Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvä ammattitaitoa edistävä harjoittelu

Aluehallintovirastosta voi hakea valtion koulutuskorvausta sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvän ammattitaitoa edistävän harjoittelun järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Korvausten käsittely ja maksaminen on keskitetty Lounais-Suomen aluehallintovirastoon.

Korvausta voivat hakea tietyt toimijat ja organisaatiot, joista löydät luettelon tältä sivulta. Korvausta voi hakea puolivuosittain jälkikäteen. Löydät tältä sivulta ohjeita korvauksen hakemiseen. 

Korvauksen saamisen edellytykset

Valtion koulutuskorvausta sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvästä ammattitaitoa edistävän harjoittelusta aiheutuviin kustannuksiin voivat hakea

 • hyvinvointialueet
 • HUS-yhtymä
 • Helsingin kaupunki 
 • kunnat ja kuntayhtymät
 • valtion mielisairaalat
 • Suomen evankelis-luterilainen kirkko 
 • kirkon seurakunnat ja seurakuntayhtymät 
 • yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon tai varhaiskasvatuksen palveluja tuottavat yksiköt.

Ammattikorkeakoulututkinnoista säädetään ammattikorkeakouluissa ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista, jonka liitteessä määritellään sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnot:

 • apuvälineteknikko (AMK) 210 op
 • bioanalyytikko (AMK) 210 op
 • ensihoitaja (AMK) 240 op
 • fysioterapeutti (AMK) 210 op
 • geronomi (AMK) 210 op.
 • hammasteknikko (AMK) 210 op
 • jalkaterapeutti (AMK) 210 op
 • kuntoutuksen ohjaaja (AMK) 210 op
 • kätilö (AMK) 270 op
 • naprapaatti (AMK) 240 op
 • optometristi (AMK) 210 op
 • osteopaatti (AMK) 240 op
 • röntgenhoitaja (AMK) 210 op
 • sairaanhoitaja (AMK) 210 op
 • sosionomi (AMK) 210 op
 • suuhygienisti (AMK) 210 op
 • terveydenhoitaja (AMK) 240 op
 • toimintaterapeutti (AMK) 210 op.

Lisäksi alla luetellut ammattikorkeakoulututkinnot sisältävät sairaanhoitajan ja sosionomin tutkintovaatimukset, joiden perusteella tutkinnon suorittanut saa oikeuden toimia laillistettuna ammattihenkilönä. Myös näihin tutkintoihin liittyvästä harjoittelusta voidaan maksaa korvausta:

 • sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö (240 op)
 • sosionomi (AMK), diakoniatyö (210 op)
 • sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus (210 op)
 • sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö (210 op). 

Näihin tutkintoihin kuuluvista harjoitteluista haetaan korvausta lomakkeen kohdista sairaanhoitaja (AMK) ja sosionomi (AMK).

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvästä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta suoritettavan korvauksen suuruudesta, maksamisen perusteista sekä muista korvauksen hakemiseen ja maksamiseen liittyvistä menettelyistä.

Korvauksen maksaminen perustuu hakijan ja ammattikorkeakoulun väliseen sopimukseen ja sen mukaisesti toteutuneisiin harjoitteluviikkoihin. Hakijan oikeus korvaukseen perustuu terveydenhuoltolakiin ja sosiaalihuoltolakiin. Korvaukseen oikeutetun hakijan ja ammattikorkeakoulun täytyy vahvistaa tiedot harjoitteluviikkojen ja ohjauksen toteutumisesta ennen hakemuksen lähettämistä. 

Korvauksen perusteena voi olla myös korvaukseen oikeutetun hakijan ja ammattikorkeakoulun välinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoja koskeva ammattitaitoa edistävän harjoittelun puitesopimus.

Näin korvausta haetaan

Hae korvausta jälkikäteen puolivuosittain ja kokoa kaikki kyseiseltä ajalta hakemansa korvaukset yhteen hakemukseen. Jos harjoittelu ulottuu usealle vuosipuoliskolle, on täytyy sinun kuitenkin hakea korvausta kokonaisuudessaan siltä vuosipuoliskolta, jolloin harjoittelu päättyy.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto maksaa korvauksen hakijalle yhden päätöksen perusteella. 

Hae korvausta jälkikäteen puolen vuoden ajalta hakuajan puitteissa. Laskutusjaksot ja hakuajat ovat seuraavat:

 • laskutusjakso 1.1.-30.6. ja hakuaika 1.7.-30.9.
 • laskutusjakso 1.7.-31.12. ja hakuaika 1.1.-31.3.

Olet hakijana vastuussa siitä, että hakemus on perillä Lounais-Suomen aluehallintovirastossa määräaikaan mennessä. Emme käsittele määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia.

Hae korvausta hakemuslomakkeella. Ilmoita hakemuslomakkeella 

 • kaikki sopimuksen tai sopimusten mukaisesti toteutuneet harjoitteluviikot tutkinnoittain
 • harjoittelun suorittaneiden lukumäärä
 • harjoitteluviikkojen kokonaismäärä. 

Lomake laskee laskutusjakson korvaussumman automaattisesti annettujen tietojen pohjalta. 

Lisää hakemuksen liitteeksi ammattikorkeakouluittain 

 • erittely sopimuksen mukaisesti toteutuneista harjoitteluviikoista tutkinnoittain
 • tieto toteutuneiden harjoitteluviikkojen kokonaismäärästä 
 • ajankohta, jolta korvausta haetaan
 • harjoittelun suorittaneiden henkilöiden lukumäärä 
 • vahvistus tietojen oikeellisuudesta ja ohjauksen toteutumisesta 
 • voimassa oleva harjoittelusopimus tai -sopimukset. 

Tallenna lomake ensin omalle laitteellesi ja täytä se vasta sitten.

Lähetä korvaushakemus liitteineen Lounais-Suomen aluehallintovirastoon. Voit lähettää hakemuksen Lounais-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon joko postitse tai sähköpostitse. Hakijana olet vastuussa siitä, että postitse lähetetty hakemus on perillä määräaikaan mennessä.

Teemme päätöksen sen vuoden aikana, jolloin hakemus on saapunut. Pyydämme tarvittaessa sinulta hakemukseesi liittyvää lisäselvitystä. Maksamme korvauksen sen jälkeen, kun olemme tehneet päätöksen.

Aluehallintoviraston päätöksestä ei voi valittaa, mutta siihen voi hakea oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen toimitetaan päätöksen liitteenä.

Mitä on hyvä ottaa huomioon

Olet hakijana vastuussa siitä, että hakemus on perillä toimivaltaisessa viranomaisessa, Lounais-Suomen aluehallintovirastossa määräaikaan mennessä. Emme käsittele määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia.  

Hakija on vastuussa 

 • hakemuksen tietojen oikeellisuudesta 
 • siitä, että tiedot harjoittelukorvauksen perusteista ovat oikeat
 • siitä, että ohjaus on toteutunut voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.

Lakilinkit