Blogikirjoitukset

Miten eläintarhoja valvotaan?

Julkaisupäivä 25.4.2023 10.38 Blogit

Eläintarhojen olemassaolon oikeutuksesta kiistellään usein. Mikä on eläintarhan tehtävä? Miten eläintarhoja valvotaan? Miksi eläintarhoja on? Miksi villieläimiä saa sulkea aitaukseen ihmisten töllisteltäväksi?

EU-jäsenmaissa eläintarhadirektiivi antaa raamit eläintarhojen toiminnalle. Sen mukaan eläintarhoilla on tehtävä lajien suojelussa, yleisön valistamisessa ja/tai tieteellisessä tutkimuksessa.

Direktiivin vaatimukset on sisällytetty Suomen eläinsuojelulainsäädäntöön. Lain mukaan eläintarhan tulee edistää luonnonvaraisen eläimistön suojelua ja biologisen monimuotoisuuden säilymistä. Lisäksi eläintarhojen tulee osallistua suojelua edistävään tutkimukseen, eläinlajien suojelutaitoihin liittyvään koulutukseen, suojeluun liittyvään tietojen vaihtoon, tai eläinten vankeudessa kasvatukseen ja luontoon palauttamiseen.

Suomessa eläintarhoja valvovat aluehallintovirastot

Suomessa eläintarhaluvista vastaavat aluehallintovirastot, jotka säännöllisesti valvovat lupaehtojen noudattamista.

Aluehallintovirastojen valvonnassa huomioidaan kokonaisuudessaan eläinten pitopaikkojen lainmukaisuus, toimijoiden osaaminen ja toimintatavat. Eläinten hoidon ja ruokinnan on oltava lajille sopivaa. Eläimet eivät saa päästä karkaamaan eläintarhasta. Eläinluetteloiden tulee olla tarkkoja ja ajantasaisia.

Eläintarhojen valvotaan yhteistyössä kunnallisten valvontaeläinlääkärien kanssa, ja tarkastuskohteissa käydään säännöllisesti. Tarkastuksesta laaditaan tarkastuskertomus ja tarvittaessa muita hallinnollisia asiakirjoja, jotka ovat lähtökohtaisesti julkisia.

Eläintarhojen kävijöiden turvallisuutta valvoo Tukes.

Valvonta on aina tiimityötä

Aluehallintovirastoissa valvontatyö tehdään tiimeissä. Tulkinnanvaraisissa asioissa ei ole kyse yhden viranhaltijan mielipiteestä, vaan laajemman kollegion yhteisestä näkemyksestä. Eläintarhavalvonta vaatii perehtymistä erityisesti eläintarhojen toimintaan. Eläintarhoja valvovat läänineläinlääkärit pitävät yhteisiä palavereja, joissa valvonnan ongelmakohtia käydään läpi ja tarvittaessa tehdään valtakunnallisia tulkintoja lainsäädännön vaatimuksista.

Tarkastuskäynnillä keskitytään katsomaan eläimiä ja niiden olosuhteita. Aluehallintoviraston läänineläinlääkärillä on oikeus pyytää toimijalta erilaisia selvityksiä eläinten hoidosta ja tarvittaessa määrätä toimijaa selvittämään jonkin eläimen terveydentilaa tarkemmin.

Tarkastuksen yhteydessä käydään läpi myös eläintarhan osallistumista suojelutoimien toteuttamiseen. Jokaisen tarhan kohdalla arviointi tehdään tapauskohtaisesti. Valvojat tekevät työtään virkavastuulla ja eläinten hyvinvointi on aina etusijalla

Epäkohdat on korjattava tai eläintarhaa uhkaa sulkeminen

Jos valvonnan yhteydessä havaitaan puutteita, aluehallintovirasto määrää toimijaa korjaamaan epäkohdat määräajassa. Määräaikoja joudutaan sovittamaan niin, että korjaukset on mahdollista tehdä, mutta usein siihen menee kuukausia. Jos toimija ei tee korjauksia, voidaan eläintarha tai sen osa sulkea. Eläintarhan sulkeminen on iso prosessi, jossa tarvitaan paljon viranomaisyhteistyötä ja usein myös muiden eläintarhojen apua.

Joissain tapauksissa eläimiä joudutaan lopettamaan, varsinkin jos ne ovat iäkkäitä tai huonokuntoisia, eikä niiden kuljettaminen toiseen eläintarhaan ole niiden edun mukaista. Eläimellä on oikeus lajityypilliseen tai kivuttomaan elämään, eikä eläimen elossa pitäminen ei aina ole eläimen kannalta paras ratkaisu

Uusi laki lisää eläintarhojen vaatimuksia suojelutoimien toteuttamisesta

Suomessa on hyväksytty uusi laki eläinten hyvinvoinnista. Se tulee voimaan 1.1.2024. Isoilla toimijoilla toteutuvat pääsäätöisesti jo nyt kaikki uuden lain vaatimukset lajien suojelua edistävistä toimista, mutta pienet eläintarhat joutuvat pohtimaan toimintaansa uuden eläinten hyvinvointilain tullessa voimaan. Aluehallintovirastot joutuvat arvioimaan kaikki eläintarhaluvat uudelleen.

On todennäköistä, että osa pienempien toimijoiden luvista muutetaan pysyvän eläinnäyttelyn luviksi. Niiden vaatimukset eläinten pitopaikkojen suhteen ovat samat kuin eläintarhoilla, mutta suojelutoimiin ei tarvitse osallistua. Pysyvässä eläinnäyttelyssä pidetään näytteillä vähäisessä määrin luonnonvaraisia eläimiä, eikä näytteillä pidettävillä eläimillä ole erityistä suojeluarvoa. Suojeluarvon määrittelyssä käytetään apuna erilaisia kansainvälisiä arvioita ja muun muassa sitä, onko kyseessä eläinlaji, jota pidetään tavanomaisesti lemmikkinä ja yksilö, joka on kasvatettu lemmikkinä pidettäväksi.

Kirjoittaja on aluehallintovirastossa työskentelevä eläintarhavalvontaan perehtynyt läänineläinlääkäri

Lue lisää

eläimet suomi