Vesilupa 

Vesilaki ohjaa vesien käyttöä ja rakentamista. Käsittelemme lupahakemukset, jotka koskevat vesilain mukaisia hankkeita.

Vesitaloushanketta ei saa aloittaa ennen kuin sille on myönnetty lupa, joka on lainvoimainen. 

Kuulutetut hakemukset ja päätökset

Kun käsittelemme aluehallintovirastossa vesilupahakemusta, tiedotamme muita viranomaisia ja asianosaisia hakemuksesta eli julkaisemme kuulutuksen. Kuulutus lähetetään niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, eli esimerkiksi rajanaapureille tai vaikutusalueen maa- ja vesialueiden omistajille. Jos olet saanut kuulemistiedoksiannon, toiminnan tai hankkeen siis katsotaan mahdollisesti vaikuttavan etuusi tai oikeuteesi. 

Asianosainen voi vastata kuulutukseen tekemällä muistutuksen. Kuulutuksessa mainitaan, missä hakemuksen asiakirjat ovat nähtävinä ja miten voit tehdä muistutuksen. Tarvittaessa voit kysyä neuvoa kuulutuksessa mainitulta asian käsittelijältä. Jos sinulla ei ole asiaan huomauttamista, sinun ei tarvitse tehdä mitään. 

Vireillä olevaan hakemukseen voi ottaa kantaa kahdella eri tavalla. Asianosaiset voivat tehdä vireillä olevaan hakemukseen muistutuksen. Asianosaisia ovat ne henkilöt, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea. Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksesta.  

Voit tutustua hakemukseen liittyviin asiakirjoihin aluehallintoviraston vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa, jossa ne ovat esillä vähintään 30 päivän ajan kuulutuksen julkaisemisesta. Selvitä hakemusasian diaarinumero sekä hakija, sillä ne ovat pakollisia tietoja muistutuksen tai mielipiteen tekemisessä.  

Lähetä muistutukset ja mielipiteet lupaa käsittelevälle viranomaiselle sähköisellä lomakkeella, josta löydät yksityiskohtaisempia ohjeita muistutuksen ja mielipiteen laatimiseen. Palvelu ei vaadi tunnistautumista ja se on maksuton.  

Löydät linkit vesi- ja ympäristölupien tietopalveluun ja sähköiseen lomakkeeseen tämän sivun lopusta.

Löydät vesi- ja ympäristölupien tietopalvelusta sähköisessä muodossa  

 • aluehallintovirastossa vireillä olevat asiat  
 • kuulemisvaiheessa olevien hakemusten kuulutukset ja julkiset hakemusasiakirjat  
 • aluehallintoviraston antamat ympäristö- ja vesilupapäätökset.  

Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa ei ole tietoja 

 • vireillä olevista tai päätetyistä korvausasioista  
 • vesilain mukaisista hallintopakkoasioista  
 • valituksista.   

Niitä voit tiedustella aluehallintovirastojen kirjaamoista. Löydät linkin kirjaamoidemme yhteystietoihin sekä vesi- ja ympäristölupien tietopalveluun tämän sivun lopusta.

Tietoa luvasta

Tarvitset luvan esimerkiksi näille vesitaloushankkeille: 

 • sillan rakentaminen yleisen vesikulkuväylän yli 
 • vesijohdon, viemärin ja kaapelin rakentaminen yleisen vesikulkuväylän ali 
 • vesivoiman hyödyntäminen 
 • kulkuväylät ja muut vesiliikennealueet 
 • uiton toimipaikka 
 • tietyt ojitusta koskevat asiat 
 • padon rakentaminen ja vesistön säännöstely 
 • veden ottaminen 
 •  vesialueen ruoppaus ja täyttö. 

Jos olet epävarma, tarvitsetko lupaa, pyydä lausunto alueelliselta ELY-keskukselta. Vesistön pilaamisasiat käsitellään ympäristönsuojelulain mukaisesti. 

Kun olet saanut myönteisen vesilupapäätöksen, se on lähtökohtaisesti voimassa toistaiseksi (eli pysyvästi), ellei lupaa ole myönnetty määräaikaisesti.

Määräaikainen lupa raukeaa sinä päivänä, kun sen voimassaoloaika päättyy, jos lupapäätöksessä ei ole määrätty toisin. 

Toistaiseksi voimassa oleva lupa raukeaa, jos lupapäätöksessä edellytettyjä toimia ei olennaisilta osin ole toteutettu tai toimia ei ole aloitettu määrätyssä ajassa. Määräaikaan voi hakea erityisistä syistä jatkoa ennen kuin se on päättynyt.

Vesilupa voidaan myöntää, jos 

 • hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua 
 • hyöty, jonka yleinen tai yksityinen etu hankkeesta saa, on huomattava verrattuna niihin menetyksiin, joita siitä yleisille tai yksityisille eduille koituu. 

Lupaa ei voida myöntää, jos hanke 

 •  vaarantaa yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta 
 •  vahingoittaa ympäristöä tai vesiluontoa sekä niiden toimintaa 
 • huonontaa paljon paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja. 

Mitä on yksityinen hyöty?

Voit saada vesitaloushankkeesta yksityistä hyötyä esimerkiksi niin, että omaisuutesi käyttöarvo lisääntyy, kun maa- tai vesialueen tuottavuus tai käytettävyys paranee. 

Mitä on yksityinen menetys?

Vesitaloushankkeesta voi tulla sinulle hankkeesta osallistumattomana tahona yksityistä menetystä esimerkiksi, jos hankkeen toteuttavalle taholle on myönnetty käyttö- tai lunastusoikeuksia omistamaasi vesialueeseen.

Mitä tarkoittaa oikeus hankkeen edellyttämiin alueisiin?

Luvan saajalla täytyy olla oikeus hankkeen edellyttämiin alueisiin. Jos hakija ei omista aluetta tai hallitse sitä pysyvällä käyttöoikeudella, luvan myöntämisen edellytyksenä on, että 

 • hakijalle myönnetään oikeus alueen käyttämiseen 
 • hakija esittää luotettavan selvityksen siitä, miten oikeus alueeseen järjestetään. 

Aluehallintovirasto perii luvan hakijalta maksun hakemuksen käsittelystä. Maksun suuruus määritellään valtioneuvoston asetuksessa. Asian käsittelystä perittävään maksuun ei vaikuta se, onko tekemämme päätös myönteinen vai kielteinen.

Luvan käsittelyn vaiheet

Jos pyydämme hakemukseesi täydennyksiä, sinun täytyy toimittaa ne määräaikaan mennessä. Jos et ole täydentänyt hakemustasi määräajassa, voimme jättää sen käsittelemättä. 

Kun hakemuksesi sisältää riittävät tiedot, annamme sen tiedoksi muille viranomaisille ja asianosaisille eli julkaisemme kuulutuksen. Kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat esillä vesi- ympäristölupien tietopalvelussa vähintään 30 päivän ajan. Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös niissä kunnissa, joiden alueita hakemuksesi koskee.

Asianosaiset saavat kuulutuskirjeen. Merkittävistä hakemuksista ilmoitamme myös toiminnan vaikutusalueella ilmestyvissä sanomalehdissä.  

Pyydämme kuulutusaikana hakemusasiasta lausunnot tarvittavilta viranomaisilta ja muilta tahoilta. Myös muut voivat antaa oman mielipiteensä.

Kuulutusajan päätyttyä aluehallintovirasto toimittaa sinulle hakemusasiastasi saapuneet lausunnot ja muistutukset. Hakijana sinä voit antaa niistä selityksen tietyssä määräajassa.

Tutkimme, voidaanko lupa myöntää, ja annamme sen jälkeen myöntävän tai hylkäävän päätöksen. Vesitalouslupa myönnetään joko toistaiseksi voimassa olevana tai määräajaksi. Toistaiseksi voimassa oleville luville määrittelemme aluehallintovirastossa ajan, jonka kuluessa hanke on aloitettava ja tehtävä. 

Toimitamme päätöksen hakijalle, lausuntopyynnön saaneille viranomaisille ja päätöstä erikseen pyytäneille. Asianosaiset saavat päätöskuulutuksen kirjeitse. 

Jos päätöksessä myönnetään hankkeellesi lupa, sinun täytyy noudattaa päätöksessä eriteltyjä lupamääräyksiä. 

Päätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen valitusajan kuluessa. Päätöksestä tulee lainvoimainen vasta sitten, kun valitusaika on kulunut, eikä päätöksestä ole valitettu. 

Vesilain mukaiseen päätökseen voi hakea muutosta valitusaikana Vaasan hallinto-oikeudelta. Lupapäätöksen mukana on valitusosoitusliite, jossa annetaan ohjeet valituksen tekemiseen ja kerrotaan rajatusta valitusajasta. 

Kuinka lupaa haetaan?

Varmista tai selvitä, vaatiiko suunnittelemasi hanke vesilain mukaisen luvan. Luvantarpeen arvioi ELY-keskus. 

Lähetä hakemus meille aluehallintovirastoon hyvissä ajoin ennen hankkeen suunniteltua aloitusajankohtaa. 

Tee ja lähetä hakemuksesi sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa. Asiointipalvelusta löydät myös lisätietoja hakemuksen sisältövaatimuksista ja voit seurata hakemuksesi käsittelyä. Asioidessasi yrityksen puolesta tarvitset suomi.fi-valtuuden. Jos et voi asioida asiointipalvelussa, voit lähettää hakemuksesi sähköpostilla. Hakemuksen ja liitteiden jättäminen paperisina on myös mahdollista henkilökohtaisesti.

Hakemuksen sisältövaatimukset on esitetty asiointipalvelun lisäksi myös vesitalousasioista annetun valtioneuvoston asetuksen 1. luvussa. Lain mukaan vesilupahakemuksen laatijalla on oltava riittävä asiantuntemus. Käytä hakemuksesi laatimisessa tarvittaessa apuna konsulttia.  

Ohjeita ja neuvoja hakemuksen tekemiseen löydät sivuiltamme:

Vesitaloushankkeelle tai sen muuttamiselle pitää hakea lupa siitä aluehallintovirastosta, jonka alueella hanke on. Aluehallintovirastoja on kuusi ympäri Suomea, mutta niissä kaikissa ei käsitellä vesilupia.

Vesilain mukaisia lupahakemuksia käsitellään Etelä-Suomen, Itä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirastoissa. Jos hankkeesi on Lounais-Suomen alueella, hakemuksesi käsittelee Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Jos hankkeesi on Lapissa, hakemuksesi käsittelee Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. 

Aluehallintovirasto ja ELY-keskukset neuvovat tarvittaessa, mille viranomaiselle sinun täytyy lähettää hakemuksesi. 

Vesilupahakemuksen tavoitteellinen keskimääräinen käsittelyaika on aluehallintovirastossa 9 kuukautta. Ota huomioon, että käsittelyaika voi pidentyä jopa monella kuukaudella, jos 

 • hakemuksesi on puutteellinen 
 • muutat hakemustasi, kun sitä käsitellään.

Muut huomioitavat asiat

Lähtökohtaisesti vesitaloushankkeen saa aloittaa, kun tekemämme myönteinen lupapäätös on lainvoimainen. Lupapäätös tulee lainvoimaiseksi, kun päätöksen antamisesta on kulunut 38 päivää, eikä siitä ole valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. 

Hakijana voit kuitenkin lupaa hakiessasi perustellusta syystä hakea valmistelulupaa. Tämä tarkoittaa lupaa suorittaa hankkeen toteuttamista valmistelevia toimenpiteitä jo ennen kuin hanketta koskeva lupapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Hakijan on perusteltava valmisteluluvan tarve ja eriteltävä ne toimenpiteet, joita hän aikoo tehdä. Käsittelemme valmistelulupapyynnön samaan aikaan vesitaloushankkeen lupahakemuksen kanssa ja annamme siitä myöntävän tai hylkäävän päätöksen. 

Jos myönnämme valmisteluluvan, se määrää hakijan maksamaan vakuussumman ennen töihin ryhtymistä, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta. Vaatimus vakuuden asettamisesta ei koske valtiota tai sen laitosta eikä kuntaa tai kuntayhtymää. Vakuussummalla pitää voida kattaa ne vahingot, haitat ja kustannukset, jotka lupapäätöksen kumoaminen tai luvan ehtojen muuttaminen voi aiheuttaa. 

Hakijana voit hakea valmistelulupaa myös valitusajan kuluessa tai enintään 14 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä. Tee se erillisellä hakemuksella. Kuulemme toiminnan valmistelulupahakemuksesta valvontaviranomaisia ja lupapäätöksestä valittaneita ennen päätöksen tekoa. 

Lupapäätös on pääsääntöisesti lopullinen. Lupaa voidaan kuitenkin muuttaa tietyissä tapauksissa.  

Luvan tai lupamääräysten muuttamista voi tietyin perustein hakea luvanhaltijan lisäksi myös jokin muu taho, esimerkiksi haitankärsijä tai viranomainen. Muutoksen taustalla voivat tällöin olla esimerkiksi turvallisuussyyt tai hankkeesta aiheutunut ennakoimaton vahinko.

Luvan muuttaminen voidaan käsitellä usein tavanomaista keveämmin. Hyvään hallintoon kuuluu kuitenkin kaikkien asianosaisten riittävä kuuleminen. 

Vesilain ja sen perusteella annettujen lupien sekä lupamääräysten noudattamista valvovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset. 

Käsittelemme aluehallintovirastossa vesilain mukaisten vesitaloushankkeiden lupahakemusten lisäksi eräitä vesilain mukaisia hallintopakkoasioita. 

Vesilain mukainen hallintopakko tarkoittaa sitä, että lupaviranomainen antaa hakemuksen perusteella määräyksiä sellaiselle, joka rikkoo lakia tai sen perusteella annettua asetusta tai määräystä. Hallintopakkopäätöksellä voidaan esimerkiksi sakon uhalla kieltää jatkamasta lainvastaista toimintaa tai määrätä oikaisemaan sen, mikä on tehty lainvastaisesti. 

Hallintopakkohakemuksen voi tehdä valvontaviranomainen, asianosainen, kunta tai eräät yhdistykset.

Hakemuksen perusteella kuulemme ennen hallintopakkopäätöksen tekoa sitä, jota asia koskee, ja tarvittaessa muita asianosaisia ja viranomaisia. 

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Jos et ole varma, tarvitsetko lupaa tai mille viranomaiselle sinun tulisi lähettää hakemuksesi, ota yhteyttä ELY-keskukseen tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen. Nämä valvontaviranomaiset antavat asiaan liittyvää neuvontaa ja tarvittaessa lausunnon luvan tarpeesta. Me aluehallintovirastossa emme voi ottaa kantaa siihen, tarvitseeko hankkeesi lupaa vai ei. 

Vesijättö on entistä vesialuetta, joka on pysyvästi muuttunut maa-alueeksi vedenpinnan laskun, liettymisen, umpeen kasvamisen tai maanpinnan kohoamisen seurauksena. Kiinteistön edustalle muodostuu näin vesijättökaistale, joka ei yleensä kuulu kiinteistöön vaan viereisen vesialueen omistajalle. 

Vesialue kuuluu usein kylän yhteisen vesialueen osakaskunnalle. Jos vesijättö haittaa ranta-alueen tarkoituksenmukaista käyttöä tai vesijättö on vähäinen, siihen rajoittuvan kiinteistön omistaja voi useimmiten lunastaa sen itselleen hakemalla Maanmittauslaitoksesta kiinteistötoimitusta eli vesijätön lunastamista. Toimituksessa ratkaistaan lunastamisen edellytykset, lunastettava alue sekä lunastamisen vuoksi vesijätön omistajalle maksettavaksi tulevat korvaukset.

Hae kiinteistötoimitusta eli vesijätön lunastamista Maanmittauslaitoksesta

Kiinteistöllä voi olla osuuksia yhteisiin alueisiin eli niin kutsuttuja yhteisalueosuuksia. Kiinteistöllä on siis osakkuus kahden tai useamman kiinteistön tarpeita varten muodostettuihin yhteisiin alueisiin. Kiinteistöjen osuudet yhteiseen alueeseen voivat olla erisuuruiset. Yhteiset alueet ovat esimerkiksi yhteisiä vesialueita tai yhteisiä maa-alueita, kuten venevalkama tai soranottopaikka. Kiinteistön osuudet yhteisiin alueisiin ilmenevät kiinteistörekisteriotteesta.

Tietopalvelumme - julkiset rekisterit

Lakilinkit

 

Avaa chat-ikkuna