Vireille tulleet asiat julki kahdessa viikossa

YK:n kestävän kehityksen tavoite 16:n logo, jossa lukee: “16, Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto”. Lintu, joka seisoo nuijan päällä ja jonka nokassa on kukan oksa.

YK:n tavoite 16: edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla. 

Alatavoite 16.6: kehittää tehokkaita, vastuullisia ja läpinäkyviä instituutioita kaikilla tasoilla. 

Ympäristölupavastuualueet ovat valtion lupaviranomaisia ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisissa hakemusasioissa.  

Käsittelemämme hakemusasiat ovat pääsääntöisesti julkisia. Turvaamme julkisuuden siten, että tiedotamme vireille tulleista asioista. Lisäksi julkaisemme asioita koskevat tiedot Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa. Se toimii myös julkisten tiedoksiantokuulutusten julkaisualustana.   

Olemme aktiivisesti mukana Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelun kehittämistyössä, jotta se olisi yleisölle mahdollisimman helppokäyttöinen ja selkeä. Julkaisemme tietopalvelussa vireille tulleen asian tiedot heti, kun olemme määritelleet sille käsittelykokoonpanon. Tavoitteenamme on, että julkaisemme hakemuksen tiedot kahden viikon kuluessa hakemuksen vireille tulosta. 

Miten mittaamme tavoitteidemme saavuttamista? 

Mittaamme toimintamme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä vertaamalla julkaistujen ja ei-julkaistujen hakemusasioiden lukumäärää.   

Edistymistä mittaavat mittarit vuonna 2022: 

  • Julkaistuja hakemusasioita 768 kappaletta 
  • Ei julkaistuja hakemusasioita 64 kappaletta 

Tapausesimerkki: henkilötietojen peittäminen tietopalvelussa julkaistavista asiakirjoista 

Hakemusasiakirjoissa on usein henkilötietoja, joita ei voi julkaista Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa henkilötietosuojan vuoksi. Tällaisten asiakirjojen julkaiseminen edellyttää, että niissä olevat henkilötiedot peitetään. Tämä aiheuttaa hyvin suuren työmäärän. Olemme kuitenkin toistaiseksi tehneet näin, jotta olemme voineet turvata hakemusasioiden avoimuuden ja läpinäkyvyyden. 

Toimintamme tehokkuutta olisi mahdollista parantaa ja työmäärää vähentää Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelua kehittämällä. Tämä voisi toteutua esimerkiksi siten, että asiakirjojen katselijan olisi tunnistauduttava ja osoitettava henkilötietoja sisältävien asiakirjojen käsittelyoikeutensa. Näin säästettäisiin huomattavasti asiakirjojen editointiin kuluvaa työaikaa. Ongelmana voi tällöin olla se, että järjestelmä ei enää täytä ympäristötietodirektiivin vaatimusta. Sen mukaan ympäristötieto täytyy saattaa pyynnön esittäjän saataville ilman, että pyynnön esittäjän on perusteltava pyyntönsä.