Blogikirjoitukset

Aluehallintovirastojen kirjastotoimi poikkihallinnollisen yhteistyön suunnannäyttäjänä

Julkaisupäivä 7.5.2024 16.06 Blogit

Aluehallintovirastojen vuoden 2024 teemavuotena on poikkihallinnollisuus. Aluehallintovirastojen kirjastotoimessa tavoitteen parissa on tehty jo pitkään moninaista sisäistä ja ulkoista yhteistyötä. Kirjastotoimessa työskennellään valtakunnallisesti yli virastorajojen. Yhdessä tehty työ edistää myös kuntien kirjastojen poikkihallinnollista ja keskinäistä yhteistyötä osana valtakunnallista kirjastoverkkoa. Tänä vuonna kirjastotoimen poikkihallinnollisuuden teemoja vahvistettiin muun muassa hankkeiden avulla, peruspalvelujen arvioinnissa sekä henkilöstön täydennyskoulutuksissa.

Tavoitteena kirjastojen poikkihallinnollisuuden vahvistaminen 

Vuonna 2024 myönnetyissä yleisten kirjastojen alueellisten ja paikallisten kokeilu- ja kehittämishankkeiden valtionavustuksissa oli mukana monia yhteistyöhankkeita. Hankkeissa tehdään yhteistyötä naapurikirjastojen, kirjastokimpan, maakunnan kirjastojen ja jopa useamman maakunnan kirjastojen kesken. Hankkeissa alkanut yhteistyö säilyy eri toimijoiden välillä usein myös hankkeiden päätyttyä.

Aluehallintovirastojen kirjastotoimi tukee yleisten kirjastojen poikkihallinnollista, keskinäistä hankeyhteistyötä resurssi- ja informaatio-ohjauksen avulla. Informaatio-ohjauksen tavoitteena on kannustaa kirjastoja toteuttamaan entistä enemmän kehittämis- ja kokeiluhankkeita yhteistyöhankkeina.

Hankkeiden lisäksi kirjastojen peruspalvelujen arvioinnissa on korostettu tänä vuonna poikkihallinnollisuutta arvioitaessa lukutaitostrategiaa ja lukemiskulttuurin edistämistä kirjastojen toiminnassa. Arvioinnissa selvitetään esimerkiksi, onko kunnassa toimiva poikkihallinnollinen lukutaitoverkosto.

Poikkihallinnollisuutta on edistetty myös kirjastohenkilöstön täydennyskoulutuksilla. Yhteisiä koulutustilaisuuksia on järjestetty tänä vuonna työsuojelun kanssa. Yleisimmin yhteistyötä tehdään koulutusten merkeissä nuorisotoimen, opetustoimen ja varhaiskasvatuksen kanssa.

Vahvat perinteet ohjaavat kirjastotoiminnan poikkihallinnollisuutta 

Yleisten kirjastojen yhteistyö koulujen kanssa on alkanut kauan sitten. Kirjastot olivat edelläkävijöitä kuntien välisessä yhteistyössä perustaessaan kirjastokimppoja jo 1980-luvulla. 

Nykyään kirjastot tekevät yhteistyötä monien eri tahojen kanssa. Kirjastot ovat olleet perinteisesti aktiivisia peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen suuntaan tehtävässä yhteistyössä, mutta yhteistyö on laajentunut myös toisen asteen oppilaitoksiin, kolmannen sektorin toimijoihin ja hyvinvointialueille. 

”Pidämme yhteistyötä entistä tärkeämpänä, koska resurssit niukkenevat, mutta kirjastoissa tehtävän työn merkitys kasvaa”, toteaa PSAVIn kirjastotoimen ylitarkastaja Merja Kummala-Mustonen kaikkien kollegojen puolesta. 

Aluehallintoviraston kirjastotoimi edistää yleisten kirjastojen poikkihallinnollisuutta sekä keskinäistä yhteistyötä, huomioiden erityisesti kirjastolain (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016) muiden pykälien ohella yhteistyöpykälän (11 §) korostaman yhteistyön merkityksen. Laki velvoittaa kirjastot toimimaan valtakunnallisena kirjastoverkkona sekä suosittaa poikkihallinnollista yhteistyötä mm. päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten sekä muiden yhteisöjen kanssa.

Merja Kummola-Mustonen
Ylitarkastaja, kirjastotoimi 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

suomi