Potilaan asema ja oikeudet

Potilaalla on oikeuksia, jotka on kirjattu lakeihin. Näitä ovat oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun, hoidon tapahtuminen yhteisymmärryksessä potilaan kanssa, tiedon saantioikeus, tietosuoja sekä potilasasiamiesjärjestelmä. Lisäksi potilaan oikeuksiin kuuluvat oikeus hoitoon pääsyyn, oikeus valita kiireetön hoitopaikka sekä oikeus tehdä hoidosta tai kohtelusta muistutus ja kantelu.

Potilasta on kohdeltava siten, että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan ja että hänen ihmisarvoaan ei loukata. Potilaan äidinkieli, kulttuuri ja hänen yksilölliset tarpeensa on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon hänen hoidossaan ja kohtelussaan. Terveyspalveluja on annettava siten, että ihmisiä ei aseteta eriarvoiseen asemaan esimerkiksi iän, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. 

Hoito pitää toteuttaa yhteisymmärryksessä potilaan kanssa eikä potilasta voi pakottaa hoitoon. Potilaalla on oikeus kieltäytyä hoidosta, mutta silloinkin hänen täytyy tietää vaihtoehtoisista hoitomuodoista sekä hoidosta kieltäytymisen seurauksista.

Potilaan oikeudet

Potilaan täytyy saada riittävät terveyspalvelut riippumatta siitä, millä hyvinvointialueella hän asuu. Jokaisella potilaalla on oikeus päästä kiireettömään hoitoon terveyskeskuksissa ja sairaaloissa laissa määriteltyjen aikojen kuluessa, jos hoidon tarve on todettu ensimmäisen puhelinyhteyden aikana, erillisellä hoidon tarpeen arviointikäynnillä tai lähetettä arvioimalla. Hoidon tarpeen arvioi aina terveydenhuollon ammattihenkilö. Arkisin terveyskeskuksen aukioloaikana sinne on saatava välittömästi puhelinyhteys tai sinne on voitava mennä käymään.

Jokaisella on oikeus kiireelliseen hoitoon terveyskeskusten tai sairaaloiden päivystyksessä tai kiirevastaanotolla asuinpaikasta riippumatta.

Hoitavan terveydenhuollon ammattihenkilön täytyy kertoa potilaalle tai omaiselle oma-aloitteisesti kaikista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä hänen hoidostaan päätettäessä. Potilaalle pitää kertoa hoitovaihtoehdot ja hoitojen vaikutukset, myös mahdolliset haittavaikutukset. Laajoista ja kalliista hoidoista täytyy saada hoitosuunnitelma ja kustannusarvio. Se voi olla suullinen, mutta sen voi pyytää myös kirjallisena.

Potilaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat potilasasiakirjamerkinnät. Kirjallinen pyyntö toimitetaan hoitoa antaneeseen terveydenhuollon yksikköön, jonka jälkeen asiakas saa kopiot potilasasiakirjoistaan. Tietojen antamisesta on tehtävä merkintä potilasasiakirjoihin. Terveydenhuollon ammattihenkilö käy tarvittaessa läpi yhdessä potilaan ja omaisen kanssa, mitä potilasasiakirjoihin on merkitty. Jos terveydenhuoltoyksiköstä ei pyynnöstä huolimatta anneta potilasasiakirjoja, sen täytyy perustella kieltäytyminen kirjallisessa vastauksessa ja asiasta täytyy tehdä merkintä potilasasiakirjaan. 

Tiedot on annettava niin, että potilas ymmärtää riittävän hyvin niiden sisällön. Jos terveydenhuollon ammattihenkilö ei osaa potilaan käyttämää kieltä tai potilas ei voi aisti- tai puhevian vuoksi tulla ymmärretyksi, on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava tulkkaamisesta. 

Potilaalla on oikeus tarkistaa tiedot, jotka hänestä on kirjattu potilasasiakirjoihin. Jos tiedot ovat potilaan mielestä virheellisiä, hän voi pyytää niiden korjaamista.

Terveydenhuollon asiakirjat ovat salassa pidettäviä. Potilaalla on oikeus tietää, mihin hänen tietojaan käytetään.

Potilas voi valita hoitopaikakseen jonkin muun kuin asuinkuntansa tai hyvinvointialueensa terveysaseman. Hoitopaikkaa voi vaihtaa yleensä vuodeksi kerrallaan ja vaihto ilmoitetaan uuteen ja vanhaan hoitopaikkaan kirjallisesti. Hoitovastuu siirtyy valitun hyvinvointialueen terveyskeskukselle ja terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Henkilö voi valita hoitopaikakseen samanaikaisesti vain yhden terveyskeskuksen ja terveysaseman. Tällöin potilaan kaikki terveysasemien palvelut siirtyvät uuteen hoitopaikkaan.

Hoitopaikkaa ei voi valita itse, jos kyse on koulu- tai opiskeluterveydenhuollosta tai pitkäaikaisesta laitoshoidosta. Hyvinvointialueella ei ole velvollisuutta järjestää kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolelle.

Jos lääkäri tai hammaslääkäri arvioi, että henkilö tarvitsee erikoissairaanhoidon palveluja, henkilö voi valita hoidon antavan hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon toimintayksikön. Hoitopaikka on valittava yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.

Potilas voi valita, kuka laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö häntä hoitaa terveydenhuollon toimintayksikössä. Valinta voidaan tehdä toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen sallimissa rajoissa. Potilas on jatkohoidossakin ohjattava häntä aiemmin hoitaneen lääkärin tai hammaslääkärin hoitoon, jos se on mahdollista hoidon asianmukaisen järjestämisen kannalta.

Jos olet tyytymätön saamaasi terveydenhuollon palveluun tai tarvitset neuvoja potilaan oikeuksista ja velvollisuuksista, sinun kannattaa olla ensisijaisesti yhteydessä hyvinvointialueen potilasasiavastaavaan. Hyvinvointialueen potilasasiavastaava palvelee sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon potilaita. 

Yksityisellä terveydenhuollolla ei enää 1.1.2024 alkaen ole ollut omaa potilasasiavastaavaa vaan hyvinvointialueen potilasasiavastaava palvelee myös yksityisen terveydenhuollon asioissa. 

Potilasasiavastaava antaa oikeusturvaneuvontaa. Potilasasiavastaava ei ota kantaa potilaan taudinmääritykseen tai hoidon sisältöön. Potilasasiavastaava ei myöskään ota kantaa siihen, onko hoidossasi tapahtunut hoitovahinko tai -virhe. Asiavastaavalta voit kysyä neuvoa esimerkiksi terveyspalveluja koskevan muistutuksen tekemisessä. Oman hyvinvointialueesi potilasasiavastaavan yhteystiedot saat hyvinvointialueen puhelinvaihteesta ja hyvinvointialueen verkkosivuilta. Potilasasiavastaavan tehtävä on lakisääteinen, puolueeton ja maksuton.

Potilasasiavastaavan lakisääteiset tehtävät ovat:

  • neuvoa potilaita potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • neuvoa ja tarvittaessa avustaa asiakasta tai asiakkaan laillista edustajaa, omaista tai muuta läheistä muistutuksen tekemisessä
  • neuvoa, miten kantelu, oikaisuvaatimus, valitus, vahingonkorvausvaatimus, potilas- tai lääkevahinkoa koskeva korvausvaatimus tai muu potilaan terveydenhuollon oikeusturvaan liittyvä asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa
  • tiedottaa potilaan oikeuksista
  • koota tietoa potilaiden yhteydenotoista ja seurata potilaiden oikeuksien ja aseman kehitystä
  • toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Jos olet tyytymätön saamaasi terveydenhuollon palveluun, voit tehdä siitä muistutuksen kyseiseen palvelua tuottaneeseen yksikköön. Sinulla on myös oikeus tehdä kantelu oman alueesi aluehallintovirastoon. 

Lakilinkit