Taas on suhdelukujen aika!

Hyvä lukija, tiesitkö mistä on kyse, kun puhutaan päiväkotien suhdeluvuista? Aihe on päivänpolttava jälleen, kun aluehallintovirastot toteuttavat varhaiskasvatuksen valvontaohjelmaansa kevään aikana ja lähettävät selvityspyyntöjä kuntiin. Valvontaohjelmalla selvitetään, kuinka paljon päiväkodin ryhmissä on lapsia ja kuinka paljon päiväkodissa on lastenhoitajia ja opettajia. 

Varhaiskasvatuksessa tarkastellaan lasten määrää suhteessa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olevien henkilöiden määrään. Suhdeluvun lisäksi varhaiskasvatuslaissa säädetään ryhmäkoosta. Päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä 12–21 lasta, riippuen lapsen iästä. Tällöin ryhmässä tarvitaan kolme työntekijää. Ryhmässä voi olla ”kirjoilla” enemmänkin lapsia, mutta he eivät voi kuitenkaan olla paikalla samaan aikaan. Joskus lasten varhaiskasvatuksen tarve on osaviikkoista ja osapäiväistä, jolloin samaa paikkaa voi käyttää useampi lapsi. Lasten määrä voi päiväkodissa ylittyä tilapäisesti ja satunnaisesti esimerkiksi vanhempien työvuorojen muuttumisen takia. Suhdelukua ei saa kuitenkaan ylittää jatkuvasti ja toistuvasti, eikä se voi kestää koko toimintapäivän ajan. 

Päiväkodilla on mahdollisuus suunnitella käytettävissä olevia resurssejaan ottaen huomioon etukäteen tiedossaan olevat lasten läsnä- ja poissaolot ja myönnetyn paikan tosiasiallinen käyttö. Jos päiväkodissa näyttää toistuvasti olevan tiettyyn kellonaikaan tilanteita, joissa henkilökuntaa on lapsimäärään nähden liian vähän, tulee tilanne korjata työvuorosuunnittelulla. Joskus se voi vaatia myös lisähenkilöstön palkkaamista päiväkotiin.

Valvonnassa hyviä tuloksia viime vuodelta

Vuonna 2020 Länsi- ja Sisä-Suomen alueella pyydettiin tieto lasten lukumääristä päiväkodeittain viikoilta 6–7 ja 40–41. Tiedot kerättiin 76 kunnasta ja 723 päiväkodista. Päiväkodeissa lasten määrä suhteessa työntekijöiden määrään oli ilmoitettujen tietojen mukaan lainmukainen muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Vuonna 2020 tarkastelun kohteena olleissa päiväkodeissa oli toimintapäiviä 7726, ja suhdeluku ylittyi 22 toimintapäivänä.* 

Valvonnan tuloksena saatu tieto päiväkotien todellisista lapsimääristä saattaa olla hämmentävä, koska mediassa on ollut paljon kirjoituksia liian suurista lapsiryhmistä ja henkilöstön runsaista poissaoloista. Valvonnassa ilmeni, että varsinkin pienemmissä kunnissa on päiväkodeissa jopa väljyyttä ja henkilöstöresurssia runsaasti lapsimääriin nähden. Valvonnan perusteella voidaan myös todeta, että kunnat palkkaavat päiväkodin henkilöstön poissaolojen ajaksi sijaisia. Jos näin ei tapahtuisi, olisi ylityksiä huomattavasti enemmän. 

On totta, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on isoja haasteita henkilöstön rekrytoinnissa. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että pääosin kunnat kuitenkin järjestävät varhaiskasvatusta lakia noudattaen.

Aluehallintoviraston valvontaohjelman tulokset ovat saaneet aikaan paljon keskustelua. On myös epäilty, että aluehallintovirastolle on annettu väärää tai jopa harhauttavaa tietoa päiväkotien tilanteesta. Varhaiskasvatuksesta vastaava viranhaltija on lain mukaan velvollinen antamaan oikeaa tietoa valvontaviranomaiselle. Yhdessäkään selvityksessä ei ole ilmennyt, että viranhaltija olisi antanut väärää tietoa tai harhauttanut aluehallintovirastoa. Varhaiskasvatuksen valvonta perustuu vahvasti luottamukseen ja kuntien varhaiskasvatuksesta vastaavien viranhaltijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Epäily valvonnan tuloksista aiheuttaa turhaa huolta päiväkotien turvallisuudesta puhumattakaan varhaiskasvatusalalle aiheutuvasta mainehaitasta.

Varhaiskasvatuslaissa suhdeluku määritellään päiväkohtaisena ja päiväkotikohtaisena. Sitä ei tarkastella päivän jokaisena tuntina kaikissa päiväkodin eri ryhmissä. On tärkeää pitää mielessä, että aluehallintoviraston tehtävä on valvoa, että lakia noudatetaan juuri niin kuin se on kirjoitettu. Huoli päiväkotien suhdelukujen ja mitoituksen toimimattomuudesta päiväkodin arjessa ei ole aiheeton, mutta se olisi korjattavissa lakimuutoksilla.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Marja-Liisa Keski-Rauska, johtaja, opetus- ja kulttuuritoimi
Mirja Kivikangas, opetustoimen (varhaiskasvatus) ylitarkastaja
Taru Terho, opetustoimen (varhaiskasvatus) ylitarkastaja

*Korjaus 30.2.2021 klo 11.00: Vuonna 2020 tarkastelun kohteena olleissa päiväkodeissa oli toimintapäiviä 7726, ei 3858. Tekstissä aiemmin ollut pienempi luku koski vain osaa vuodesta 2020.