Pelastustoimen valvonta

Valvomme pelastustoimea sekä pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa. 

Valvontamme tarkoituksena on

  • varmistaa yhdenvertaiset peruspalvelut
  • tukea pelastustoimen kehittymistä 
  • varmistaa, että lakia noudatetaan. 

Keskeisenä tehtävänämme on varmistaa lainsäädännön ohjaus-, toimeenpano- ja valvontatoimin, että pelastuslaitokset noudattavat toiminnassaan voimassa olevaa pelastustoimen lainsäädäntöä. Varmistamme myös, pelastustoimen palvelutaso vastaa pelastuslain mukaisesti paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia.

Valvomme eri osa-alueita sekä omien havaintojemme että esimerkiksi kantelujen perusteella. Me myös ohjaamme ja neuvomme palvelujen lainmukaisessa tuottamisessa. Jos puute tai epäkohta on huomattava, annamme tarvittaessa määräyksen korjata palvelut lain edellyttämälle tasolle.

Pelastustoimen valvonnan painopisteitä määrittävät 

  • voimassa oleva lainsäädäntö
  • pelastustoimen valtakunnalliset strategiset tavoitteet
  • sisäministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma
  • aluehallintovirastojen strategia- ja tulosohjausasiakirjat.

Tehtäviimme kuuluu myös sisäministeriön tukeminen sille asetetuissa tehtävissä.

Valvomme lisäksi erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisen pelastussuunnitelman ja harjoitusten toteutumista.

Ympäristövahinkojen torjunnan valvonta

Aluehallintovirastot toteuttivat ympäristövahinkojen torjunnan suunnitelmallista valvontaa selvittämällä ympäristövahinkojen torjuntavalmiuksien tasoa pelastuslaitoksissa vuonna 2022. Arviointiraportti on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivuilla.

Aluehallintovirastoille siirtyi vuonna 2019 tehtäväksi pelastustoimen suorittaman ympäristövahinkojen torjunnan arviointi, kun ympäristövahinkojen torjunta integroitiin entistä tiiviimmin osaksi pelastustoimintaa pelastuslain uudistamisen yhteydessä. Tehtävä siirtyi aluehallintovirastoille ely-keskuksilta, ja sitä varten aluehallintovirastot kehittivät yhteneväisen valvontamenettelyn. Aluehallintoviraston suorittama valvonta kohdentuu ympäristövahinkojen torjunnassa vain pelastustoimeen. 

Lisäksi huolehdimme meille muista pelastuslaissa säädetyistä valvontatehtävistä.

Lue lisää

Lakilinkit