Blogikirjoitukset

Kohdennetut palvelut tukevat romanien yhdenvertaisuutta

Julkaisupäivä 4.4.2023 16.23 Blogit

Suomen romanipoliittisen ohjelman (Rompo) tavoitteina ovat yhdenvertaisuus, osallisuus ja osallistuminen sekä syrjinnän poistaminen puuttumalla romanivastaisuuteen. Vielä ei ole aivan selvää, mikä on viranomaisten, kuntien, järjestöjen ja koulutusorganisaatioiden sekä romaniväestön oma rooli romanipoliittisten toimenpiteiden toimeenpanossa. Tulisiko romanit huomioida omana ryhmänään erilaisten organisaatioiden toiminnassa, ja pystytäänkö eriytetyistä palveluista siirtymään sujuvasti yhteisiin, yhdenvertaisiin palveluihin?

Romanien hakeutuminen olemassa oleviin palveluihin on yleensä vähäisempää kuin pääväestön keskuudessa. Suomi pyrkii Rompon avulla edistämään romanien osallisuutta koulutuksen, työllisyyden, asumisen ja terveyden elämänaloilla tarjoamalla romaniväestön tavoittavia palveluita. Pelkästään romaneille tarkoitettu palvelu saattaisi houkutella kokeilemaan osallistavaa palvelua. Romanien osallisuutta voitaisiinkin tukea aloittamalla kohdennetuista palveluista ja siirtymällä niistä kohti yhdennettyjä palveluita.

Turun kaupunki näyttää tietä: romanit on huomioitu kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmassa ja lisäksi Turun kaupungin liikuntapalveluiden ja paikallisen romaniyhdistyksen kanssa on suunnitteilla alueen romaniväestölle suunnattuja aktiviteetteja. Toiveissa on laajentaa tätä toimintaa niin, että muutkin alueen kunnat tulevat konkreettisesti mukaan romanipoliittisen ohjelman toimenpide-ehdotusten toteuttamiseen. 

Kulttuuritietoisuus kuuluu työelämä- ja opintopalveluiden suunnitteluun

Työllistymisen esteiden purkamisessa tarvitaan dialogia työnantajien ja romanitoimijoiden välillä. Kun esimerkiksi työelämäpalvelua tuotetaan yhteistyössä romanitaustaisten työntekijöiden kanssa, voidaan varmistua kulttuurin tuntemuksesta ja antaa osallistujille kokemus siitä, että heidän kulttuuritaustansa on toimintaa suunniteltaessa huomioitu. Kulttuuritietoisuus edistää yhdenvertaisuuden ja osallisuuden konkreettisia tekoja. Organisaatiossa romanitaustainen työntekijä antaa viestin, että romanit on huomioitu toiminnan suunnittelussa.

Mallia kannattaisi kokeilla laajemminkin. Romanien olisi hyvä saada ensin tukea toisistaan, sillä tuttuus ja samaistuttavuus voivat paremmin houkutella muitakin toiminnan piiriin. Muutaman kansanopiston kanssa neuvotellaan parhaillaan romaniväestölle suunnatuista opiskeluryhmistä, joiden päämääränä on digisyrjäytymisen ehkäisy.

Romaneille eriytetyistä palveluista voisi siirtyä yhdennettyihin palveluihin ja näin edistää hyviä väestösuhteita. Esimerkiksi TE-palveluiden Ohjaamossa voisi yhdenvertaisuuden edistämiseksi soveltaa palvelumuotoilun periaatteita, vaikkapa palveluiden kohdentamisessa ja palvelupolkujen rakentamisessa romanien tarpeiden pohjalta.

Rompon vieminen käytäntöön edellyttää vahvoja verkostoja

Romanipolitiikkaa toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Romanipoliittiseen hallintoon kuuluvat valtakunnallinen neuvottelukunta ja aluehallintovirastojen alueelliset neuvottelukunnat sekä paikalliset romanityöryhmät ja romaniväestö, järjestöt, koulutusorganisaatiot, muu julkinen sektori ja kirkko. Kenttä on kattava ja tavoittaa monet organisaatiot, joiden päämäärä on toimia yhdenvertaisesti, ihmisten parhaaksi.

Yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämisen tulisi lähteä kunkin organisaation ja palvelun johtotasolta, jotta palveluiden tuottamisesta vastaavalla työntekijällä olisi vaikutusvaltaa ja vapautta. Tarvitaan tietoa, resursseja ja tahtoa – toimenpiteet eivät konkretisoidu itsestään. Osallisuutta voidaan toteuttaa alueellisesti ja lähellä, esimerkiksi mahdollistamalla harrastustilojen käyttö tai tuottamalla romanit tavoittavaa toimintaa.

Tuttujen yhteistyötahojen kanssa työskentely ja luotujen verkostojen vakiintuminen edistää toimintaa parhaiten. Tavoitteena tulisi olla kansallisten ohjelmien valtavirtaistaminen alueelliset tarpeet huomioiden, sekä se, ettei yhteistyötä tarvitsisi aina aloittaa alusta vaikkapa työntekijöiden vaihtuessa.

Yksi istuttaa ja toinen kastelee, mutta tärkeimmän – kasvun – luomme yhdessä. Hyvää kansainvälistä romanien päivää 8.4.2023. Latšo internationaalo romanengo diives!

 

Katja Theresa Ärling
erikoissuunnittelija
Lounais-Suomen aluehallintovirasto

aluehallintovirastot suomi