Asiakkaan asema ja oikeudet 

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava siten, että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan ja että hänen ihmisarvoaan ei loukata. 

Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa. 

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet määritellään laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Tämä asiakaslaki koskee sekä julkista että yksityistä sosiaalihuoltoa. 

Oikeudet ja velvollisuudet

Asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa.

Asiakkaalla on oikeus hyvään kohteluun, niin että hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan.

Asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä äidinkieli ja kulttuuritausta on otettava huomioon, kun sosiaalihuoltoa toteutetaan.

Asiakkaan itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava. 

Asiakkaalla on oikeus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Jos täysi-ikäinen asiakas ei kykene osallistumaan ja vaikuttamaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen, asiakkaan tahtoa on selvitettävä yhteistyössä hänen laillisen edustajansa, omaisensa tai muun läheisen henkilön kanssa. Alaikäisen asiakkaan mielipide on otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti.

Asiakkaalla on oikeus saada selvitys oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, toimenpidevaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista asiassa merkityksellisistä seikoista.

Asiakas saa tutustua hänestä talletettuihin tietoihin ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Asiakkaalla on oikeus saada tietoja asianosaisaseman perusteella asiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Asiakkaalla on oikeus saada päätös tai sopimus sosiaalihuollon järjestämisestä kirjallisesti.

Asiakkaalle on pääsääntöisesti laadittava asiakas- tai palvelusuunnitelma.

Asiakkaalla on oikeus hakea päätökseen muutosta sillä tavalla kuin muutoksenhakuohjeessa kerrotaan. Muutoksenhakuohje on päätöksen liitteenä.

Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Hänellä on oikeus tehdä myös kantelu oman alueensa aluehallintovirastolle.

Kantelu oman alueen aluehallintovirastolle

Kunnan sosiaaliasiamies antaa asiakkaalle tietoa tämän oikeuksista ja avustaa tarvittaessa asiakasta esimerkiksi muistutuksen tekemisessä.

Asiakkaalla on velvollisuus antaa sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot.

Jos olet tyytymätön saamaasi sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen palveluun tai tarvitset neuvoja asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista, sinun kannattaa olla ensisijaisesti yhteydessä hyvinvointialueen sosiaaliasiavastaavaan. Sosiaaliasiavastaava palvelee sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon asiakkaita. Myös asiakkaiden omaiset ja muut läheiset voivat olla yhteydessä sosiaaliasiavastaavaan.

Sosiaaliasiavastaava antaa oikeusturvaneuvontaa. Asiavastaava ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän ei voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä. Asiavastaavalta voit kysyä neuvoa esimerkiksi sosiaalipalveluja koskevan muistutuksen tai päätökseen kohdistuvan valituksen tekemisessä. Oman hyvinvointialueesi sosiaaliasiavastaavan yhteystiedot saat hyvinvointialueen puhelinvaihteesta ja hyvinvointialueen verkkosivuilta. Sosiaaliasiavastaavan tehtävä on lakisääteinen, puolueeton ja maksuton.

Sosiaaliasiavastaavan lakisääteiset tehtävät ovat:

  • neuvoa asiakkaita sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • neuvoa ja tarvittaessa avustaa asiakasta tai asiakkaan laillista edustajaa, omaista tai muuta läheistä muistutuksen tekemisessä sekä neuvoa ja tarvittaessa avustaa varhaiskasvatuksen muistutuksen tekemisessä
  • neuvoa, miten kantelu, oikaisuvaatimus, valitus, vahingonkorvausvaatimus tai muu asiakkaan sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen oikeusturvaan liittyvä asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • koota tietoa asiakkaiden yhteydenotoista ja seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä
  • toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Jos olet tyytymätön saamaasi sosiaalihuollon palveluun, voit tehdä siitä muistutuksen kyseiseen palvelua tuottaneeseen yksikköön. Sinulla on myös oikeus tehdä kantelu oman alueesi aluehallintovirastoon. 

Lue lisää muistutuksen ja kantelun tekemisestä.

Lakilinkit