Folkets tredje rum – biblioteket

Julkaisupäivä 14.9.2020 9.00 Blogit

 

Att fysiska bibliotekslokaler fortfarande behövs blev tydligare än någonsin under coronavåren.

Folket saknade biblioteken. Det var inte bara en längtan att få låna böcker, utan också att fritt få gå till biblioteket, vistas där, strosa mellan hyllorna, läsa tidningar och använda datorerna, kanske samtala med någon. Biblioteket som utrymme har för många en stor betydelse i vardagen och värdet av det blev tydligt då det inte var tillgängligt.

Under coronavåren färdigställde vi på regionförvaltningsverket 2019 års basserviceutvärdering om just bibliotekslokalerna.Också vår utvärdering visar att medborgarna fortfarande behöver fysiska bibliotekslokaler i vardagen. Trots att e-materialen och e-tjänsterna har ökat behövs bibliotekslokaler fortfarande för traditionella bibliotekstjänster, men också för mera mångsidiga behov.

Bibliotekslokaler för många behov

I allmänhet fungerar bibliotekslokalerna och räcker väl till för de traditionella bibliotekstjänsterna. Men då biblioteket också enligt bibliotekslagen ska erbjuda lokaler för inlärning, hobbyer, arbete och medborgarverksamhet samt främja den samhälleliga och kulturella dialogen, kan väggarna komma emot. Därför är det viktigt att bibliotekslokalerna kan omformas. En lösning kan vara en planmässig gemensam användning av lokaler och bibliotekslokaler som omformas efter att tjänsterna och materialen förändras. I bästa fall medför detta synergier i kommunen, i värsta fall har biblioteket inte tillräckligt med plats ens för den grundläggande verksamheten. Betoningen ligger alltså på planmässig och gemensam och att både bibliotekspersonalen och användarna hörs.  

Bibliotekslokalerna och användningen av dem utvärderades föregående gång 2009. Antalet fasta verksamhetsställen har efter det minskat i snitt med 12 %. Jämfört med ytterligare tio år tillbaka i tiden har vart femte verksamhetsställe lagts ned – en del en följd av kommunsammanslagningar. Bokbussarna skulle ersätta indragna närbibliotek, men kommunerna minskar i genomsnitt bokbusstjänsterna med två bussar per år. Biblioteken blir alltså färre, men å andra sidan är deras sammanlagda nyttoareal nästan densamma som för tio år sedan.

Antalet meröppna bibliotek har ökat snabbt och påverkat att de totala öppettimmarna ökat med 39 % under de senaste fem åren. Varannan kommun hade 2019 meröppna bibliotek. Biblioteksrummet är alltså mera tillgängligt. Men inte i hela landet, på en del områden saknas fortfarande meröppna tjänster. Samtidigt blir biblioteksrummet allt dyrare, så det vore effektivt att använda det mera. Utvärderingen visar att lokalkostnaderna i förhållande till invånarantalet har ökat mer än de övriga omkostnaderna och stigit med i genomsnitt över en tredjedel. Av svaren i utvärderingsenkäten framgick att de högre lokalhyrorna minskar på materialanskaffningen.

Det trygga tredje rummet

Biblioteken nämns ibland som ett tredje rum, ett rum som placerar sig mellan arbets- eller studieplatsen och hemmet. Sådana inofficiella, avgiftsfria och lättillgängliga samlingsplatser är viktiga för både individen och samhället. De skapar en känsla av gemenskap och gör växelverkan mångsidigare. Biblioteket är förutom ett fysiskt alltså också ett psykiskt ställe och rum. Utöver material och redskap erbjuder det användarna kontakter och verksamhet med andra människor.

Bibliotek öppna för alla kan för många vara det trygga rummet. Eftersom det är sannolikt att en krissituation som coronavirusepidemin inte blir den sista, borde bibliotekets roll och bibliotekslokalens och personalens uppgifter under ett undantagstillstånd definieras i kommunernas beredskapsplanering. Frågor kring beredskapen väcktes i våras och kommer att diskuteras vidare under webbinariet När det oförutsedda händer den 30 september. Kunde biblioteken kanske ha uppgiften att erbjuda trygga rum, upprätthålla och stärka invånarnas mentala uthållighet och ta del i informationsförmedlingen?

Läs hela basserviceutvärderingen om bibliotekslokalerna här.

Susanne Ahlroth

ruotsinkielinen