Käsittely- ja valvontamaksut

Anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat

Lupiemme käsittelymaksut ovat vuonna 2024

 1. Alkoholijuomien toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen anniskelulupa 1 365 euroa
 2. Toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen anniskelulupa 950 euroa, jos
  • luvanhakijalla ei ole anniskelupaikkaa
  • luvanhakijalla on jo aikaisemmin myönnetty voimassa oleva anniskelu- tai vähittäismyyntilupa tai
  • luvanhakija hakee samaan aikaan useampaa anniskelulupaa. Tällöin yhdestä anniskeluluvasta peritään kohdan 1 mukainen maksu ja muista anniskeluluvista tässä kohdassa tarkoitettu maksu.

 3. Alkoholijuomien määräaikainen anniskelulupa 950 euroa, kun määräaikaisuuden kesto on enintään 30 vrk ja anniskelualueella on enintään 200 asiakaspaikkaa
 4. Alkoholijuomien anniskeluajan jatkamista koskeva lupa 710 euroa
 5. Alkoholijuomien anniskeluajan jatkamista koskeva ilmoitus 475 euroa (jos luvanhaltija hakee samanaikaisesti samaa kohdetta koskien anniskeluajan jatkamista koskevaa lupaa ja tekee anniskeluajan jatkamista koskevan ilmoituksen, peritään maksu ainoastaan anniskeluajan jatkamista koskevasta luvasta)
 6. Alkoholijuomien anniskeluajan jatkamista koskevan lupahakemuksen tai ilmoituksen yhteydessä käsitelty tai erikseen tehty hakemus jatkoaikaa koskevan järjestyksenvalvojavaatimuksen muuttamisesta 475 euroa
 7. Anniskelualueen hyväksyminen tilaisuuksiin ja tapahtumiin 950 euroa
 8. Ilmoitus anniskelusta hyväksytyllä anniskelualueella, 205 euroa tilaisuutta tai tapahtumaa kohden
 9. Anniskelualueen muutoslupa 475 euroa
 10. Ilmoitusmaksu anniskelualueen muuttamisesta 205 euroa
 11. Ilmoitusmaksu vastuuhenkilön tai vastuuhenkilöiden muuttumisesta 475 euroa
 12. Ilmoitusmaksu omistussuhteiden muuttumisesta 205 euroa
 13. Muu anniskelua koskeva lupa 475 euroa
 14. Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa 950 euroa
 15. Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa 475 euroa, jos

 • luvanhakijalla on jo aikaisemmin myönnetty, voimassa oleva alkoholijuomien vähittäismyyntilupa tai anniskelulupa
 • luvanhakija hakee samaan aikaan sekä alkoholijuomien anniskelu- että vähittäismyyntilupaa
 • luvanhakija hakee samaan aikaan useampaa alkoholin vähittäismyyntilupaa. Tällöin yhdestä vähittäismyyntiluvasta peritään kohdan 14 mukainen maksu ja muista vähittäismyyntiluvista tässä kohdassa tarkoitettu maksu

   16. Muu vähittäismyyntiä koskeva lupa 475 euroa
   17. Anniskelu- ja vähittäismyyntiluvan muutosta koskeva päätös 340 euroa 
   18. Alkoholiyhtiön myymälän sijaintipaikan hyväksyminen 950 euroa
   19. Luovutuspaikan hyväksyminen 950 euroa
   20. Alkoholiyhtiön alkoholimyymäläauton tai -veneen reitin vahvistaminen 950 euroa

Jos aluehallintovirastolle toimitettu alkoholilainsäädännön nojalla tehty hakemus tai ilmoitus peruutetaan ennen kuin asia on käsitelty loppuun, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka hakijalta muutoin olisi peritty. Mikäli hakemusten käsittelyssä on kyse kohdassa 5 tarkoitetusta yhteiskäsittelystä ja käsittelyn kohteena oleva lupahakemus peruutetaan, perittävät maksut eivät yhteiskäsittelyn purkautuessa voi ylittää yhteismäärältään kohdan 4 mukaista euromäärää.

Asian tutkimatta jättämistä koskevasta päätöksestä peritään 30 % siitä maksusta, joka asiaa koskevasta päätöksestä muutoin perittäisiin.

Käsittelymaksut ovat kiinteitä ja sitovia. Ne ovat ulosottokelpoisia ilman eri päätöstä tai tuomiota. Käsittelymaksun laskuttaa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus. 

Valvontamaksumme ovat:

Perimme vuosittain valvontamaksun jokaiselta toistaiseksi voimassa olevan anniskeluluvan haltijalta. Maksu on toimipaikkakohtainen. 

Valvontamaksu määrätään sataprosenttisena alkoholina edellisen kalenterivuoden lasketuista ostoista seuraavasti:

Anniskelun määrä vuodessa

 • alle 100 litraa: 105 euroa
 • vähintään 100 litraa mutta alle 2 000 litraa: 210 euroa
 • vähintään 2 000 litraa mutta alle 10 000 litraa: 420 euroa
 • 10 000 litraa tai enemmän: 790 euroa.

Anniskeluajan jatkamisen valvonnasta perimme erillisen vuosimaksun:

 • jos anniskelua jatketaan yli 180 päivänä vuodessa kello 4:ään, vuosimaksu on 760 euroa
 • muutoin maksu on 380 euroa.

Perimme vuosittain valvontamaksun jokaiselta toistaiseksi voimassa olevan vähittäismyyntiluvan haltijalta. Maksu on toimipaikkakohtainen.

 • vähittäismyynnin valvonnan vuosimaksu jokaiselta myyntipaikalta 200 euroa

 • alkoholiyhtiöltä perittävä vuotuinen valvontamaksu jokaiselta myymälältä 380 euroa

Laskutamme anniskelun ja vähittäismyynnin valvontamaksut kalenterivuosittain viimeistään 30.4, kun lupa on ollut voimassa 1.4. Ensimmäiseltä kalenterivuodelta emme peri maksua.