Vireille tulleet asiat julki kahdessa viikossa

YK:n kestävän kehityksen tavoite 16:n logo, jossa lukee: “16, Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto”. Lintu, joka seisoo nuijan päällä ja jonka nokassa on kukan oksa.

YK:n tavoite 16: edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla. 

Alatavoite 16.6: kehittää tehokkaita, vastuullisia ja läpinäkyviä instituutioita kaikilla tasoilla. 

Ympäristölupavastuualueet ovat valtion lupaviranomaisia ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisissa hakemusasioissa.   

Käsittelemämme hakemusasiat ovat pääsääntöisesti julkisia. Turvaamme julkisuuden siten, että tiedotamme vireille tulleista asioista. Lisäksi julkaisemme asioita koskevat tiedot Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa. Se toimii myös julkisten tiedoksiantokuulutusten julkaisualustana.    

Olemme aktiivisesti mukana Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelun kehittämistyössä, jotta se olisi yleisölle mahdollisimman helppokäyttöinen ja selkeä. Julkaisemme tietopalvelussa vireille tulleen asian tiedot heti, kun olemme määritelleet sille käsittelykokoonpanon. Tavoitteenamme on, että julkaisemme hakemuksen tiedot kahden viikon kuluessa hakemuksen vireille tulosta.  

Miten mittaamme tavoitteidemme saavuttamista?  

Mittaamme toimintamme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä vertaamalla julkaistujen ja julkaisemattomien hakemusasioiden lukumääriä. Tavoitteenamme on, että julkaisemattomien hakemusasioiden määrä pysyy alhaisena.   

Edistymistä mittaavat mittarit: 

Mittarit 

2022 

2023 

Muutos kpl 

Muutos % 

Julkaistut hakemusasiat, kpl 

768 

743 

-25 

-3,3 

Julkaisemattomat hakemusasiat, kpl 

64 

52 

-12 

-18,8 

Kaikki hakemusasiat, kpl 

824 

795 

-29 

-3,5 

Julkaisemattomien hakemusasioiden osuus oli vuonna 2023 edelleen vähäinen: vain 6,5 % kaikista hakemusasioista. 

Tapausesimerkki: henkilötietojen peittäminen tietopalvelussa julkaistavista asiakirjoista  

Hakemusasiakirjoissa on usein henkilötietoja, joita ei voi julkaista Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa henkilötietosuojan vuoksi. Tällaisten asiakirjojen julkaiseminen edellyttää, että niissä olevat henkilötiedot peitetään. Tämä aiheuttaa hyvin suuren työmäärän. Olemme kuitenkin toistaiseksi tehneet näin, jotta olemme voineet turvata hakemusasioiden avoimuuden ja läpinäkyvyyden.  

Toimintamme tehokkuutta olisi mahdollista parantaa ja työmäärää vähentää Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelua kehittämällä: Esimerkiksi asiakirjojen katselijan olisi tunnistauduttava ja osoitettava oikeutensa käsitellä henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja. Näin säästettäisiin huomattavasti asiakirjojen editointiin kuluvaa työaikaa. Ongelmana voi tällöin olla se, että järjestelmä ei enää täytä ympäristötietodirektiivin vaatimusta. Sen mukaan ympäristötieto täytyy saattaa pyynnön esittäjän saataville ilman, että pyynnön esittäjän on perusteltava pyyntönsä.