Täydennys­koulutusta ja informaatio-ohjausta kasvatuksen ja opetuksen parissa toimiville

YK:n kestävän kehityksen tavoite 4:n logo, jossa lukee: “4, Hyvä koulutus”. Aukinainen kirja, jonka vieressä on kynä.

Tavoite 4: Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet. 

Alatavoite 4.7: varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että kaikki oppijat saavat kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot esimerkiksi kestävää kehitystä ja kestäviä elämäntapoja, ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa, rauhan ja väkivallattomuuden kulttuurin edistämistä, maailmankansalaisuutta, kulttuurien monimuotoisuuden sekä kulttuurin osuutta kestävässä kehityksessä arvostavan koulutuksen kautta. 

Aluehallintovirastojen opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueet ovat tunnistaneet oman toimialansa näkökulmasta merkittäväksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteeksi tavoitteen 4 ja sen alatavoitteen 4.7. YK:n indikaattorilistauksessa on ehdotettu kyseisen alatavoitteen edistymisen mittariksi maailmankansalaisuuskoulutuksen ja kestävän kehityksen koulutuksen laajuus 

  • kansallisissa koulutuspolitiikoissa 
  • opetussuunnitelmissa 
  • opettajankoulutuksessa 
  • opiskelijoiden arvioinnissa.   

Aluehallintovirastoissa emme voi toimivaltamme puitteissa vaikuttaa edellä mainittuihin teemoihin. Voimme kuitenkin täydennyskoulutuksen ja informaatio-ohjauksen keinoin lisätä oman hallinnonalamme henkilöstön valmiuksia edistää alatavoitteessa mainittuja teemoja. Järjestämme aktiivisesti täydennyskoulutus- ja informaatio-ohjaustilaisuuksia kasvatuksen ja opetuksen parissa toimiville.  

Koulutustilaisuutemme rahoitetaan aluehallintovirastoille osoitetulla toimintamäärärahalla. Emme tavoittele toiminnallamme taloudellista hyötyä, ja osallistuminen on osallistujille maksutonta.  

Tilaisuuksien lukumäärät edistymisen mittareina 

Aluehallintovirastot voivat osana toimintaansa järjestää täydennyskoulutusta ja antaa informaatio-ohjausta. Tähän perustuen päätimme käyttää mittarina täydennyskoulutus- ja informaatio-ohjaustilaisuuksien lukumäärää sekä niiden tavoittamaa osallistujamäärää.  

Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueemme ovat järjestäneet vuonna 2022 yhteensä 89 täydennyskoulutus- tai informaatio-ohjaustilaisuutta, joissa on käsitelty tavoitteessa 4 mainittuja teemoja. Tilaisuuksiin on osallistunut yhteensä 5 535 henkilöä.

Olemme keränneet tietoja ensimmäistä kertaa vuoden 2022 toimintaa kuvaavista tiedoista. Tästä johtuen emme pystyneet luomaan kattavaa aikasarjaa ensimmäiseen raporttiin, vaan aikasarjan rakentaminen alkaa käsillä olevasta raportoinnista.  

Kolme tapausesimerkkiä järjestämistämme koulutuksista 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjesti yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja muiden yhteistyötahojen kanssa tilaisuuden Kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus koulussa. Koulutuksessa käsiteltiin monimuotoisuuden hyödyntämistä eri aloilla. Koulutukseen osallistuneet saivat tietoa Mentoring for Future -hankkeesta ja siitä, kuinka hanke edistää kulttuurista moninaisuutta. Lisäksi koulutuksessa annettiin tietoa moninaisuutta tukevista toimista ja hyödyistä kouluissa sekä konkreettisia esimerkkejä siitä, miten koulun kulttuurista moninaisuutta voi edistää. Koulutus oli suunnattu peruskoulujen henkilöstölle. Siihen osallistui 31 henkilöä. 

Lapin aluehallintovirasto järjesti Saamelaistietoa opetusalalle -koulutuksen, jota olivat mukana järjestämässä 

  • Saamelaiskäräjät 
  • Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto 
  • Nuorten Akatemia 
  • opetuksen pilottihanke, jota koordinoi Saamelaiskäräjät, hallinnoi Utsjoen kunta ja joka hyödyntää etäyhteyksiä. 

Koulutuksessa tarjottiin saamelaistietoa opetuksen järjestäjille ja opetusalalla toimiville. Kaksiosaisen koulutuksen ensimmäisessä osassa käsiteltiin saamelaisoppilaiden kielellisiä ja muita oikeuksia kouluissa. Lisäksi kerrottiin, kuinka saamelaistiedon lisäämisellä voidaan vaikuttaa näiden oikeuksien toteutumiseen. Koulutuksessa käytiin läpi, kuinka koulut voivat hyödyttää saamelaistietoutta opetuksessa. Osio oli tarkoitettu opetuksen järjestäjille sekä koulujen henkilöstölle, kuten koulunkäynninohjaajille, opettajille, koordinaattoreille, rehtoreille ja johtajille. Toinen osio oli pedagoginen, ja se oli suunnattu koulunkäynninohjaajille ja opettajille. Osiossa annettiin käytännön vinkkejä saamelaistiedon tuomisesta osaksi kaikkien opetusta. Lisäksi käytiin läpi Dihtosis-menetelmäpakkaa ja muita välineitä saamelaistiedon opettamiseen. Tavoitteena oli tarjota tietoutta saamelaisuudesta ja saamelaisoppilaiden oikeuksista. Koulutuksen kohderyhmänä olivat opetuksen järjestäjät sekä koulujen henkilöstö. Koulutukseen osallistui 46 henkilöä.  

Lounais-Suomen aluehallintovirasto järjesti koulutuksen Koulu kestävää tulevaisuutta rakentamassa. Kestävä kehitys on aikamme suuri haaste, johon koulun on vastattava. Se haastaa meidät etsimään uusia ratkaisuja, muuttamaan totuttuja tapoja toimia ja vaikuttamaan kasvattajan roolissamme. Koulutus vahvisti opetusalan ammattilaisten sisällöllistä ja pedagogista osaamista kestävän kehityksen teemoista sekä antoi välineitä, vauhtia ja vertaistukea kestävän kehityksen työn kehittämiseen omassa koulussa. Koulutuksen järjestettiin yhteistyössä Plan International Suomen kanssa. Koulutukseen osallistui 9 henkilöä.