Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja

Tämän sivun sisältö ei ole ajan tasalla. Päivitämme sivun mahdollisimman pian.

Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana voi toimia laillistettu tai nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on hyväksytty Valviran ylläpitämässä valtakunnallisessa terveydenhuollon ammattihenkilörekisterissä eli Terhikissä.

Terveydenhuollon ammattihenkilö

Terhikki

Vastaavalla johtajalla on oltava tehtävän hoitamiseen soveltuva koulutus ja vähintään kahden vuoden työkokemus. Työkokemuksen osoittamiseksi käy ansioluettelo, CV, nimikirjaote tai kopio työtodistuksesta. Siitä täytyy tulla selville, että terveydenhuoltopalveluista vastaavalla johtajalla on työkokemusta haetulta alalta vähintään kaksi vuotta valmistumisen jälkeen. Erikoislääkäriltä ja erikoishammaslääkäriltä ei lähtökohtaisesti edellytetä kahden vuoden työkokemusta. Kun käsittelemme lupaa, käytämme tapauskohtaista harkintaa.

Vastaava johtaja vastaa siitä, että 

  • toiminta täyttää yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa ja asetuksissa asetetut vaatimukset
  • toimintaa varten on riittävästi koulutettua ja ammattitaitoista henkilökuntaa
  • tilat ja laitteet ovat asianmukaiset
  • terveydenhuollon palvelutoiminta on lääketieteellisesti perusteltua ja siinä on otettu huomioon potilasturvallisuuden asettamat vaatimukset
  • potilasasiakirjat laaditaan ja säilytetään asianmukaisesti 
  • valvontaviranomaisille annetaan tarvittavat tiedot potilaskantelujen käsittelemiseksi 
  • toiminnassa noudatetaan potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia ml. muistutuksiin vastaaminen.

Vastaavan johtajan on annettava suostumus toimia yrityksen terveydenhuoltopalveluista vastaavana johtajana. Suostumus tulee automaattisesti sähköiseen järjestelmään kirjautuessa, jos kirjautuja toimii itse terveydenhuoltopalveluista vastaavana johtajana. Jos vastaavana toimii joku muu henkilö, hänen täytyy lähettää esim. allekirjoitus tai sähköposti suostumuksestaan toimia yrityksen terveydenhuoltopalveluista vastaavana johtajana. 

Palvelualojen sisällön mukaan yrityksesi voi tarvita useamman kuin yhden vastaavan johtajan. Esimerkiksi lääkäri ja hammaslääkäri eivät voi vastata toistensa palveluista. Lääketieteen ja hammaslääketieteen palvelualoilla täytyy olla johtajat, jotka vastaavat terveydenhuollon palveluista. Työterveyshuoltolain mukaisissa palveluissa vastaavana johtajana on työterveyshuollon erikoislääkäri. Vastaavan johtajan koulutustason ja kokemuksen pitää vastata aiottujen palvelujen tasoa.

Terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan täytyy olla omistussuhteessa, työsuhteessa tai muussa sopimussuhteessa lupaa hakevaan yritykseen. Jos yrityksesi terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja vaihtuu, siitä täytyy tehdä luvan muutoshakemus.