Begränsningarna påverkar motions- och idrottsbranschen – ordna din verksamhet på ett hälsosäkert sätt som företagare

Julkaisupäivä 20.1.2022 14.00 Blogit

En man håller ett racket.

Regionförvaltningsverken har infört begränsningar i många regioner för att förebygga spridningen av coronaviruset och trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft. Begränsningarna grundar sig på lagen om smittsamma sjukdomar. Verksamhetsutövaren ansvarar för att följa begränsningarna och ordna sin verksamhet så att den är så hälsosäker som möjligt för kunder och besökare. Tillsammans kan vi bekämpa en okontrollerad spridning av epidemin.

På regionförvaltningsverkets sida för vanliga frågor om coronaviruset finns under punkten Användning av kundutrymmen och lokaler heltäckande information om hur de tillfälliga ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar påverkar olika aktörer. Nedan finns allmänna anvisningar om hur begränsningarna påverkar motions- och idrottsbranschen. 

Aktören ansvarar för att hen ordnar sin verksamhet i enlighet med begränsningarna. Syftet med att iaktta lagen om smittsamma sjukdomar är att säkerställa säkerheten i verksamheten och förhindra att viruset sprids. Aktören ska själv bedöma hur hen bäst kan tillämpa lagen om smittsamma sjukdomar och regionförvaltningsverkets anvisningar i sin verksamhet.

Hygienkrav (lagen om smittsamma sjukdomar § 58 c)

Hygienkraven som föreskrivs i lagen om smittsamma sjukdomar gäller i stor utsträckning i hela landet. Kraven gäller direkt med stöd av lag utan särskilt myndighetsbeslut. Följ hygienkraven i alla de inomhuslokaler du administrerar som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse samt i vissa begränsade utomhusutrymmen.

Förebyggande av smittorisk i lokaler (lagen om smittsamma sjukdomar § 58 d)

Regionförvaltningsverken kan ge bestämmelser som förpliktar aktörerna att ordna sin verksamhet på ett hälsosäkert sätt. Om en sådan bestämmelse har getts för området, ska användningen av lokaler som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse ordnas så att den smittorisk som orsakas av kundernas och deltagarnas samt sällskapens närkontakter kan förebyggas. 

Du kan uppfylla skyldigheten till exempel genom 

 • att begränsa antalet kunder
 • att differentiera vistelsen 
 • att effektivisera ventilationen 
 • att förutsätta att deltagarna använder munskydd.

Gör upp en skriftlig plan för de åtgärder genom vilka smittorisken till följd av närkontakt förebyggs. Regionförvaltningsverken har sammanställt en heltäckande anvisning på sina webbplatser för uppgörandet av en skriftlig plan. 

Obs! Regionförvaltningsverket ger ingen bedömning eller godkännande av enskilda aktörers planer för att förhindra spridningen av covid-19-epidemin i sina lokaler. Den skriftliga planen skickas inte till regionförvaltningsverket, utan den hålls tillgänglig för kunderna och de som deltar i verksamheten samt presenteras på begäran för kommunens eller regionförvaltningsverkets inspektör vid behov.

Stängning av lokaler (lagen om smittsamma sjukdomar § 58 g)

Regionförvaltningsverken och kommunerna kan inom sina egna områden bestämma att aktörerna ska stänga sina lokaler för högst två veckor. Beslut om stängning kan fattas när det är nödvändigt och de lagstadgade kriterierna för beslutet uppfylls. Beslutet om stängning kan vid behov förlängas med två veckor åt gången.

Stängningsbeslutet kan gälla alla lokaler som nämns i lagen om smittsamma sjukdomar eller en del av dem. Eventuella lokaler som ska stängas är lokaler som används för motions- och idrottsverksamhet eller nöjes- och rekreationsverksamhet, dvs.:

 1. lokaler inomhus som används för lagsport, gruppmotion, kontaktsporter och annan motsvarande idrott eller motion. Exempelvis:
  • spinning-, aerobics- eller yogasalar m.m. gruppmotionslokaler
  • ishallar, inomhusfotbollshallar, volleybollhallar
  • dojo-, boxnings-, tatami- och brottningssalar m.m.
  • danssalar och dansbanor
  • klätterhallar
 2. gym och andra motsvarande lokaler för inomhusmotion
  • Till exempel badminton-, padel-, squash- och tennisplaner o.dyl. planer för inomhusspel
 3. allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem 
 4. dansställen och lokaler som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp 
 5. nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus 
 6. inomhuslekparker och inomhuslekplatser 
 7. allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag av affärslokaler inom detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler. 

I dessa lokaler finns en förhöjd risk för coronavirussmitta. Ovan nämnda lokaler hör till olika riskklasser i THL:s riskbedömningstabell. Tabellen är dock riktgivande och om det finns särskilt många infektioner ökar också risken för de verksamheter som THL bedömer ha låg risk.

Stängningsbeslutet kan gälla alla lokaler som nämns i lagen om smittsamma sjukdomar eller en del av dem. Kontrollera alltid på regionförvaltningsverkets webbplats ifall beslutet om stängning i ditt område gäller din verksamhet.

I olika områden och kommuner kan epidemiläget vara annorlunda och kräva andra begränsningar än i andra områden. Därför är det bra att följa både regionförvaltningsverkets och kommunernas beslut. Kommunerna kan fatta strängare begränsningsbeslut inom sitt eget område än regionförvaltningsverkets begränsningar. Regionförvaltningsverkens gällande beslut, eller som kommer ett gälla, om begränsning av användningen av lokalerna eller beslut om stängning finns på vår webbplats under punkten Vilka beslut som gäller användningen av lokalerna gäller för tillfället?. Kommunernas beslut finns i allmänhet på kommunens egen webbplats.

Undantag från begränsningarna

I lagen om smittsamma sjukdomar fastställs några undantag som inte omfattas av besluten om stängning av lokaler. Lokalerna kan alltså användas för de funktioner som nämns nedan, även om användningen av lokalerna för den övriga verksamhetens del är förbjuden i beslutet.

Professionell idrott

Lokalerna får fortfarande användas för professionell idrott och träning i anslutning till professionell idrott, även om det finns ett gällande beslut om stängning av lokalerna i området.

Mer information om definitionen av professionell idrott:

Verksamhet som hör till privat- eller familjelivet

Lokalen kan hyras för bruk som hör till privatlivet och familjelivet. Sådan användning som hör till privatlivet och familjelivet är till exempel att använda lokalen för att ordna födelsedagsfester eller bröllop. Till privatlivet och familjelivet hör till exempel inte träning i idrottslag eller användning av gym tillsammans med personer som inte känner varandra sedan tidigare, även om lokalen hyrts av en privatperson.

Mer information om vad som avses med verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet och hurdana lokaler som lämpar sig för verksamheten:

Lagstadgade tjänster

Regionförvaltningsverket kan i sitt beslut utesluta lagstadgade tjänster från beslutet, varvid de lokaler som beordrats att stänga kan användas för att genomföra lagstadgade tjänster. Lagstadgade tjänster är till exempel gymnastikundervisning i skolor, ordnande av coronavaccinering och medicinsk rehabilitering.

Mer information om definitionen av lagstadgade tjänster:

Hobbyverksamhet för barn och unga

Lagen om smittsamma sjukdomar definierar inte direkt undantaget i fråga om hobbyverksamhet för barn och unga. Regionförvaltningsverket kan dock utesluta hobbyverksamhet för barn och unga från beslutet. Kontrollera alltså alltid i regionförvaltningsverkets beslut om huruvida de lokaler som ska stängas kan användas för hobbyverksamhet för barn och unga.

Mer information om hobbyverksamhet för barn och unga:

Coronapasset

För närvarande har användningen av coronapasset begränsats så att ibruktagandet av det inte befriar verksamhetsutövaren från begränsningarna. Mer information: https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/muutoksia-ravintoloiden-aukioloaikoihin-ja-koronapassin-kayttoon?languageId=sv_SE    

Verksamhetsutövaren kan dock ta coronapasset i bruk i lokaler som omfattas av begränsningarna och som kunderna använder under sin fritid i rekreationssyfte. Sådana lokaler är:

 • Inomhuslokaler och utrymmen utomhus som används för offentliga evenemang; 
 • förplägnadsrörelser; 
 • gym och andra inomhusutrymmen som används för idrott eller motion; 
 • allmänna bastur och bassängområden i simhallar, friluftsbad och badinrättningar, samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem; 
 • dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp;  
 • nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus; 
 • inomhuslekparker och inomhuslekplatser; 
 • museer, utställningslokaler och andra motsvarande kulturlokaler, såsom konstgallerier.

Verksamhetsutövaren kan inte ta i bruk coronapasset i sådana lokaler och på sådana platser som kan anses vara nödvändiga eller väsentliga med tanke på det normala livet eller de lagstadgade rättigheterna. Dessutom kan man inte frigöra sig från stängningen av lokalerna genom att ta i bruk coronapasset.

Mer information om användningen av coronapasset:

Mer information

Författare: regionförvaltningsverkets kundserviceteam

korona liikunta ruotsi