Etsivän nuorisotyön ilmoitus- ja yhteydenottojärjestelmä

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja, jotka voidaan suoraan tai epäsuorasti yhdistää luonnolliseen henkilöön.

Kerromme tällä sivulla noudattamistamme ohjeista, tietojen käsittely- ja säilytystavoista sekä siitä, mitä asiaan liittyviä oikeuksia sinulla on. Nämä ohjeet eivät koskaan rajoita yleisen tietosuoja-asetuksen tai muun lainvoimaisen päätöksen sinulle antamia oikeuksia.

Tämä tietosuojailmoitus sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot rekisteröidylle (luonnolliselle henkilölle). Tämä ilmoitus annetaan rekisteröidylle henkilötietoja kerättäessä. 

Etsivä-yhteydenottojärjestelmä. Rekisteri kuuluu opetus- ja kulttuuritoimen henkilörekistereihin. 

Nuorisolain (1285/2016) määritelty etsivän nuorisotyö tehtävän toteuttaminen. Yhteydenottopyyntöjen ja tiedossa olevien nuoren nimi- ja yhteystietojen välittäminen nuoren kotikunnalle ja sen etsivästä nuorisotyöstä vastaaville työntekijöille.

Verkkosivujen käyttäjät

Yhteysetsivaan.fi-palvelussa ovat käytössä vain istuntoevästeet, jotka tallentavat tietoa vierailustasi:

 • IP-osoitetieto
 • kielivalinta
 • Suomi.fi-tunnistautumisen yhteydessä haetut tiedot

Nuoren yhteys- ja yksilöintitietojen ilmoittaja

 • nimi (etunimi, sukunimi)
 • yksilöivä tunniste (henkilötunnus; Suomi.fi -tunnistautuminen)
 • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, mahdollinen muu yhteystieto)
 • viranomaisilmoittajasta: ammattinimike
 • viranomaisilmoittajasta: työnantaja (työnantajan nimi, työnantajan organisaatioluokitus)
 • suhde nuoreen
 • rooli (viranomainen, nuoren kanssa toimiva, nuori itse)
 • henkilön luomat yhteydenottopyynnöt
 • lokitiedot (kirjautuminen ja ilmoitusten käsittely)
 • tiedot järjestelmästä henkilölle lähetetyistä viesteistä

Nuori

 • nimi (etunimi, sukunimi)
 • yksilöivä tunniste (henkilötunnus) tai sen puuttuessa syntymäaika tai -vuosi
 • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotiosoite)
 • kotikunta
 • asiointikieli
 • henkilöstä tehdyt yhteydenottopyynnöt

Mahdollisia turvakiellon alaisia yhteystietoja ei luovuteta etsivää nuorisotyötä varten.

Etsivän nuorisotyön tehtäviä hoitava

 • nimi (etunimi, sukunimi)
 • yhteystiedot (työsähköpostiosoite, työpuhelinnumero, työnantaja)
 • yksilöivä tunniste (henkilötunnus; Suomi.fi -tunnistautuminen)
 • kunta tai kunnat, jonka puolesta tai lukuun henkilö ilmoituksia käsittelee
 • roolitieto (etsivän nuorisotyön tehtäviä hoitava/etsivän nuorisotyön tilastoja käsittelevä)
 • rooliperustainen käyttöoikeus ja sen status (aktiivinen / passivoitu)
 • viestintäasetukset (sähköposti- ja SMS -viestien lähettäminen)
 • tiedot järjestelmästä henkilölle lähetetyistä viesteistä
 • lokitiedot järjestelmään kirjautumisesta ja ilmoitusten käsittelystä

Aluehallintoviraston henkilöstö

 • nimi (etunimi, sukunimi)
 • yhteystiedot (työsähköpostiosoite)
 • yksilöivä tunniste (henkilötunnus; Suomi.fi -tunnistautuminen)
 • roolitieto (AVI-ylläpitäjä)
 • rooliperustainen käyttöoikeus ja sen status (aktiivinen / passivoitu)
 • tiedot henkilölle lähetetyistä viesteistä
 • lokitiedot järjestelmään kirjautumisesta ja käyttäjätietojen käsittelystä

Henkilötietojen lähteenä voivat olla:

 • rekisteröidyt itse
 • rekisteröidyn omainen, huoltaja tai läheinen
 • viranomaistahot
 • muut nuorisolaissa mainitut toimijat
 • VTJ-väestötietojärjestelmä.

Yhteydenottopyyntöjen tieto välitetään nuoren kotikunnan etsivään nuorisotyöhön. Yhteydenottopyynnöt siirretään kunnan käyttämiin asiakashallintajärjestelmiin. Kunta vastaa tietojen käsittelystä omissa asiakashallintajärjestelmissään rekisterinpitäjänä.

Tietojen luovutuksen seurannasta kerätään lokitietoa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Etsivä-yhteydenottojärjestelmän rekisterinpitäjänä käsittelee säännöllisesti järjestelmästä saatavaa tilastotietoa.

Henkilötietojen ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

Nuoren henkilötietoja säilytetään ilmoitushetkestä tiedon vastaanottamishetkeen saakka, enintään kaksi kuukautta.

Nuoren yhteys- ja yksilöintitietojen ilmoittajan henkilötietoja säilytetään 1 vuosi viimeisimmän ilmoituksen teosta.

Etsivän nuorisotyön tehtäviä hoitavan henkilötietoja säilytetään työtehtävien hoitamisen ajan.

Kaikkien lokien säilytysaika on viisi vuotta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii sitä myös henkilötietojen käsittelijöiltä.

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin, joilla olisi vaikutuksia rekisteröityjen oikeuksiin tai vapauksiin nähden.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Toimivalta-alue: valtakunnallinen
Käyntiosoite: Wolffintie 35, Vaasa
Postiosoite: PL 5, 13035 AVI
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Kirjaamo: kirjaamo.lansi(at)avi.fi

Henkilötietojen käsittelijöitä ovat

 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
 • CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy ja sen alihankkijat, jotka toteuttavat Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kanssa tehtyyn sopimukseen perustuen järjestelmän ylläpitoa, kehitystä, tiedon tallennusta ja tiedon siirtoa.

Henkilötietojen vastaanottajia ovat

 • kuntien etsivä nuorisotyö.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Käyntiosoite: Wolffintie 35, Vaasa
Postiosoite: PL 5, 13035 AVI
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Kirjaamo: kirjaamo.lansi(at)avi.fi

Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä

Sinulla on oikeus saada tietoa muun muassa siitä, mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi ja millä tavalla sen teemme.

Tämän ilmoituksen tavoitteena on antaa sinulle kokonaiskuva tämän ilmoituksen kohteena olevasta henkilötietojen käsittelystä aluehallintovirastossa. Jos koet, että tämä ilmoitus ei anna sinulle tavoittelemaamme kokonaiskuvaa, olemme epäonnistuneet tavoitteessamme. Tässä tapauksessa ja aina silloin, kun sinulla on kysyttävää aluehallintovirastojen henkilötietojen käsittelystä, voit olla yhteydessä aluehallintovirastojen tietosuojavastaavaan (ks. yhteystiedot alla).

Oikeus saada pääsy omiin tietoihisi

Voit pyytää ja saada jäljennöksen sinusta tallennetuista henkilötiedoista lähettämällä allekirjoitetun tietopyyntölomakkeen kirjeellä tai sähköpostitse aluehallintoviraston kirjaamoon (ks. yhteystiedot kohdassa 14). Toteutamme pyyntösi, ellei meillä ole lainmukaista perustetta kieltäytyä oikeutesi toteuttamisesta.

Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja toiminnassamme. Mikäli emme käsittele henkilötietojasi, on sinulla oikeus saada tieto myös tästä.

Lomake: Henkilötietojen tarkastuspyyntö

Lähetä kirjallinen pyyntösi aluehallintoviraston kirjaamoon (ks. yhteystiedot yllä).

Tietojen oikaiseminen tai täydennys

Jos havaitset, että tietosi ovat puutteellisia tai virheellisiä, voit pyytää niiden korjaamista. Tällaisessa tapauksessa pyydämme sinua ilmoittamaan, mikä tieto on virheellinen ja miten tietoja tulisi muuttaa, tai kertomaan, mikä tieto pitäisi täydentää ja miten.

Lomake: Henkilötietojen korjaamis- ja rajoitusvaatimus

Lähetä kirjallinen tietojen oikaisupyyntö aluehallintoviraston kirjaamoon (ks. yhteystiedot yllä).

Käsittelyn rajoittaminen

Jos käsittelemämme sinua koskevat tiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä, voit pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä.

Lomake: Henkilötietojen korjaamis- ja rajoitusvaatimus

Tällöin voimme käsitellä tietojasi vain 

 • sinun suostumuksellasi
 • jos tarvitsemme tietoja oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen takia
 • yleisen edun vuoksi, tai
 • jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi

Mikäli rajoitamme tietojen käsittelyä pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan rajoituksesta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu.

Lähetä kirjallinen tietojen rajoitusvaatimus aluehallintoviraston kirjaamoon (ks. yhteystiedot yllä).

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa suorittamaamme henkilötietojen käsittelyä. Voit tehdä sen milloin tahansa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella.

Tällöin emme enää saa käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Lähetä kirjallinen ja perusteltu vaatimuksesi aluehallintoviraston kirjaamoon (ks. yhteystiedot yllä).

Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta valvoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Yhteystiedot: Tietosuojavaltuutetun toimisto.

Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle. Suosittelemme kuitenkin olemaan ensin yhteydessä aluehallintovirastojen tietosuojavastaavaan (ks. yhteystiedot alla).

Yleistä lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista löydät tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Yhteystiedot

Tietosuojavastaava
p. 0295 018 015
tietosuoja(at)avi.fi

Aluehallintovirastojen tietosuojavastaavaan voit olla yhteydessä, jos tarvitset lisätietoja aluehallintovirastojen suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Henkilötietojesi käsittelyä koskevien oikeuksiesi käyttämiseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka yhteystiedot löydät alta. Mikäli asiasi koskee jonkin muun organisaation kuin aluehallintoviraston suorittamaa henkilötietojesi käsittelyä, tulee Sinun olla yhteydessä ensisijaisesti asianomaiseen organisaatioon tai sen tietosuojavastaavaan.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelyä koskevista oikeuksistasi, ota yhteyttä Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Wähäjärvenkatu 6, Hämeenlinna
PL 1, 13035 AVI
p. 0295 016 000
kirjaamo.etela(at)avi.fi