Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvä harjoittelu

Aluehallintovirastosta voi hakea valtion koulutuskorvausta sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvän ammattitaitoa edistävän harjoittelun järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Korvausten käsittely ja maksaminen on keskitetty Lounais-Suomen aluehallintovirastoon.

Korvausta voivat hakea tietyt toimijat ja organisaatiot, joista löydät luettelon tältä sivulta. Korvausta voi hakea puolivuosittain jälkikäteen. Kaikki vuosipuoliskon harjoittelukorvaukset haetaan yhdellä hakemuksella. 

Löydät tältä sivulta ohjeita korvauksen hakemiseen. 

Korvauksen saamisen edellytykset

Valtion koulutuskorvausta sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvästä ammattitaitoa edistävän harjoittelusta aiheutuviin kustannuksiin voivat hakea

 • hyvinvointialueet
 • HUS-yhtymä
 • Helsingin kaupunki 
 • kunnat ja kuntayhtymät
 • valtion mielisairaalat
 • Suomen evankelis-luterilainen kirkko 
 • kirkon seurakunnat ja seurakuntayhtymät 
 • yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottavat yksiköt (yritykset ja yhdistykset)
 • yksityiset varhaiskasvatuksen palveluja tuottavat yksiköt.

Ammattikorkeakoulututkinnoista säädetään ammattikorkeakoululaissa ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista, jonka liitteessä määritellään sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto ja sen tutkintonimikkeet:

 • apuvälineteknikko (AMK) 210 op
 • bioanalyytikko (AMK) 210 op
 • ensihoitaja (AMK) 240 op
 • fysioterapeutti (AMK) 210 op
 • geronomi (AMK) 210 op
 • hammasteknikko (AMK) 210 op
 • jalkaterapeutti (AMK) 210 op
 • kuntoutuksen ohjaaja (AMK) 210 op
 • kätilö (AMK) 270 op
 • naprapaatti (AMK) 240 op
 • optometristi (AMK) 210 op
 • osteopaatti (AMK) 240 op
 • röntgenhoitaja (AMK) 210 op
 • sairaanhoitaja (AMK) 210 op
 • sosionomi (AMK) 210 op
 • suuhygienisti (AMK) 210 op
 • terveydenhoitaja (AMK) 240 op
 • toimintaterapeutti (AMK) 210 op

Lisäksi alla luetellut ammattikorkeakoulututkintonimikkeet sisältävät sairaanhoitajan ja sosionomin tutkintovaatimukset, joiden perusteella tutkinnon suorittanut saa oikeuden toimia laillistettuna ammattihenkilönä. Myös näihin tutkintonimikkeisiin liittyvästä harjoittelusta voidaan maksaa korvausta:

 • sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö (240 op)
 • sosionomi (AMK), diakoniatyö (210 op)
 • sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus (210 op)
 • sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö (210 op). 

Näihin tutkintonimikkeisiin kuuluvista harjoitteluista haetaan korvausta lomakkeen kohdista sairaanhoitaja (AMK) ja sosionomi (AMK).

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvästä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta suoritettavan korvauksen suuruudesta, maksamisen perusteista sekä muista korvauksen hakemiseen ja maksamiseen liittyvistä menettelyistä.

Korvauksen maksaminen perustuu hakijan ja ammattikorkeakoulun väliseen sopimukseen ja sen mukaisesti toteutuneisiin harjoitteluviikkoihin. Hakijan oikeus korvaukseen perustuu terveydenhuoltolakiin ja sosiaalihuoltolakiin. Korvaukseen oikeutetun hakijan ja ammattikorkeakoulun täytyy vahvistaa tiedot harjoitteluviikkojen ja ohjauksen toteutumisesta ennen hakemuksen lähettämistä. 

Korvauksen perusteena voi olla myös korvaukseen oikeutetun hakijan ja ammattikorkeakoulun välinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoja koskeva ammattitaitoa edistävän harjoittelun puitesopimus.

Näin korvausta haetaan

Hae korvausta jälkikäteen puolivuosittain ja kokoa kaikki laskutusjakson korvaukset yhteen hakemukseen. Jos harjoittelu ulottuu usealle vuosipuoliskolle, hae korvausta kokonaisuudessaan siltä vuosipuoliskolta, jolloin harjoittelu päättyy.

Hae korvausta jälkikäteen puolen vuoden ajalta hakuajan puitteissa. Laskutusjaksot ja hakuajat ovat seuraavat:

 • laskutusjakso 1.1.-30.6. ja hakuaika 1.7.-30.9.
 • laskutusjakso 1.7.-31.12. ja hakuaika 1.1.-31.3.

Olet hakijana vastuussa siitä, että hakemus on perillä Lounais-Suomen aluehallintovirastossa määräaikaan mennessä. Emme käsittele määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia.

Hae koulutuskorvausta Hakemus sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon sisältyvästä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta suoritettavasta korvauksesta -lomakkeella. Löydät lomakkeen tämän sivun lopusta.

Tallenna lomake (ajantasainen versio) ensin omalle laitteellesi, täytä tarvittavat tiedot ja allekirjoita. 

Lisää hakemuksen liitteeksi ammattikorkeakouluittain:

 • Liitelomakkeet: Ammattikorkeakoulun vahvistus tietojen oikeellisuudesta ja ohjauksen toteutumisesta 
 • Korvaukseen oikeutetun hakijan ja ammattikorkeakoulun väliset sopimukset.

Lähetä korvaushakemus liitteineen Lounais-Suomen aluehallintovirastoon kirjaamoon ([email protected]) tai postitse (PL 4, 13035 AVI). 

Hakijana olet vastuussa siitä, että postitse lähetetty hakemus on perillä määräaikaan mennessä.

Teemme päätöksen sen vuoden aikana, jolloin hakemus on saapunut. Pyydämme tarvittaessa sinulta hakemukseesi liittyvää lisäselvitystä. Maksamme korvauksen sen jälkeen, kun olemme tehneet päätöksen.

Aluehallintoviraston päätöksestä ei voi valittaa, mutta siihen voi hakea oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen toimitetaan päätöksen liitteenä.

Mitä on hyvä ottaa huomioon

Olet hakijana vastuussa siitä, että hakemus on perillä toimivaltaisessa viranomaisessa, Lounais-Suomen aluehallintovirastossa määräaikaan mennessä. Emme käsittele määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia.  

Hakija on vastuussa 

 • hakemuksen tietojen oikeellisuudesta 
 • siitä, että tiedot harjoittelukorvauksen perusteista ovat oikeat
 • siitä, että ohjaus on toteutunut voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.

Lakilinkit