Potilas- ja asiakasrekisterinpito

Mitä ovat potilasasiakirjat?

Potilasasiakirjoilla tarkoitetaan potilaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, laadittuja tai saapuneita asiakirjoja tai teknisiä tallenteita, jotka sisältävät potilaan terveydentilaa koskevia tai muita henkilökohtaisia tietoja. Potilasasiakirjojen laatiminen on lakisääteistä. Kaikki potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä.

Potilasasiakirjojen tarkoituksena on palvella

  • potilaan hoidon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa
  • hoidon jatkuvuuden edistämistä
  • potilaan tiedonsaantioikeutta ja oikeusturvaa 
  • terveydenhuollon ammattihenkilöiden oikeusturvaa 
  • terveydenhuollon palvelujen turvallisuutta ja laadunvalvontaa 
  • toiminnan suunnittelua ja arviointia sekä tutkimusta ja opetusta.

Lakilinkit