Täydennys­koulutusta ja informaatio-ohjausta kasvatuksen ja opetuksen parissa toimiville

YK:n kestävän kehityksen tavoite 4:n logo, jossa lukee: “4, Hyvä koulutus”. Aukinainen kirja, jonka vieressä on kynä.

Tavoite 4: Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet. 

Alatavoite 4.7: varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että kaikki oppijat saavat kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot esimerkiksi kestävää kehitystä ja kestäviä elämäntapoja, ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa, rauhan ja väkivallattomuuden kulttuurin edistämistä, maailmankansalaisuutta, kulttuurien monimuotoisuuden sekä kulttuurin osuutta kestävässä kehityksessä arvostavan koulutuksen kautta. 

Organisaation toiminnan kannalta merkittävimmiksi tunnistetut alatavoitteet 

Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueella olemme tunnistaneet oman toimialamme näkökulmasta merkittäväksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteeksi tavoitteen 4 ja sen alatavoitteen 4.7. YK:n indikaattorilistauksessa on ehdotettu kyseisen alatavoitteen edistymisen mittariksi maailmankansalaisuuskoulutuksen ja kestävän kehityksen koulutuksen laajuus

 • kansallisissa koulutuspolitiikoissa  
 • opetussuunnitelmissa  
 • opettajankoulutuksessa  
 • opiskelijoiden arvioinnissa.

​​Emme voi toimivaltamme puitteissa vaikuttaa vastuualueellamme edellä mainittuihin teemoihin suoraan. Voimme kuitenkin täydennyskoulutuksen keinoin tukea oman hallinnonalamme henkilöstön osaamisen kehittymistä ja lisätä heidän valmiuksiaan edistää alatavoitteessa mainittuja teemoja. Järjestämme aktiivisesti täydennyskoulutustilaisuuksia sivistyksen, kasvatuksen ja opetuksen parissa toimiville.  

Koulutustilaisuutemme rahoitetaan aluehallintovirastoille osoitetulla toimintamäärärahalla. Emme tavoittele toiminnallamme taloudellista hyötyä, ja osallistuminen on osallistujille maksutonta.   

Edistymisen mittarit 

Järjestämme täydennyskoulutusta opetus-, nuoriso-, kirjasto- ja liikuntatoimien sekä varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Käytämme mittareina täydennyskoulutustilaisuuksien lukumäärää sekä niiden tavoittamaa osallistujamäärää.     

Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue on järjestänyt vuonna 2023 yhteensä 135 (2022: 89) alatavoitteessa 4.7 mainittuja, teemoja käsittelevää täydennyskoulutustilaisuutta. Tilaisuuksiin on osallistunut yhteensä 13 178 henkilöä (2022: 5 535).  

Mittarit 

2022 

2023 

Muutos kpl 

Muutos % 

Täydennyskoulutustilaisuudet 

89 

135 

46 

51,7 

Osallistujamäärä 

5 535 

13 178 

7 643 

138,1 


Tilaisuuksien lukumäärän ja osallistujamäärän kehitys on ollut erittäin positiivista. Vastuullisuusteemoja sisältävät koulutukset kiinnostavat kohderyhmiämme yhä enemmän. Peruste niiden järjestämiselle syntyy kentän tarpeista.  

Täydennyskoulutustilaisuuksissamme on käsitelty kaikkia alatavoitteen mukaisia vastuullisuusteemoja. Vuoden 2023 tilaisuuksissa eniten esiintyivät

 • rauhan ja väkivallattomuuden kulttuurin edistäminen (70)
 • ihmisoikeudet (64)
 • sukupuolten tasa-arvo (50).

Yhdessä koulutuksessa on voitu käsitellä useampia teemoja.

Olemme keränneet tietoja alatavoitteen mukaisten teemojen esiintymisestä koulutustapahtumissamme vuodesta 2022 alkaen. Alla olevista kuvioista on nähtävissä tapahtuma- ja osallistujamäärien kehitys.

Aluehallintovirasto järjesti vastuullisuusteemoja sisältäneitä koulutustilaisuuksia 89 vuonna 2022 ja 135 vuonna 2023. 

 

Vastuullisuusteemoja sisältäneissä tilaisuuksissa oli 5 535 osallistujaa vuonna 2022 ja 13 178 osallistujaa vuonna 2023. 

Tapausesimerkit  

Kuntien soveltavan liikunnan työkirjan julkistamistilaisuudessa esittelimme Lounais-Suomen aluehallintoviraston ja Liikuntatieteellisen Seuran (LTS) yhteistyönä kehittämän työkirjan käyttöä liikuntapalveluiden suunnittelussa. Soveltavan liikunnan työkirja tukee kuntia toimintarajoitteisten henkilöiden liikunnan edistämisessä: työkirjassa kerrotaan, mitkä osa-alueet ja sisällöt on hyvä ottaa huomioon kohderyhmän liikuntapalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Työkirjan tavoite on edistää liikuntapalveluiden yhdenvertaista saatavuutta ja kansalaisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia aktiiviseen elämäntapaan. Tilaisuudessa kuultiin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan pääsihteerin alustus syrjinnästä, yhdenvertaisuudesta ja liikkumisesta sekä kuntien kokemuksia työkirjan käytöstä. Tilaisuuteen osallistui 102 henkilöä.  

Pohjoisen Suomen ympäristökasvatuspäivät 2023 – Järki ja tunteet -koulutuksessa Pikku-Syötteellä kävimme tutkimustiedon lisäksi läpi tunteita ja kokemuksia, joita suuret ja viheliäiset ympäristöongelmat synnyttävät. Päivillä kerroimme esimerkiksi 

 • globaalien ympäristöongelmien aiheuttamista tunteista  
 • ilmastokasvatuksesta kouluissa  
 • agenda2030 -tavoitteista pedagogiikassa  
 • oppilaiden innostamisesta luonnon monimuotoisuuteen  
 • luontohyvinvoinnista. 

Tilaisuuden järjesti Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, ja siihen osallistui 82 henkilöä. Koulutus oli suunnattu varhaiskasvatuksen ja opetuksen sekä nuorisotoimen henkilöstölle.  

Aluehallintoviraston ja Opetushallituksen Ei kaikelle väkivallalle! -yhteistyökoulutuksissa annoimme työkaluja kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Koulutukset perustuivat Ei kaikelle väkivallalle -ohjelmaan ja hallitusohjelman (2019) kirjauksiin syrjimättömyydestä sekä jokaisen lapsen ja nuoren oikeudesta koskemattomuuteen. Koulutuksiin osallistui yhteensä 476 henkilöä.