Pelastustoimen erityiset kelpoisuusvaatimukset

Julkaisupäivä 13.12.2021 12.00 Blogit

Lounais-Suomen aluehallintovirasto tutki keväällä 2021 tehdyn ilmoituksen perusteella virkaan ottamisen edellytyksiä tilanteessa, jossa palopäällystöopiskelija nimitettiin määräaikaiseen apulaispalomestarin virkaan ilman, että pelastuslaissa asetetut erityiset kelpoisuusvaatimukset täyttyivät. Aluehallintovirasto päätyi ratkaisussaan antamaan asiassa huomautuksen Satakunnan pelastuslaitokselle.

Pelastustoimintaan osallistuvien erityisistä kelpoisuusvaatimuksista on säädetty pelastuslaissa, jonka mukaan päätoimisen miehistön, alipäällystön ja päällystön kelpoisuutena on virkaa tai tehtävää vastaava pelastusalan tutkinto. Lähtökohtaisesti tämä tarkoittaa sitä, että pelastustoimintaan osallistuvien tulee täyttää pelastuslaissa säädetyt kelpoisuusvaatimukset. Erityisten kelpoisuusehtojen asettaminen pelastustoimintaan osallistuvien henkilöiden osalta on perusteltua, koska henkilöstö työskentelee tehtävissä, joissa työntekijöiden oma, autettavien ja yhteiskunnan turvallisuus edellyttää määrätyn tasoista ammattitaitoa.

Erityisistä kelpoisuusvaatimuksista voidaan kuitenkin poiketa tilanteissa, joissa säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia täyttäviä hakijoita ei ole saatavilla ja tehtävän katsotaan olevan välttämätön hoidettavaksi. Laissa kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta on erikseen säädetty tapaukset, joissa voidaan poiketa erityisistä kelpoisuusvaatimuksista. Poikkeama sallitaan, jos 1) siitä on erikseen säädetty, tai 2) yksittäistapauksessa kunta tai hyvinvointialue erityisestä syystä toisin päättää. Mikäli kelpoisuusvaatimuksista poiketaan, voidaan henkilö ottaa vain määräaikaiseen virkasuhteeseen.

Pelastustoimessa ei ole poikkeamasta erikseen säädetty, jolloin pelastustoimintaan osallistuvan miehistön, alipäällystön tai päällystön osalta virkaan tai tehtävään voidaan ottaa erityisistä kelpoisuusvaatimuksista poiketen vain, jos erityisestä syystä yksittäistapauksissa näin päätetään. Käytännössä tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi tilanteissa, joissa erityisen kelpoisuuden omaavia henkilöitä ei ole työvoimapulan takia saatavilla ja tehtävä on välttämätön hoidettavaksi. Tällaisissa tilanteissa esimerkiksi palopäällystöopiskelija voi tulla nimitetyksi määräaikaiseen virkasuhteeseen ja henkilö voi osallistua virkatehtävissään pelastustoimintaan. Lisäksi tulee huomioida, että henkilöä, jolla ei ole pelastuslaissa säädettyä erityistä kelpoisuutta, ei voida ottaa pelastustoimintaan osallistumista sisältävään toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

Erityisistä kelpoisuusvaatimuksista poikkeaminen edellyttää aina erityistä harkintaa ja päätöksessä erityisten syiden esittämistä. Aluehallintovirasto päätyi antamaan ratkaisussaan huomautuksen Satakunnan pelastuslaitokselle, sillä arviossaan aluehallintovirasto katsoi, ettei pelastuslaitos ollut apulaispalomestarin virkaa täyttäessään perustellut riittävällä tarkkuudella poikkeamista erityisistä kelpoisuusehdoista, eikä tuonut esille poikkeamisen välttämättömyyttä. Tästä syystä määräaikaiseen virkaan nimitettäessä hyvän hallinnon ja oikeusturvan takeet eivät olleet toteutuneet.

Aluehallintovirastot julkaiset verkkosivuillaan (www.avi.fi/paatoslyhennelmat) päätöslyhennelmiä laillisuusvalvontaa koskevissa asioissa.

Ilkka Horelli

Johtaja
Lounais-Suomen aluehallintovirasto

pelastustoimi