Kohti parempaa päiväkotiarkea – mutta miten?

Julkaisupäivä 17.2.2022 12.00 Blogit

Aluehallintovirastojen valvonnan perusteella päiväkodeissa noudatetaan hyvin varhaiskasvatuslain mukaisia määräyksiä henkilöstömitoituksesta. Pelkkä henkilöstömitoitus ei kuitenkaan riitä ratkaisemaan raskaaksi koettua päiväkotien arkea.

Julkisessa keskustelussa päiväkotien tilanne näyttäytyy huolestuttavana. Päiväkotien henkilöstö kokee päiväkotien arjen kuormittavana. Lasten vaihtuvat varhaiskasvatusajat, henkilöstön vaihtuvuus, sijaisten puuttuminen, työolot ja ylipäänsä päiväkodin arjen toiminnan sujuvuus saavat työn tuntumaan liian raskaalta.

Eivätkä haasteet lopu tähän – varhaiskasvatuksen järjestäjät eli kunnat painivat omien haasteidensa parissa. Jokaiselle varhaiskasvatukseen tulevalle lapselle tulee järjestää varhaiskasvatuspaikka, ja päiväkoteihin on palkattava ammattitaitoista henkilöstöä. Lisäksi on suunniteltava ja arvioitava varhaiskasvatuspalveluissa tarvittavia resursseja siten, että varhaiskasvatuspalvelut toimivat nyt ja tulevaisuudessa.

 

Toiminta säädösten mukaista vuonna 2021

Aluehallintoviraston varhaiskasvatuksen valvontaohjelman 2021 tulosten  mukaan varhaiskasvatuksen järjestäjät noudattavat varhaiskasvatuslain mukaisia säädöksiä päiväkodin henkilöstömitoituksesta ja ryhmäkoosta. Tulokset eivät kuitenkaan kerro sitä, miten kuormittavaksi päiväkodeissa tehty työ koetaan.

Aluehallintovirastot tarkastavat päiväkotien henkilöstömitoitusta ja ryhmäkokoa myös epäkohtailmoitusten perusteella. Päiväkotien työntekijät ja lapsen vanhemmat voivat tehdä epäkohtailmoituksen tai olla muutoin yhteydessä aluehallintovirastoon, jos epäilevät, että päiväkodissa ei noudateta varhaiskasvatuslakia henkilöstömitoituksen ja ryhmäkoon osalta.

Näiden yhteydenottojen perusteella olemme huomanneet, että varhaiskasvatuksen henkilöstö ei aina tunne henkilöstömitoitusta ja ryhmäkokoa säätelevää lakia riittävästi. Tämän vuoksi olisikin tärkeää, että varhaiskasvatuksen järjestäjät avaisivat varhaiskasvatuslain sisältöä henkilöstölleen säännöllisin väliajoin.

 

Kohti parempaa päiväkotityön arkea

Henkilöstön kokemukseen työn kuormittavuudesta tulee löytää ratkaisu muusta kuin vain suhdelukujen tarkastelusta. Päiväkotityön arjen kehittämiseksi tulisi löytää työkaluja ja menetelmiä uudenlaiseen päiväkodin ja lapsiryhmien toiminnan suunnitteluun. On rohkeasti lähdettävä kokeilemaan sellaisia uusia toimintatapoja, jotka vastaavat nykypäivän tarpeisiin sekä tukevat työntekijöiden jaksamista ja lapsen edun toteutumista. Hyvällä esimiestyöllä, tarkalla lasten varhaiskasvatusaikoihin perustuvalla työvuorosuunnittelulla, pedagogisella johtamisella, tiimityöhön sitoutumisella, henkilöstön täydennyskoulutuksella ja toimivalla sijaisjärjestelmällä saadaan jo paljon parannusta aikaan.

 

 

Varhaiskasvatuslaki määrittää päiväkotien työntekijöiden ja lasten välisen suhdeluvun

Päiväkotien työntekijöiden ja lasten välisestä suhdeluvusta ja lapsiryhmän enimmäiskoosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Varhaiskasvatuslain mukaisesti suhdeluku määritellään päiväkohtaisena ja päiväkotikohtaisena. Sitä ei tarkastella päivän jokaisena tuntina kaikissa päiväkodin eri ryhmissä.

 

Varhaiskasvatuslain mukaan
  • päiväkodissa on oltava yksi ammatillisesti kelpoinen työntekijä jokaista seitsemää kokopäiväistä yli 3-vuotiasta lasta kohden.
  • osapäiväisiä lapsia voi olla yhdellä työntekijällä 13 ja alle 3-vuotiaita puolestaan neljä.
  • ryhmissä voi olla samaan aikaan eri-ikäisiä lapsia paikalla. Lisäksi ryhmässä voi olla sekä koko- että osapäiväisiä lapsia.
  • yhdessä ryhmässä saa olla paikalla yhtä aikaa korkeintaan kolmea työntekijää vastaava määrä lapsia. Tästä syystä lasten määrää on yleisesti tarkasteltu suhdeluvuilla ja niistä johdetuilla kertoimilla.
  • lapsia voi olla ryhmässä enimmillään jopa 39, jolloin kaikki lapset ovat osapäiväisiä. Tällaisiin ryhmiin aluehallintovirastossa ei kuitenkaan ole törmätty. Yleisimmin ryhmissä on 12–21 lasta.

 

Esimerkiksi yli 3-vuotiaan lapsen, joka on alle 5 tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa, kerroin on 0,54. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että lapsi olisi puolikas. Luku tulee siitä, että yhdellä ammattilaisella voi olla 13 osapäiväistä lasta seitsemän kokopäiväisen lapsen sijaan. Ryhmien lapsimäärät voivat vaihdella suuresti iän ja varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan mukaan.

 

Suhdeluku kertoo ainoastaan sen, kuinka monta varhaiskasvatuksen opettajaa, sosionomia ja lastenhoitajaa päiväkodissa on oltava suhteutettuna lasten määrään.  Suhdeluku ei siis mittaa työn kuormittavuutta tai arjen sujuvuutta.

 

 

 

Lisätietoja

opetus- ja kulttuuritoimen johtaja Marja-Liisa Keski-Rauska, puh. 0295 018 815, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, marja-liisa.keski-rauska(at)avi.fi

opetustoimen (varhaiskasvatus) ylitarkastaja Mirja Kivikangas, puh. 0295 018 669, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, mirja.kivikangas(at)avi.fi

opetustoimen (varhaiskasvatus) ylitarkastaja Taru Terho, puh. 0295 018 814, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, taru.terho(at)avi.fi

opetus ja kasvatus päivähoito päiväkoti suomi vaka valvonta varhaiskasvatus varhaiskasvatus