Vihreän siirtymän hankkeet 2023–2026

Toiminnanharjoittaja voi pyytää etusijamenettelyn soveltamista vesitalous- tai ympäristölupahakemuksensa käsittelyssä vuosina 2023–2026. Etusijalle pääsyn tarkoituksena on mahdollistaa lupahakemuksen tavanomaista nopeampi käsittely aluehallintovirastossa.

Etusija lupahakemuksien käsittelyssä annetaan sellaisille vihreää siirtymää edistäville hankkeille, joiden toiminnassa on otettu huomioon ei merkittävää haittaa -periaate (DNSH). Lupamenettely ja lupaharkinta eivät muutoin poikkea tavanomaisesta.

Millaiset hakemukset voivat saada etusijan?

Etusijan saavat hakemukset, jotka koskevat

  1. energiantuotantolaitoksia, jotka tuottavat energiaa uusiutuvalla energialla, sekä merituulivoimaloita ja niihin liittyviä vesitaloushankkeita
  2. uusiutuvaan energiaan tai sähköistämiseen perustuvia fossiilisten polttoaineiden tai raaka-aineiden käyttöä korvaavia teollisuuden hankkeita
  3. vedyn valmistusta ja hyödyntämistä, lukuun ottamatta vedyn valmistusta fossiilisista polttoaineista
  4. hiilidioksidin talteenottoa, hyödyntämistä ja varastointia
  5. akkutehtaita ja akkumateriaalien valmistusta, talteenottoa ja uudelleenkäyttöä.

Hakijan täytyy erikseen pyytää pääsyä etusijamenettelyyn. Pyynnön yhteydessä on esitettävä selvitys ei merkittävää haittaa -periaatteen toteutumisesta.

Ympäristöministeriö on laatinut luvanhakijoille sekä lomakkeen että ohjeen etusijan hakemiseen ja ei merkittävää haittaa -periaatetta koskevan selvityksen tekemiseen. (Lomakkeen latauslinkki ja linkki ohjeeseen.) Toimita lomake lupahakemuksen liitteenä. Jos pyydät etusijaa jo vireillä olevalle asialle, toimita lomake asianomaisen aluehallintoviraston kirjaamoon. Tällöin viestiin tulee laittaa asian diaarinumero.

Lisätietoja antaa ELY-keskuksen ympäristöasioiden asiakaspalvelu.

Sinua voisi kiinnostaa

Ympäristöministeriö

Mitä on vihreä siirtymä?

 

Avaa chat-ikkuna