Korvaus sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämiskoulutuksen kustannuksiin

Sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden edellyttämän koulutuksen kustannuksista voit hakea valtion koulutuskorvausta. Voit saada korvausta niiden sairaanhoitajien koulutuskuluihin, jotka ovat saaneet rajatun lääkkeenmääräämisen oikeuden.  

Sosiaali- ja terveysministeriö tekee vuosittain asetuksen sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden edellytyksenä olevan koulutuksen korvauksen perusteista. Korvausta maksetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukainen summa jokaista rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden edellyttämän koulutuksen suorittanutta kohden. Korvauksen suuruus määrätään vuodeksi kerrallaan.

Näin korvausta haetaan

Korvausta voivat hakea tahot, jotka toimivat rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneen sairaanhoitajan työnantajina. Näitä ovat kunnat, kuntayhtymät tai niille sopimuksen perusteella tai muulla tavalla terveydenhuollon avohoidon palveluja tuottavat yksiköt. 

Korvausta voit hakea kaksi kertaa vuodessa. Hakemusten täytyy olla perillä aluehallintovirastossa 30.9. tai 31.3. 

’Korvaus niiden henkilöiden koulutuskustannuksiin, joiden lääkkeenmääräämisoikeuden Valvira on rekisteröinyt kyseisenä vuonna 1.1.–30.6. välisenä aikana, on haettava 30.9. mennessä.  

Korvaus niiden henkilöiden koulutuskustannuksiin, joiden lääkkeenmääräämisoikeuden Valvira on rekisteröinyt edellisenä vuonna 1.7.–31.12. välisenä aikana, on haettava 31.3. mennessä. 

Hakijana olet vastuussa siitä, että hakemus on perillä oikeassa aluehallintovirastossa määräaikaan mennessä. Emme käsittele määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia.  

Koulutuskorvausta voit hakea hakemuslomakkeella. Hakemusta voi tarvittaessa täydentää. 

Lähetä hakemuksen liitteenä

  • lomake liitteineen lääkkeenmääräämisoikeuden saaneista sairaanhoitajista, heidän koulutusajoistaan ja -paikoistaan, Valviran lääkkeenmääräämisoikeuden myöntöpäivästä ja haetusta korvauksesta
  • jäljennös Valviran todistuksesta lääkkeenmääräämisoikeuden myöntämiseksi 
  • jäljennös maksusuorituksesta koulutuksen kustannuksiin.

Lähetä korvaushakemus liitteineen Lounais-Suomen aluehallintovirastoon. Voit lähettää hakemuksen Lounais-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon postitse tai sähköpostitse. Hakijana olet vastuussa siitä, että postitse lähetetty hakemus on perillä määräaikaan mennessä.

Teemme päätöksen sen vuoden aikana, jolloin hakemus on saapunut. Pyydämme sinulta tarvittaessa hakemukseesi liittyvää lisäselvitystä. Maksamme korvauksen sen jälkeen, kun olemme tehneet päätöksen.

Aluehallintoviraston päätöksestä ei voi valittaa, mutta siihen voi hakea oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen toimitetaan päätöksen liitteenä.

Kirjaamoiden yhteystiedot

Lakilinkit