Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyksikön ja yhteisen palveluyksikön rekisteröinti

Soterin sähköiseen asiointiin saapuneiden rekisteröintihakemusten käsittely on ruuhkautunut. Täytäthän hakemuksen kaikki kohdat huolellisesti, jotta saamme kaikki tiedot ilman lisäselvityspyyntöä. Lue tarkemmat ohjeet: Soteriin rekisteröityjä – sujuvoita hakemuksesi käsittelyä

Käsittelemme sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisten palveluntuottajien rekisteröintihakemukset tulojärjestyksessä. Valitettavasti et voi nopeuttaa käsittelyä ottamalla yhteyttä aluehallintoviraston asiakaspalveluun tai suoraan asiantuntijoihin.

Palveluyksikön hakemuksen käsittelevä toimivaltainen viranomainen määräytyy palveluntuottajan toiminnan laajuuden perusteella. Valtakunnallisesti toimivan palveluntuottajan palveluyksiköitä koskevat rekisteröinnit käsittelee Valvira. Yhden aluehallintoviraston alueella toimivan palveluntuottajan asiat käsittelee kyseinen aluehallintovirasto.

Palveluyksiköllä tarkoitetaan julkisen tai yksityisen palveluntuottajan ylläpitämää toiminnallista ja hallinnollisesti järjestettyä kokonaisuutta, jossa tuotetaan sosiaali- ja/tai terveyspalveluja. Palveluyksikkö koostuu yhdestä tai useammasta palvelupisteestä.

Palveluyksikkö

 • tuottaa sosiaali- tai terveyspalveluja (tai molempia)
 • on julkisen tai yksityisen palveluntuottajan ylläpitämä
 • on hallinnollisesti ja toiminnallisesti järjestetty kokonaisuus
 • ei ole sidottu välttämättä fyysisiin toimitiloihin
 • voi koostua yhdestä tai useammasta palvelualalainsäädäntökohtaisesta toimintayksiköstä
 • tekee omavalvontaa.

Palveluyksikön ennakkotarkastus

Valvontaviranomainen tekee palveluyksikköön valvontalain mukaisen ennakkotarkastuksen ennen uuden sairaalan tai vaativaa sosiaalihuoltoa tuottavan palveluyksikön rekisteröintiä.

Ennakkotarkastus on mahdollista tehdä riskiperusteiseen arvioon perustuen myös muuhun palveluyksikköön asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

Palvelupiste

Palvelupisteellä tarkoitetaan tosiasiallista paikkaa, jossa palveluyksikköön rekisteröityjä palveluja tuotetaan. Palvelupiste on rekisteriteknisesti palveluyksikön osa.

Palveluyksikön rekisteröimistä varten palveluntuottajan on ilmoitettava muun muassa: 

 • toimintasuunnitelma
 • tiedot sosiaali- ja/tai terveyspalveluista ja niiden sisällöstä
 • asiakasryhmä ja suunniteltu asiakasmäärä
 • henkilöstön määrä ja laatu
 • vastuuhenkilön koulutus ja työkokemus sekä tehtävä toiminnassa tai palveluyksikössä
 • kuvaus palvelutoimintaan käytettäviksi suunnitelluista tiloista, välineistä, asiakas- ja potilasrekistereistä sekä niitä koskevista viranomaishyväksynnöistä.

Pyydämme tarvittaessa hakijalta lisäselvityksiä.

Yhteinen palveluyksikkö

Yhteisessä palveluyksikössä toimivat palveluntuottajat ovat sopimuksella keskuudestaan valinneet valtuutetun palveluntuottajan edustamaan heitä valvontaviranomaisessa sekä vastaamaan heidän puolestaan valvontalaissa säädetyistä velvoitteista. Valtuutettu palveluntuottaja edustaa muita yhteisen palveluyksikön palveluntuottajia valvontaviranomaisessa asioissa, jotka koskevat yhteisessä palveluyksikössä toteutettuja palveluja.

Yhteisen palveluyksikön rekisteröinti

Valtuutettu palveluntuottaja hakee yhteisen palveluyksikön rekisteröintiä ja ilmoittaa toimivansa valtuutettuna palveluntuottajana sopimukseen perustuen. Valtuutetulla palveluntuottajalla on toimivalta edustaa kaikkia niitä palveluntuottajia, joiden kanssa se on laatinut sopimuksen valtuutettuna palveluntuottajana toimimisesta.

Palveluntuottajat antavat rekisteröinnin kannalta tarvittavat tiedot valtuutetulle palveluntuottajalle, jonka tehtävänä on varmistaa tietojen paikkansapitävyys ja toimittaa ne viranomaiselle. Valtuutettu palveluntuottaja vastaa tietojen oikeellisuudesta. Viranomaiselle on aina ilmoitettava tiedot siitä mistä palveluista kukin palveluyksikössä toimiva palveluntuottaja vastaa.

Rekisteröinnissä noudatettava menettely on sama kuin rekisteröitäessä yksittäisen palveluntuottajan palveluyksikköä. Kysymys on mahdollisuudesta rekisteröidä yhteinen palveluyksikkö tilanteessa, jossa saman palveluyksikön palveluja tuottaa useampi rekisteröity palveluntuottaja, esimerkkinä lääkärikeskus.

Yhteinen palveluyksikkö rekisteröidään kaikkien palveluyksikössä toimivien palveluntuottajien lukuun valtuutetun palveluntuottajan toimittamien tietojen perusteella. Palveluntuottajan on oltava rekisteröity palveluntuottajaksi liittyäkseen yhteiseen palveluyksikköön.

Yhteinen palveluyksikkö on vapaaehtoinen järjestely ja tapa rekisteröityä.

Rekisteröinnin muutoksista ilmoittaminen

Jos rekisteröidyn palveluyksikön tai sen palvelupisteen toimintaan tulee olennaisia muutoksia, palveluntuottajan tulee tehdä rekisteröinnin muutoshakemus palveluyksikkökohtaisesti. Suunniteltua muutosta ei saa toteuttaa, ennen kuin rekisteröinnin muutoksesta on annettu päätös. Muutosten maksullisuudesta on säädetty maksuasetuksessa.

Tietoa yleisimmistä käsittelymaksuista löydät sivulta Käsittelymaksut.

Osa muutoksista ovat sellaisia, jotka palveluntuottaja pystyy muuttamaan itse sähköisessä asioinnissa. Näiden tietojen muutos ei edellytä viranomaisen hyväksyntää. Voit muuttaa esimerkiksi seuraavia tietoja itse:

 • palveluyksikön tai palvelupisteen nimi
 • palveluyksikön postiosoite
 • rekisteröintiasioiden yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • palveluyksikön puhelinnumero, sähköpostiosoite ja verkkosivujen osoite
 • vastuuhenkilön nimi (ei vastuuhenkilön vaihtuminen), sähköposti ja puhelinnumero.

Vähäisiä muutoksia, jotka eivät edellytä viranomaisen hyväksyntää, mutta jotka viranomainen tarkistaa ennen rekisteriin viemistä, ovat esimerkiksi:

 • laskutusosoite
 • toimintakuntien lisääminen aluehallintoviraston alueella
 • palveluyksikön toiminnan keskeyttäminen. 

Niitä tietoja, jotka ovat Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) tai Väestötietojärjestelmässä (VTJ) ei voi muokata suoraan Soteri-rekisteriin. Palveluntuottajan tulee päivittää tiedot suoraan Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) ja Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään Väestötietojärjestelmään (VTJ-järjestelmä), joiden kautta tiedot päivittyvät Soteri-rekisteriin. 

Viranomaisen hyväksyntää ja päätöstä vaativia olennaisia muutoksia ovat esimerkiksi

 • palvelupisteiden lisäys ja poistaminen
 • palvelualojen lisäys ja poistaminen
 • vastuuhenkilön muutos
 • keskeytetyn palveluyksikön tai sen osan toiminnan jatkaminen
 • palveluyksikön siirto palveluntuottajalta toiselle palveluntuottajalle
 • asiakaspaikkojen lisääminen, kun tarkastellaan myös henkilöstömitoitusta
 • olennaiset muutokset tiloissa ja rakenteissa
 • henkilöstörakenteen ja määrän muutos mukaan lukien oma, alihankinta ja vuokra
 • palvelupisteen muuttaminen uuteen osoitteeseen (tilat vaihtuvat)
 • asiakasryhmän vaihtuminen/asiakasprofiilin olennainen muutos (sosiaalihuollon palvelut)
 • asiakas- tai potilasrekisterin muutos
 • rekisterissä olevan palveluyksikön muuttaminen yhteiseksi palveluyksiköksi
 • palveluntuottajan lisääminen yhteiseen palveluyksikköön tai sen poistaminen siitä
 • valtuutetun palveluntuottajan muuttaminen
 • keskeytetyn yhteisen palveluyksikön tai sen osan toiminnan jatkaminen.

Jos määräysvalta palveluntuottajaksi rekisteröidyssä yhteisössä muuttuu esimerkiksi osakekaupan seurauksena tai palveluyksikkö siirtyy toiselle rekisteröidylle palveluntuottajalle, tulee siirron saaneen palveluntuottajan tehdä ilmoitus siirrosta. Siirtotilanteessa voi olla esimerkiksi kyse siitä, että toisen palveluntuottajan liiketoiminta myydään sellaisenaan toiselle jo rekisteröityneelle palveluntuottajalle ja toiminnassa ei tapahdu muita oleellisia muutoksia. 

Epäselvissä tilanteissa ole yhteydessä toimivaltaiseen viranomaiseen sen selvittämiseksi, onko kyseessä ilmoitusta edellyttävä muutos. Valvira on toimivaltainen valtakunnallisissa rekisteröintiasioissa ja aluehallintovirasto, kun palveluntuottajalla on toimintaa vain yhden aluehallintoviraston alueella. 

Käsitteitä

Soterin tiedoista luodaan julkinen sähköinen tietopalvelu, josta saatavat tiedot palvelevat useiden sidosryhmien ja kansalaisten tiedontarpeita. Rekisterin tietoja voivat hyödyntää esimerkiksi Kela, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirasto, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja hyvinvointialueet.

Omavalvontaohjelmassa palveluntuottaja määrittelee, miten se varmistaa, että se järjestää ja toteuttaa palvelunsa sopimusten ja lainsäädännön mukaisesti.

Kenen pitää tehdä omavalvontaohjelma?

Hyvinvointialueilla on velvollisuus laatia toiminnastaan omavalvontaohjelma.

Sellaisten yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien, jotka antavat palveluja useammassa kuin yhdessä palveluyksikössä, pitää laatia omavalvontaohjelma.

Mitä omavalvontaohjelmaan pitää kirjoittaa?

Palveluntuottaja kirjaa omavalvontaohjelmaansa, miten se seuraa palvelujensa

 • toteutumista
 • turvallisuutta
 • laatua
 • yhdenvertaisuutta.

Palveluntuottajan pitää myös kirjata, miten se korjaa puutteellisuudet.

Omavalvontaohjelmaan kuuluvat omavalvontasuunnitelmat ja lääkehoitosuunnitelmat. Niistä on säädetty erikseen laissa.

Omavalvontasuunnitelmalla vahvistetaan palvelujen laatua, asianmukaisuutta ja turvallisuutta. Sen avulla voidaan myös varmistaa, että asiakas- ja potilastyössä on riittävästi henkilöstöä.

Omavalvontasuunnitelma on päivittäisen toiminnan työväline.

Kenen pitää tehdä omavalvontasuunnitelma?

Palveluntuottajan pitää laatia ja julkaista omavalvontasuunnitelma. 

Omavalvontasuunnitelma on palveluyksikkökohtainen.

Mitä omavalvontasuunnitelmaan pitää kirjoittaa?

Omavalvontasuunnitelmaan pitää kattaa kaikki palveluntuottajan tuottamat palvelut.

 • Palveluntuottaja, kuten yksityinen yritys tai hyvinvointialue, tarjoaa sote-palveluja. Sen on oltava Soteri-rekisterissä ja täytettävä lain vaatimukset. 
 • Vain rekisteröity palveluntuottaja saa tarjota palveluja, minkä lisäksi palveluntuottajalla on oltava vähintään yksi rekisteröity palveluyksikkö ja siihen kuuluvat palvelupisteet, joille on merkitty tuotettavat palvelut ja muut tarvittavat tiedot.
 • Palveluntuottajan rekisteröinti on tehtävä aina ensin ja se tulee olla tehtynä ennen palvelutoiminnan aloittamista. Palveluntuottajan ja sen palveluyksiköiden rekisteröinti arvioidaan erikseen, mutta molemmat ovat välttämättömiä palvelujen tarjoamiseksi. 
 • Palveluntuottajan rekisteröinti koskee uusia, aloittavia toimijoita, joilla ei ole aiempia rekisteröintejä.
 • Palvelupiste on palveluyksikön osa. Yksi tai useampi palvelupiste muodostaa palveluyksikön. 
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja henkilöstön tiedot ilmoitetaan palvelupistetasolla. 
 • Palvelupiste tuottaa varsinaiset sote-palvelut.
 • Palvelupiste sijaitsee yleensä jossakin tietyssä käyntiosoitteessa, mutta se voi olla myös virtuaalinen. Palvelupiste voi olla myös pelkästään asiakkaiden tai potilaiden kotona tuotettavaa palvelua.

 

 • Palveluyksikkö on hallinnollisesti ja toiminnallisesti järjestetty kokonaisuus, joka ei välttämättä ole sidottu fyysisiin toimitiloihin. Palveluyksikköön sisältyy aina vähintään yksi palvelupiste. 
 • Lisäksi palveluyksikön vastuuhenkilön ja palveluntuottajan tehtävänä on huolehtia omavalvonnasta. Omavalvonnalla palveluntuottaja valvoo ja varmistaa omaa toimintaansa sääntöjen ja laatuvaatimusten mukaisesti.

Palveluntuottaja voi olla esimerkiksi yksityinen yritys tai hyvinvointialue. Palveluyksikkö puolestaan on hallinnollisesti ja toiminnallisesti järjestetty kokonaisuus, joka ei välttämättä ole sidottu fyysisiin toimitiloihin. Palveluyksikköön sisältyy aina vähintään yksi palvelupiste. Palvelupiste on siis palveluyksikön osa, joka tuottaa varsinaiset sote-palvelut.

 

Sote-valvontalaki eli laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta tulee voimaan 1.1.2024. Laissa säädetään sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjien valvonnasta sekä yksityisten ja julkisten palveluntuottajien toimintaedellytyksistä, rekisteröinnistä, omavalvonnasta ja viranomaisvalvonnasta. Sote-valvontalaissa säädetään myös uudesta palveluntuottajarekisteri Soterista, joka otetaan käyttöön tammikuun alussa 2024.

Soteri-rekisteri on Valviran ja aluehallintovirastojen yhteinen rekisteri, johon kootaan tiedot kaikista sekä yksityisistä että julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajista, sekä kaikista yksityisistä varhaiskasvatuksen palveluntuottajista, joilta edellytetään lupaa. Soteri sähköistää lupa- ja rekisteröintiprosessit. Palveluntuottajat tekevät hakemukset sähköisesti Soterin kautta.

Kenen pitää tehdä toimintasuunnitelma?

Palveluntuottajan pitää kirjoittaa toimintasuunnitelma.

Toimintasuunnitelma on pakollinen liite. Se pitää liittää kaikkiin rekisteröintihakemuksiin: sekä uuden palveluntuottajan rekisteröintihakemukseen että rekisteröidyn palveluntuottajan tai palveluyksikön muutosilmoitukseen.

Mitä toimintasuunnitelmaan pitää kirjoittaa?

Toimintasuunnitelmassa pitää kuvata

 • millaisia sosiaali- tai terveydenhuollon palvelua on tarkoitus tarjota
 • millaiselle asiakasryhmälle palvelua tarjotaan
 • kuka palvelua tarjoaa
 • millaisissa tiloissa palvelua tarjotaan.

Palveluntuottajan pitää toimittaa rekisteröintiviranomaiselle myös kuvaus siitä, millaisia tiloja, välineitä ja laitteita se on suunnitellut käyttävänsä. Tämän kuvauksen voi tehdä joko erillisenä liitteenä tai sisällyttää toimintasuunnitelmaan. 

Valtuutettu palveluntuottaja edustaa muita yhteisen palveluyksikön palveluntuottajia valvontaviranomaisessa kaikissa niissä asioissa, jotka koskevat yhteisessä palveluyksikössä toteutettuja palveluja. Valtuutetulla palveluntuottajalla on toimivalta edustaa kaikkia niitä palveluntuottajia, joiden kanssa se on laatinut sopimuksen valtuutettuna palveluntuottajana toimimisesta. 

Yhteisellä palveluyksiköllä tarkoitetaan palveluyksikköä, jossa toimivat palveluntuottajat ovat sopimuksella valinneet valtuutetun palveluntuottajan edustamaan heitä valvontaviranomaisessa sekä vastaamaan heidän puolestaan tietyistä velvoitteista sen mukaan kuin valvontalaissa erikseen säädetään. Yhteinen palveluyksikkö rekisteröidään kaikkien palveluyksikössä toimivien palveluntuottajien lukuun valtuutetun palveluntuottajan toimittamien tietojen perusteella. Yhteinen palveluyksikkö on vapaaehtoinen tapa rekisteröityä.

Lakilinkit

Sinua voisi kiinnostaa