Veden ylittävä moottoritie on valaistu katuvaloilla. Tien ympärillä näkyy veden lisäksi kaupunkia kerrostaloineen. On ilta, mutta ei ole vielä täysin pimeää. Taivaanrannasta kajastaa vielä valoa. Laki on kaikille sama

Suomessa on vahva demokratian ja osallistavan lainvalmistelun perinne. Ministeriöt vastaavat lainsäädäntövalmistelusta, mutta lainsäädännön toimeenpano tehdään usein alueilla, lähellä ihmistä. Onnistuminen vaatii alueellisten erityispiirteiden tuntemusta, sillä olosuhteet vaihtelevat maamme eri osissa.

Viranomaistoiminta perustuu lakiin. Asiantuntemuksesta ja hallinnon riippumattomuudesta ei tingitä missään tilanteessa. Jokaisen on pystyttävä kokemaan, että laki on aina kaikille sama. Vain näin taataan viime kädessä yhteiskuntarauha ja tasa-arvo.

Viime aikoina on ilmennyt huolestuttavia tietoja kansalaisten luottamuksen vähenemisestä. OECD:n vuonna 2021 tekemän tutkimuksen mukaan Suomessa kansalaisista vain 66 % luottaa valtionhallintoon. Tutkimuksesta ilmenee, että luottamuksessa on merkittäviä alueellisia ja väestöryhmien välisiä eroja. Erityisen huolestuttavaa on, jos eriytymiskehitys syvenee. Se saattaa heikentää demokratiaa, yhteenkuuluvuutta ja Suomen kykyä selviytyä tulevaisuuden haasteista.

Luottamusta ja avoimuutta on vahvistettava. Siinä valtion monialaisella aluehallinnolla on korvaamaton rooli. Olemme lähellä ihmistä. Eri toimijoiden yhteistoiminnassa tilannetieto kohtaa ja kasvollinen vastuu korostuu. Aluehallintovirastojen kesken varmistamme, että ratkaisumme nojautuvat yhtenäiseen lain tulkintaan koko Suomessa.

Edistämme tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja luottamusta:

  • annamme juridista neuvontaa ja ohjausta
  • varmistamme lainmukaista toimintaa ja lain toimeenpanon riippumattomuutta
  • valvomme lain toteutumista
  • ratkaisemme kanteluita ja oikaisuvaatimuksia.

 ”Aluehallinnon yhtenä tarkoituksena on tuoda hallintoa lähemmäksi ihmisiä ja paikallisia olosuhteita. Onnistuneella avien toiminnalla palvelut koko Suomen alueella ovat yhdenmukaisia, turvallisia ja sovittujen normien mukaisia.”  Mika Suomalainen, Vieremän kunnanjohtaja

"Avilla on merkittävä määritelty rooli arjen demokratian ja kohtaamisten edistäjänä, eikä se ole - kuten helposti tulee vaikutelma – pelkästään lupaviranomainen."  Veera Heinonen, Sitran demokratia ja osallisuus -teeman johtaja