Reilu ja turvallinen työelämä

YK:n kestävän kehityksen tavoite 8:n logo, jossa lukee: “8, Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua”. Kaavio, jossa on ylöspäin suuntaava käyrä.

YK:n tavoite 8: ihmisarvoista työtä ja talouskasvua. 

Alatavoite 8.8: suojata työelämän oikeuksia ja taata turvallinen työympäristö kaikille työntekijöille, mukaan lukien siirtotyöläisille, erityisesti naisille ja epävarmassa työsuhteessa oleville. 

Työsuojelun vastuualueella lakisääteisenä perustehtävänämme on huolehtia ja edistää reilua ja turvallista työelämää suomalaisessa yhteiskunnassa.   

Viime vuosina olemme saaneet resursseja erityisesti ulkomaalaisten ja ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden työsuhteiden ja työolojen valvontaan.   

Olemme tunnistaneet yhteistyössä sidosryhmien kanssa muita heikommassa asemassa olevia työntekijäryhmiä. Näitä ovat esimerkiksi nuoret ja reilun työelämän pelisääntöjä heikosti tuntevat ihmiset. Huomioimme nämä erityisryhmät paitsi valvonnassamme myös viestinnässämme. Kehitämme heidän kohtaamiseensa edelleen uusia lähestymis- ja vaikuttamistapoja käytettävissämme olevien resurssien puitteissa.  

Miten toimintamme vaikuttaa yhteiskunnallisesti?  

Toimintamme tavoitteena on vaikuttaa työpaikkojen turvallisuusjohtamiseen ja työolosuhteisiin siten, että työpaikkatapaturmat, ammattitaudit, haitallinen kuormitus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen vähenevät. Pyrimme vaikuttamaan toiminnallamme myös siihen, että työsuhteiden ehtoja noudatetaan paremmin ja harmaa talous vähenee. Nämä tavoitteet koskevat kaikkia työntekijäryhmiä, myös haavoittuvassa asemassa olevia työntekijöitä.   

Kun valitsemme tarkastettavia työpaikkoja, käytämme riskienarviointia. Yksi riskiin vaikuttava tekijä voi olla haavoittuvassa asemassa olevien työntekijöiden määrä.   

Miten mittaamme tavoitteemme saavuttamista?  

Seuraamme työsuojelutarkastustemme määrää, joilla valvomme

  • työn psykososiaalista kuormitusta  
  • tapaturmien sekä kemiallisten, biologisten ja fysikaalisten tekijöiden riskienhallintaa  
  • työelämän pelisääntöjen valvontaa.   

​​​Edistymistä mittaavat mittarit: 

Mittari 

2022 

2023 

Muutos kpl 

Muutos % 

Työsuojelutarkastukset (kpl), joilla on käsitelty työpaikan kuormitustekijöitä sekä varmistettu työterveyshuollon asiantuntemuksen hyödyntäminen 

561 

527 

-34 

-6,1 

Työsuojelutarkastukset (kpl), joilla on varmistettu tapaturmariskien hallinta, biologisten tekijöiden hallinta, kemiallisille tekijöille altistumisen hallinta tai fyysisen kuormituksen hallinta 

663 

422 

-241 

-36,3 

Työsuojelutarkastukset (kpl), joilla on käsitelty työelämän pelisääntöjen noudattaminen 

158 

111 

-47 

-29,7 

Lue lisää: