Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyksikön ja yhteisen palveluyksikön rekisteröinti

Soterin sähköiseen asiointiin saapuneiden rekisteröintihakemusten käsittely on ruuhkautunut. Täytäthän hakemuksen kaikki kohdat huolellisesti, jotta saamme kaikki tiedot ilman lisäselvityspyyntöä. Lue tarkemmat ohjeet: Soteriin rekisteröityjä – sujuvoita hakemuksesi käsittelyä

Käsittelemme sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisten palveluntuottajien rekisteröintihakemukset tulojärjestyksessä. Valitettavasti et voi nopeuttaa käsittelyä ottamalla yhteyttä aluehallintoviraston asiakaspalveluun tai suoraan asiantuntijoihin.

Palveluyksikön hakemuksen käsittelevä toimivaltainen viranomainen määräytyy palveluntuottajan toiminnan laajuuden perusteella. Valtakunnallisesti toimivan palveluntuottajan palveluyksiköitä koskevat rekisteröinnit käsittelee Valvira. Yhden aluehallintoviraston alueella toimivan palveluntuottajan asiat käsittelee kyseinen aluehallintovirasto.

Palveluyksiköllä tarkoitetaan julkisen tai yksityisen palveluntuottajan ylläpitämää toiminnallista ja hallinnollisesti järjestettyä kokonaisuutta, jossa tuotetaan sosiaali- ja/tai terveyspalveluja. Palveluyksikkö koostuu yhdestä tai useammasta palvelupisteestä.

Palveluyksikkö

 • tuottaa sosiaali- tai terveyspalveluja (tai molempia)
 • on julkisen tai yksityisen palveluntuottajan ylläpitämä
 • on hallinnollisesti ja toiminnallisesti järjestetty kokonaisuus
 • ei ole sidottu välttämättä fyysisiin toimitiloihin
 • voi koostua yhdestä tai useammasta palvelualalainsäädäntökohtaisesta toimintayksiköstä
 • tekee omavalvontaa.

Palveluyksikön ennakkotarkastus

Valvontaviranomainen tekee palveluyksikköön valvontalain mukaisen ennakkotarkastuksen ennen uuden sairaalan tai vaativaa sosiaalihuoltoa tuottavan palveluyksikön rekisteröintiä.

Ennakkotarkastus on mahdollista tehdä riskiperusteiseen arvioon perustuen myös muuhun palveluyksikköön asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

Palvelupiste

Palvelupisteellä tarkoitetaan tosiasiallista paikkaa, jossa palveluyksikköön rekisteröityjä palveluja tuotetaan. Palvelupiste on rekisteriteknisesti palveluyksikön osa.

Palveluyksikön rekisteröimistä varten palveluntuottajan on ilmoitettava muun muassa: 

 • toimintasuunnitelma
 • tiedot sosiaali- ja/tai terveyspalveluista ja niiden sisällöstä
 • asiakasryhmä ja suunniteltu asiakasmäärä
 • henkilöstön määrä ja laatu
 • vastuuhenkilön koulutus ja työkokemus sekä tehtävä toiminnassa tai palveluyksikössä
 • kuvaus palvelutoimintaan käytettäviksi suunnitelluista tiloista, välineistä, asiakas- ja potilasrekistereistä sekä niitä koskevista viranomaishyväksynnöistä.

Pyydämme tarvittaessa hakijalta lisäselvityksiä.

Yhteinen palveluyksikkö

Yhteisessä palveluyksikössä toimivat palveluntuottajat ovat sopimuksella keskuudestaan valinneet valtuutetun palveluntuottajan edustamaan heitä valvontaviranomaisessa sekä vastaamaan heidän puolestaan valvontalaissa säädetyistä velvoitteista. Valtuutettu palveluntuottaja edustaa muita yhteisen palveluyksikön palveluntuottajia valvontaviranomaisessa asioissa, jotka koskevat yhteisessä palveluyksikössä toteutettuja palveluja.

Yhteisen palveluyksikön rekisteröinti

Valtuutettu palveluntuottaja hakee yhteisen palveluyksikön rekisteröintiä ja ilmoittaa toimivansa valtuutettuna palveluntuottajana sopimukseen perustuen. Valtuutetulla palveluntuottajalla on toimivalta edustaa kaikkia niitä palveluntuottajia, joiden kanssa se on laatinut sopimuksen valtuutettuna palveluntuottajana toimimisesta.

Palveluntuottajat antavat rekisteröinnin kannalta tarvittavat tiedot valtuutetulle palveluntuottajalle, jonka tehtävänä on varmistaa tietojen paikkansapitävyys ja toimittaa ne viranomaiselle. Valtuutettu palveluntuottaja vastaa tietojen oikeellisuudesta. Viranomaiselle on aina ilmoitettava tiedot siitä mistä palveluista kukin palveluyksikössä toimiva palveluntuottaja vastaa.

Rekisteröinnissä noudatettava menettely on sama kuin rekisteröitäessä yksittäisen palveluntuottajan palveluyksikköä. Kysymys on mahdollisuudesta rekisteröidä yhteinen palveluyksikkö tilanteessa, jossa saman palveluyksikön palveluja tuottaa useampi rekisteröity palveluntuottaja, esimerkkinä lääkärikeskus.

Yhteinen palveluyksikkö rekisteröidään kaikkien palveluyksikössä toimivien palveluntuottajien lukuun valtuutetun palveluntuottajan toimittamien tietojen perusteella. Palveluntuottajan on oltava rekisteröity palveluntuottajaksi liittyäkseen yhteiseen palveluyksikköön.

Yhteinen palveluyksikkö on vapaaehtoinen järjestely ja tapa rekisteröityä.

Rekisteröinnin muutoksista ilmoittaminen

Jos rekisteröidyn palveluyksikön tai sen palvelupisteen toimintaan tulee olennaisia muutoksia, palveluntuottajan tulee tehdä rekisteröinnin muutoshakemus palveluyksikkökohtaisesti. Suunniteltua muutosta ei saa toteuttaa, ennen kuin rekisteröinnin muutoksesta on annettu päätös. Muutosten maksullisuudesta on säädetty maksuasetuksessa.

Tietoa yleisimmistä käsittelymaksuista löydät sivulta Käsittelymaksut.

Osa muutoksista ovat sellaisia, jotka palveluntuottaja pystyy muuttamaan itse sähköisessä asioinnissa. Näiden tietojen muutos ei edellytä viranomaisen hyväksyntää. Voit muuttaa esimerkiksi seuraavia tietoja itse:

 • palveluyksikön tai palvelupisteen nimi
 • palveluyksikön postiosoite
 • rekisteröintiasioiden yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • palveluyksikön puhelinnumero, sähköpostiosoite ja verkkosivujen osoite
 • vastuuhenkilön nimi (ei vastuuhenkilön vaihtuminen), sähköposti ja puhelinnumero.

Vähäisiä muutoksia, jotka eivät edellytä viranomaisen hyväksyntää, mutta jotka viranomainen tarkistaa ennen rekisteriin viemistä, ovat esimerkiksi:

 • laskutusosoite
 • toimintakuntien lisääminen aluehallintoviraston alueella
 • palveluyksikön toiminnan keskeyttäminen. 

Niitä tietoja, jotka ovat Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) tai Väestötietojärjestelmässä (VTJ) ei voi muokata suoraan Soteri-rekisteriin. Palveluntuottajan tulee päivittää tiedot suoraan Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) ja Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään Väestötietojärjestelmään (VTJ-järjestelmä), joiden kautta tiedot päivittyvät Soteri-rekisteriin. 

Viranomaisen hyväksyntää ja päätöstä vaativia olennaisia muutoksia ovat esimerkiksi

 • palvelupisteiden lisäys ja poistaminen
 • palvelualojen lisäys ja poistaminen
 • vastuuhenkilön muutos
 • keskeytetyn palveluyksikön tai sen osan toiminnan jatkaminen
 • palveluyksikön siirto palveluntuottajalta toiselle palveluntuottajalle
 • asiakaspaikkojen lisääminen, kun tarkastellaan myös henkilöstömitoitusta
 • olennaiset muutokset tiloissa ja rakenteissa
 • henkilöstörakenteen ja määrän muutos mukaan lukien oma, alihankinta ja vuokra
 • palvelupisteen muuttaminen uuteen osoitteeseen (tilat vaihtuvat)
 • asiakasryhmän vaihtuminen/asiakasprofiilin olennainen muutos (sosiaalihuollon palvelut)
 • asiakas- tai potilasrekisterin muutos
 • rekisterissä olevan palveluyksikön muuttaminen yhteiseksi palveluyksiköksi
 • palveluntuottajan lisääminen yhteiseen palveluyksikköön tai sen poistaminen siitä
 • valtuutetun palveluntuottajan muuttaminen
 • keskeytetyn yhteisen palveluyksikön tai sen osan toiminnan jatkaminen.

Jos määräysvalta palveluntuottajaksi rekisteröidyssä yhteisössä muuttuu esimerkiksi osakekaupan seurauksena tai palveluyksikkö siirtyy toiselle rekisteröidylle palveluntuottajalle, tulee siirron saaneen palveluntuottajan tehdä ilmoitus siirrosta. Siirtotilanteessa voi olla esimerkiksi kyse siitä, että toisen palveluntuottajan liiketoiminta myydään sellaisenaan toiselle jo rekisteröityneelle palveluntuottajalle ja toiminnassa ei tapahdu muita oleellisia muutoksia. 

Epäselvissä tilanteissa ole yhteydessä toimivaltaiseen viranomaiseen sen selvittämiseksi, onko kyseessä ilmoitusta edellyttävä muutos. Valvira on toimivaltainen valtakunnallisissa rekisteröintiasioissa ja aluehallintovirasto, kun palveluntuottajalla on toimintaa vain yhden aluehallintoviraston alueella. 

Ohjeita

Lakilinkit

Sinua voisi kiinnostaa