Erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoinen pelastussuunnitelma

Valvomme pelastuslaitosten yhdessä toiminnanharjoittajien kanssa laatimien pelastussuunnitelmien ja harjoitusten toteutumista.

Pelastuslaitoksen on laadittava onnettomuuden varalle ulkoinen pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajan kanssa alueille, joilla on

  • ydinlaitos 
  • vaarallisia kemikaaleja ja räjähteitä käsittelevä tuotantolaitos  
  • kaivannaisjätteen jätealue 
  • järjestelyratapiha vaarallisten aineiden kuljetukseen 
  • satama-alue vaarallisten aineiden kuljetukseen ja säilytykseen.

Ulkoinen pelastussuunnitelma sisältää toimenpiteet, joilla onnettomuudet ja niistä aiheutuvat seuraukset voidaan rajata ja hallita mahdollisimman tehokkaasti. Kun pelastuslaitos laatii suunnitelman, sen on kuultava vaaralle alttiiksi joutuvaa väestöä sekä oltava riittävässä yhteistyössä alueen ja naapurialueiden viranomaisten kanssa. Pelastuslaitoksen ja toiminnanharjoittajan on tiedotettava suunnitelmasta sekä järjestettävä harjoituksia, jotta suunnitelma voidaan varmistaa toimivaksi.

Lakilinkit