Välitysliikevalvontarekisteri

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja, jotka voidaan suoraan tai epäsuorasti yhdistää luonnolliseen henkilöön.

Kerromme tällä sivulla noudattamistamme ohjeista, tietojen käsittely- ja säilytystavoista sekä siitä, mitä asiaan liittyviä oikeuksia sinulla on. Nämä ohjeet eivät koskaan rajoita yleisen tietosuoja-asetuksen tai muun lainvoimaisen päätöksen sinulle antamia oikeuksia.

Henkilötietoja käsitellään aluehallintovirastolle kuuluvan kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain (1075/2000) 17 §:n 1 momentissa säädetyn valvontatehtävän suorittamiseksi.

Henkilötietojesi käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaiseen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen ja aluehallintovirastoille kuuluvan julkisen vallan käyttämiseen.

Tätä perustetta täydentää tietosuojalain (1050/2018) 6 §:n 1 mom. 2 kohta.

Rekisteröityjen ryhmät

Henkilöt, joita koskevat tiedot on merkitty välitysliikelain 9 §:n perusteella välitysliikerekisteriin, kuten:

 • yksityisinä elinkeinonharjoittajina välitysliikerekisteriin merkityt, välitysliikkeeksi rekisteröidyt henkilöt
 • henkilöt, joiden luotettavuus on rekisteröinti-ilmoitusta käsiteltäessä selvitetty (yksityinen elinkeinonharjoittaja, toimitusjohtaja tai hänen sijaisensa, hallituksen jäsen tai varajäsen, hallintoneuvoston ja siihen rinnastettavan toimielimen jäsen ja varajäsen, vastuunalainen yhtiömies sekä muu ylimpään johtoon kuuluva samoin kuin se, jolla on suoraan tai välillisesti enemmän kuin 25 prosenttia osakeyhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta taikka vastaava omistus- tai määräämisvalta muussa yhteisössä)
 • välitysliikkeiden vastaavat hoitajat
 • henkilöt, joille on määrätty kielto harjoittaa välitystoimintaa ilman rekisteröintiä
 • ne henkilöt, joiden henkilöllisyys ilmenee muista välitysliikerekisteriin merkityistä tiedoista (esim. välitysliikkeeksi rekisteröidyn oikeushenkilön toiminimestä tai aputoiminimestä)
  ja
 • ne henkilöt, jotka liittyvät asiointiin välitysliikkeen ja aluehallintoviraston välillä (esim. välitysliikkeen ilmoittamat yhteyshenkilöt).

Henkilötietoryhmät

 • henkilöt, joiden luotettavuus on rekisteröinti-ilmoitusta käsiteltäessä selvitetty asema välitysliikkeessä (esim. yksityinen elinkeinonharjoittaja, toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan sijainen, hallituksen jäsen tai varajäsen, hallintoneuvoston ja siihen rinnastettavan toimielimen jäsen tai varajäsen, vastuunalainen yhtiömies, muu ylimpään johtoon kuuluva, osakkeenomistaja)
 • toimipaikan osoite, jossa välitysliikkeen hallintoa hoidetaan
 • välitysliikkeiden markkinointinimet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, internet-sivujen osoitteet ja muut yhteystiedot välitysliikkeeseen ja sen organisaatioon kuuluviin tai muutoin sen asioita hoitaviin henkilöihin
 • merkinnät välitysliikkeeseen kohdistuneista rekisteröinti- ja valvontatoimenpiteistä (mm. asian tyyppi, diaarinumero ja päivämäärä, seuraamus, pois lukien lakisääteiset välitysliikerekisteriin merkittävät seuraamustiedot)
 • vastaavan hoitajan aloitusaika tehtävässä
 • entisten vastaavien hoitajien nimet, henkilötunnukset, ja vastaavana hoitajana toimimisen aika
 • vastuuvakuutuksen omavastuun määrä 
 • tieto siitä, onko välitysliike antanut suostumuksen asiakirjojen sähköiseen vastaanottamiseen ja sähköpostiosoite, johon asiakirjat voi lähettää.

Kiinteistönvälitys- tai vuokravälitysliikkeeksi rekisteröidyt, aluehallintoviraston välitysliikerekisteri, aluehallintoviraston päätökset ja asianhallintajärjestelmä

Tietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tahot, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun:
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus), joka toimii välitysliikerekisterin palveluntuottajana.

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilöiden, joiden luotettavuus on rekisteröinti-ilmoitusta käsiteltäessä selvitetty asema välitysliikkeessä: Niin kauan kuin henkilö on merkittynä välitysliikerekisteriin.

Toimipaikan osoite, jossa välitysliikkeen hallintoa hoidetaan: Niin kauan kuin liike on rekisteröity välitysliikkeeksi.

Välitysliikkeiden markkinointinimet: Niin kauan kuin liike käyttää nimeä markkinoinnissa.

Puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, internet-sivujen osoitteet ja muut yhteystiedot välitysliikkeeseen ja sen organisaatioon kuuluviin tai muutoin sen asioita hoitaviin henkilöihin: Niin kauan kuin yhteystietoa voidaan pitää ajantasaisena yhteydenpidon kannalta.

Merkinnät välitysliikkeeseen kohdistuneista rekisteröinti- ja valvontatoimenpiteistä (mm. asian tyyppi, diaarinumero ja päivämäärä, seuraamus, pois lukien lakisääteiset välitysliikerekisteriin merkittävät seuraamustiedot): 3 vuotta sen vuoden päättymisestä, jona asian käsittely on päättynyt.

Vastaavan hoitajan aloitusaika tehtävässä: Niin kauan kuin henkilö toimii vastaavana hoitajana välitysliikkeessä.

Entisten vastaavien hoitajien nimet, henkilötunnukset, ja vastaavana hoitajana toimimisen aika: 3 vuotta sen vuoden päättymisestä, kun vastaava hoitaja on lopettanut tehtävän hoitamisen.

Vastuuvakuutuksen omavastuun määrä: Niin kauan kuin vakuutus on muutoin merkittynä lakisääteiseen välitysliikerekisteriin.

Suostumus sähköiseen asiointiin ja sähköpostiosoite: Niin kauan kuin liike on rekisteröity välitysliikkeeksi tai suostumus peruutetaan.

Rekisterin tiedot on suojattu asiattomalta katselulta, muuttamiselta ja hävittämiseltä. Suojaus perustuu käyttövaltuushallintaan, tietokantojen ja palvelinten teknisen suojauksen, tilojen fyysiseen suojauksen sekä tietojen varmuuskopiointiin. Pääsy- ja käsittelyoikeus tietoihin myönnetään työtehtävien perusteella. Pääsy järjestelmään perustuu henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin.

Henkilötietojesi käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Tämän ilmoituksen mukaisina rekisterinpitäjinä toimivat aluehallintovirastot. Niiden valtakunnalliset toimialueet ja yhteystiedot ovat seuraavat:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Toimivalta-alue: Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat
Käyntiosoite: Wähäjärvenkatu 6, Hämeenlinna
Postiosoite: PL 1, 13035 AVI
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Kirjaamo: kirjaamo.etela(at)avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Toimivalta-alue: Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 5, 6 krs, Mikkeli
Postiosoite: PL 2, 13035 AVI
Puhelinvaihde: 0295 016 800
Kirjaamo: kirjaamo.ita(at)avi.fi
Lapin aluehallintovirasto
Toimivalta-alue: Lapin maakunta
Käyntiosoite: Valtakatu 2, Rovaniemi
Postiosoite: PL 3, 13035 AVI
Puhelinvaihde: 0295 017 300
Kirjaamo: kirjaamo.lappi(at)avi.fi
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Toimivalta-alue: Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat
Käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, Turku
Postiosoite: PL 4, 13035 AVI
Puhelinvaihde: 0295 018 000
Kirjaamo: kirjaamo. lounais(at)avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Toimivalta-alue: Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat
Käyntiosoite: Wolffintie 35, Vaasa
Postiosoite: PL 5, 13035 AVI
Puhelinvaihde: 0295 018 450
Kirjaamo: kirjaamo.lansi(at)avi.fi
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Toimivalta-alue: Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat
Käyntiosoite: Linnankatu 1-3, Oulu
Postiosoite: PL 6, 13035 AVI
Puhelinvaihde: 0295 017 500
Kirjaamo: kirjaamo.pohjois(at)avi.fi

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus), joka toimii välitysliikerekisterin palveluntuottajana.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Käyntiosoite: Wähäjärvenkatu 6, Hämeenlinna
Postiosoite: PL 1, 13035 AVI
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Kirjaamo: kirjaamo.etela(at)avi.fi

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 5, 6 krs, Mikkeli
Postiosoite: PL 2, 13035 AVI
Puhelinvaihde: 0295 016 800
Kirjaamo: kirjaamo.ita(at)avi.fi

Lapin aluehallintovirasto
Käyntiosoite: Valtakatu 2, Rovaniemi
Postiosoite: PL 3, 13035 AVI
Puhelinvaihde: 0295 017 300
Kirjaamo: kirjaamo.lappi(at)avi.fi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, Turku
Postiosoite: PL 4, 13035 AVI
Puhelinvaihde: 0295 018 000
Kirjaamo: kirjaamo. lounais(at)avi.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Käyntiosoite: Wolffintie 35, Vaasa
Postiosoite: PL 5, 13035 AVI
Puhelinvaihde: 0295 018 450
Kirjaamo: kirjaamo.lansi(at)avi.fi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Käyntiosoite: Linnankatu 1-3, Oulu
Postiosoite: PL 6, 13035 AVI
Puhelinvaihde: 0295 017 500
Kirjaamo: kirjaamo.pohjois(at)avi.fi

Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä

Sinulla on oikeus saada tietoa muun muassa siitä, mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi ja millä tavalla sen teemme.

Tämän ilmoituksen tavoitteena on antaa sinulle kokonaiskuva tämän ilmoituksen kohteena olevasta henkilötietojen käsittelystä aluehallintovirastossa. Jos koet, että tämä ilmoitus ei anna sinulle tavoittelemaamme kokonaiskuvaa, olemme epäonnistuneet tavoitteessamme. Tässä tapauksessa ja aina silloin, kun sinulla on kysyttävää aluehallintovirastojen henkilötietojen käsittelystä, voit olla yhteydessä aluehallintovirastojen tietosuojavastaavaan (ks. yhteystiedot alla).

Oikeus saada pääsy omiin tietoihisi

Voit pyytää ja saada jäljennöksen sinusta tallennetuista henkilötiedoista lähettämällä allekirjoitetun tietopyyntölomakkeen kirjeellä tai sähköpostitse aluehallintoviraston kirjaamoon (ks. yhteystiedot kohdassa 14). Toteutamme pyyntösi, ellei meillä ole lainmukaista perustetta kieltäytyä oikeutesi toteuttamisesta.

Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja toiminnassamme. Mikäli emme käsittele henkilötietojasi, on sinulla oikeus saada tieto myös tästä.

Lomake: Henkilötietojen tarkastuspyyntö

Lähetä kirjallinen pyyntösi aluehallintoviraston kirjaamoon (ks. yhteystiedot yllä).

Tietojen oikaiseminen tai täydennys

Jos havaitset, että tietosi ovat puutteellisia tai virheellisiä, voit pyytää niiden korjaamista. Tällaisessa tapauksessa pyydämme sinua ilmoittamaan, mikä tieto on virheellinen ja miten tietoja tulisi muuttaa, tai kertomaan, mikä tieto pitäisi täydentää ja miten.

Lomake: Henkilötietojen korjaamis- ja rajoitusvaatimus

Lähetä kirjallinen tietojen oikaisupyyntö aluehallintoviraston kirjaamoon (ks. yhteystiedot yllä).

Käsittelyn rajoittaminen

Jos käsittelemämme sinua koskevat tiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä, voit pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä.

Lomake: Henkilötietojen korjaamis- ja rajoitusvaatimus

Tällöin voimme käsitellä tietojasi vain 

 • sinun suostumuksellasi
 • jos tarvitsemme tietoja oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen takia
 • yleisen edun vuoksi, tai
 • jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi

Mikäli rajoitamme tietojen käsittelyä pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan rajoituksesta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu.

Lähetä kirjallinen tietojen rajoitusvaatimus aluehallintoviraston kirjaamoon (ks. yhteystiedot yllä).

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa suorittamaamme henkilötietojen käsittelyä. Voit tehdä sen milloin tahansa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella.

Tällöin emme enää saa käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Lähetä kirjallinen ja perusteltu vaatimuksesi aluehallintoviraston kirjaamoon (ks. yhteystiedot yllä).

Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu

Yhteystiedot: Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle. Suosittelemme kuitenkin olemaan ensin yhteydessä aluehallintovirastojen tietosuojavastaavaan (ks. yhteystiedot alla).

Yleistä lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista löydät tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Yhteystiedot

Tietosuojavastaava
p. 0295 018 015
tietosuoja(at)avi.fi

Aluehallintovirastojen tietosuojavastaavaan voit olla yhteydessä, jos tarvitset lisätietoja aluehallintovirastojen suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Henkilötietojesi käsittelyä koskevien oikeuksiesi käyttämiseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka yhteystiedot löydät alta. Mikäli asiasi koskee jonkin muun organisaation kuin aluehallintoviraston suorittamaa henkilötietojesi käsittelyä, tulee Sinun olla yhteydessä ensisijaisesti asianomaiseen organisaatioon tai sen tietosuojavastaavaan.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelyä koskevista oikeuksistasi, ota yhteyttä Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Wähäjärvenkatu 6, Hämeenlinna
PL 1, 13035 AVI
p. 0295 016 000
kirjaamo.etela(at)avi.fi