Erityinen tarkastus

Voimme aluehallintovirastossa määrätä hakemuksesta erityisen tarkastuksen toimitettavaksi asunto-osakeyhtiön, osakeyhtiön, asumisoikeusyhdistyksen tai osuuskunnan hallinnosta ja kirjanpidosta tietyltä päättyneeltä ajanjaksolta, tietyistä toimenpiteistä tai seikoista.

Määräämme erityisen tarkastuksen, jos katsomme, että sille on painavia syitä. Painavia syitä ovat yleensä

 • epäilyt yhteisön varojen väärinkäytöstä
 • epäilyt yhteisön johdon tai joidenkin osakkeenomistajien tai jäsenten saamasta taloudellisesta hyödystä toisten osakkeenomistajien tai jäsenten kustannuksella.

Epäiltyjen väärinkäytösten tulee olla sellaisia, joihin erityinen tarkastus voisi tuoda jotakin lisäselvitystä esimerkiksi mahdollisen yhteisön hyväksi nostettavan vahingonkorvauskanteen nostamista varten.

Hakemuksen tekeminen

Erityistä tarkastusta voi hakea kuka tahansa yhtiön osakkeenomistajista, osuuskunnan jäsenistä tai asumisoikeusyhdistyksen jäsenistä.

Erityistä tarkastusta voi hakea myös sellainen osakkeenomistaja tai jäsen, joka ei ole kannattanut ehdotusta yhtiökokouksessa.

Erityistä tarkastusta pitää ehdottaa asunto-osakeyhtiön tai osakeyhtiön yhtiökokouksessa, osuuskunnan kokouksessa tai asumisoikeusyhdistyksen kokouksessa. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa tai kokouksessa erityistä tarkastusta voi aina ehdottaa, vaikka asiaa ei olisi mainittu kokouskutsussa. 

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa erityistä tarkastusta voi ehdottaa vain, jos se mainitaan kokouskutsussa.

Erityisen tarkastuksen toimittamista voi hakea meiltä, jos ehdotusta ovat kannattaneet

 • osakeyhtiössä ja asunto-osakeyhtiössä osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista
   
 • osuuskunnassa jäsenet, joilla on vähintään neljäsosa jäsenten koko äänimäärästä tai kolmasosa kokouksessa edustettujen jäsenten äänimäärästä
   
 • asumisoikeusyhdistyksessä vähintään yksi kymmenesosa kaikista jäsenistä tai yksi kolmasosa kokouksessa läsnä olevista jäsenistä.

Voit hakea erityistä tarkastusta vain siinä laajuudessa kuin yhtiökokouksessa on ehdotettu. Suosittelemmekin, että ehdotus toimitetaan yhtiökokoukselle myös kirjallisessa muodossa. 

Hakemus on lähetettävä yhtiön kotipaikan aluehallintoviraston kirjaamoon kuukauden kuluessa kokouksesta.

Kirjallinen hakemus on vapaamuotoinen. Hakemuksessa on esitettävä selvitys niistä seikoista, joiden perusteella erityistä tarkastusta haetaan.

Hakemuksessa täytyy olla seuraavat tiedot ja liitteet:

 • yhteisön nimi sen virallisessa muodossa ja mielellään yhtiön y-tunnus (y-tunnuksen löydät yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä tai kaupparekisteristä)
 • selvitys siitä, että hakija on osakkeenomistaja tai osuuskunnan tai asumisoikeusyhdistyksen jäsen (esimerkiksi osakeluettelo tai jäsenluettelo)
 • jäljennös sen kokouksen pöytäkirjasta, jossa ehdotusta erityisen tarkastuksen toimittamisesta on käsitelty
 • jäljennös kokouskutsusta, jos tarkastusta on ehdotettu yhteisön ylimääräisessä kokouksessa
 • ehdotus erityisen tarkastuksen toimittajaksi ja tämän antama kirjallinen allekirjoitettu suostumus tehtävään (jos erityiseksi tarkastajaksi ehdotetaan tilintarkastusyhteisöä, yhteisön on nimettävä päävastuullinen tarkastaja)
 • yhteisön hallituksen puheenjohtajan nimi- ja osoitetiedot, jos kaupparekisteritiedot ovat vanhentuneet
 • hakijan (tai hakijoiden yhteyshenkilön) yhteystiedot (postiosoite päätöksen lähettämistä varten)
 • mahdollisten yhteisomistajien valtakirja (jos yhteisomistajat eivät ole hakijoina asiassa)
 • asiamiehen valtakirja
 1. Selvitämme ensin hakemuksen perusteet. Jos lain ehdottomat edellytykset eivät täyty, jätämme hakemuksen tutkimatta.  
   
 2. Jos hakemuksen perusteella asia on epäselvä, pyydämme hakijalta lisäselvitystä asiassa. 
   
 3. Kun olemme saaneet selvityksen lain ehdottomien edellytysten täyttymisestä, kuulemme yhteisön hallitusta hakemuksesta. 
   
 4. Kun olemme saaneet hakemuksen käsittelemiseksi tarvittavat selvitykset, asia on ratkaisuvalmis.

Määräämme toimitettavaksi erityisen tarkastuksen, jos sille on painavat syyt. Arvioimme syyt tapauskohtaisesti.

Hakemuksessa pitää kertoa, millä perusteilla hakija epäilee, että yhtiön toiminnassa on jotain erityisen tarkastuksen vaativaa epäselvyyttä. Yksilöidyistä epäselvyyksistä pitää esittää hakemuksessa myös todisteita.

Emme voi arvioida hakijan esittämiä seikkoja ja todisteita ennen kuin annamme päätöksen saatujen selvitysten perusteella. 

Voimme aluehallintovirastossa aina arvioida, miltä osin erityisen tarkastuksen määräämiselle on painavat syyt, ja määrätä tarkastuksen siltä osin.

Voimme myös jättää hakemuksen osittain tutkimatta.

Hakemuksen hylkääminen kokonaan tai osittain on aina tapauskohtaista. Arvioimme painavat syyt erityiseen tarkastukseen aina tapauskohtaisesti.

Yksi hylkäämiseen johtava syy voi olla, että hakijalla on jo tiedossaan ne seikat, joita hän haluaa tarkastettavan. Erityisellä tarkastuksella voidaan selvittää sellaisia tosiasioita, jotka eivät ole hakijan tiedossa.

Tavallinen hylkyperuste on myös se, että erityinen tarkastus on väärä keino tilanteessa. Erityisellä tarkastuksella ei voida selvittää esimerkiksi hakijan väitteitä yhtiökokouspäätösten pätemättömyydestä tai osakkeenomistajien välisiä riitoja.

Hakijalta peritään hakemuksen käsittelystä maksu, joka on 490 euroa 2024

Jos hakija peruuttaa hakemuksen, perimme hakemuksen käsittelystä työmäärää vastaavan osuuden maksusta.

Hakijalle lähetetään lasku maksusta sen jälkeen, kun asiassa on tehty päätös.

Usein kysyttyä

Hallitus ei voi hakea erityisen tarkastuksen määräämistä. 

Jos hallituksen jäsenet ovat osakkeenomistajia, he voivat osakkeenomistajan ominaisuudessa tehdä hakemuksen.

Joskus useampi taho (esimerkiksi pariskunta tai kuolinpesä) omistaa osakkeet yhdessä. Tavallisinta yhteisomistajuus on asunto-osakeyhtiöissä.

Yhteisomistajat ovat tällöin yhdessä osakkeenomistaja eli yksi yksikkö. Yhteisomistajat voivat käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain yhdessä. 

Yhteisomistajat voivat tehdä joko hakemuksen yhdessä tai valtakirjalla oikeuttaa yhden yhteisomistajista toimimaan asiassa yksin.

Hakemus pitää toimittaa aluehallintoviraston kirjaamoon kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta. Tähän ei voi saada lisäaikaa.

Jos sinulla ei ole vielä kaikkia tarvittavia liitteitä, voit lähettää hakemukseen täydennystä myöhemmin. 

Voit hakea erityistä tarkastusta vain siinä laajuudessa kuin yhtiökokouksessa on ehdotettu. 

Sinun pitää ehdottaa hakemuksessa erityistä tarkastajaa. Tavallisesti hakijat ehdottavat tilintarkastajaa tai asianajajaa. Aluehallintovirasto ainoastaan määrää tarkastuksen toimitettavaksi.

Aluehallintovirasto ainoastaan määrää erityisen tarkastuksen toimitettavaksi, eikä ole asiassa enää sen jälkeen mukana. 

Erityinen tarkastaja antaa tarkastuksesta lausunnon, joka esitetään yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajilla on sen jälkeen mahdollisuus arvioida, mihin toimenpiteisiin tarkastuksessa esiin tulleet seikat antavat aihetta. 

Erityinen tarkastaja antaa tarkastuksestaan lausunnon. Tarkastajalla ei ole oikeutta antaa määräyksiä, määrätä korvauksia tai ylipäätään tehdä muuta kuin antaa tarkastuksesta lausunto.

Kirjaamoiden yhteystiedot

Lakilinkit

Sinua voisi kiinnostaa