Terveellinen elämä ja hyvinvointi kaikenikäisille

YK:n kestävän kehityksen tavoite 3:n logo, jossa lukee: “3, Terveyttä ja hyvinvointia”. Sydänsähkökäyrä, jonka lopussa on sydänkuvake.

YK:n tavoite 3: taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaikenikäisille. 

Alatavoite 3.5: tehostaa päihteiden, mukaan lukien huumeiden ja alkoholin, väärinkäytön ehkäisemistä ja hoitoa. 

Alatavoite 3.8: saavuttaa yleiskattava terveydenhuolto, mukaan lukien turva taloudellisilta riskeiltä, pääsy laadukkaiden ja olennaisten terveydenhoitopalvelujen piiriin sekä turvalliset, tehokkaat, laadukkaat ja edulliset välttämättömät lääkkeet ja rokotukset kaikille. 

Alatavoite 3.a: tukea tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksen täytäntöönpanoa kaikissa maissa tarpeen mukaan. 

Valvomme kuntien ja hyvinvointialueiden ehkäisevän päihdetyön lainmukaisuutta ja ohjaamme kuntia (alatavoite 3.5)  

Aluehallintovirastot ohjaavat ja valvovat ehkäisevää päihdetyötä, jota kunnat ja hyvinvointialueet tekevät. Vuonna 2023 aluehallintovirastot selvittivät yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa kuntien ehkäisevän päihdetyön tilannetta, ja kukin aluehallintovirasto laati selvityksensä pohjalta raportin. Ehkäisevän päihdetyön rakenteissa todettiin olevan vaihtelua. Joillakin alueilla ehkäisevän päihdetyön rakenteet ovat vahvistuneet ja joillakin heikentyneet. Lähetimme kaikkiin kuntiin ohjauskirjeen loppuvuonna 2023. Muistutimme kirjeessä, että ehkäisevä päihdetyö on kuntien lakisääteinen tehtävä.  

Valvomme aluehallintovirastoissa, millaista on päihde- ja mielenterveyspalveluissa hoitoon pääsy, laatu ja yhdenvertainen saatavuus. 

Annoimme oman selvityksemme Onnettomuustutkintakeskuksen tutkimusselostukseen nuorten tapaturmaisista huumekuolemista.  

Lue lisää: 

Valvomme hyvinvointialueita ja yksityisiä palveluntuottajia (alatavoite 3.8) 

Valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman mukaisesti aluehallintovirastot järjestivät yhteistyössä Valviran kanssa ohjaus- ja arviointikäynnit kaikille hyvinvointialueille vuonna 2023. Käynneillä käsiteltiin muun muassa ​​​​

  • hyvinvointialueiden omavalvontaa 
  • hoitoon pääsyn toteutumista 
  • lastensuojelua 
  • kotihoitoa 
  • lasten ja nuorten ehkäisevää terveydenhuoltoa.

Hyvinvointialueilla on ensisijainen valvontavastuu siitä, että palveluiden saatavuus, turvallisuus ja laatu ovat lakien edellyttämällä tasolla. Niiden pitää huolehtia myös siitä, että asiakkaita kohdellaan yhdenvertaisesti. Viranomaisvalvojina aluehallintovirastot ryhtyvät valvontatoimiin, jos hyvinvointialueiden omavalvonta ei ole ollut riittävää.  

Lue lisää: 

Ohjaamme kuntia tupakkalain toimeenpanossa (alatavoite 3.a)  

Aluehallintovirastot ohjaavat kuntia tupakkalain toimeenpanossa.  

Kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköt tekevät käytännön valvontatyön. Kunnat valvovat tehtävänsä mukaan tupakan myyntiä ja mainontaa tekemällä tarkastuksia myyntipaikkoihin. Lisäksi kunnat valvovat tupakointikieltoja esimerkiksi koulujen, päiväkotien ja yleisten uimarantojen tarkastusten yhteydessä. 

Kunta voi kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön parvekkeilla ja huoneistojen sisätiloissa, jos asuntoyhteisö hakee kieltoa. 
 
Kunnat myös myöntävät tupakan myyntiluvat. 

Käytännössä aluehallintovirastot ohjaavat kuntia ​​​​​​

  • järjestämällä kunnille ohjaustilaisuuksia yhteistyössä Valviran kanssa 
  • arvioimalla ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköiden tupakkalain mukaisia valvontasuunnitelmia 
  • tekemällä arviointi- ja ohjauskäyntejä valvontayksiköihin.

Edistymistä mittaavat mittarit: 

Mittari 

2022 

2023 

Muutos kpl 

Muutos % 

Ohjaustilaisuudet kunnille yhteistyössä Valviran kanssa 

-1 

-100 

Ohjaus- ja arviointikäynnit valvontayksiköihin 

10 

12 

20 

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköiden tupakkalain mukaisten valvontasuunnitelmien arvioiminen 

10 

14 

40