yhteydessä tai työnhakijan pyynnöstä. 

Työnhakija ja kokeilukunta sopivat työllistymissuunnitelman toteutumisen seurannasta ja hyväksyvät suunnitelman. Valtioneuvoston asetuksen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (1073/2012) 2 luvun 5 §:n mukaan osapuolet hyväksyvät työllistymissuunnitelman toimintasuunnitelmaosion. Työnhakijan tulee hyväksyä työllistymissuunnitelma sähköisesti siihen tarkoitetussa verkkopalvelussa tai allekirjoittamalla suunnitelma käsin. Jos suunnitelma hyväksytään allekirjoittamalla käsin, allekirjoitettu suunnitelma annetaan työnhakijalle. Suunnitelman hyväksymisellä halutaan korostaa suunnitelman sopimusluonnetta ja sitouttaa sekä työnhakija että viranomainen suunnitelman toteuttamiseen. Hyväksymisellä on merkitystä myös työttömyysturvaoikeuden kannalta. 

URA-asiakasjärjestelmään tehtyjen merkintöjen on oltava yksiselitteisiä, ja asiakkaiden asiointipäivämäärät täytyy kirjata asianmukaisesti ja huolellisesti hyvää hallintotapaa noudattaen. 

Keskeiset lait ja asetukset:

 • Hallintolaki (434/2003)
 • Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012)
 • Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (1073/2012)
 • Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (1269/2020)
 • Työttömyysturvalaki (1290/2002)