Blogikirjoitukset

DIY-Sisäilmastoklinikat: Teimme itse (paremmin) - ja samalla säästimme

Julkaisupäivä 1.12.2022 13.44 Blogit

Kaksi Lego-hahmoa rakennusmiehinä.

Sisäilmastoasiat koskettavat meistä jokaista, tavalla tai toisella, ja herättävät toisinaan suuriakin tunteita. Aihe on laaja kokonaisuus, johon liittyy monia haasteita myös viranomaistoiminnan näkökulmasta. Olemmekin miettineet – ja myös edellisissä elämissämme terveydensuojeluviranomaisten edustajina omakohtaisesti havainneet – että kunnan terveydensuojeluviranomaiset tarvitsevat ja ansaitsevat parempaa ohjausta oman työnsä tueksi. Nyt ohjaavan valvontaviranomaisen leivissä meille avautui mahdollisuus tehdä asian eteen itse jotain. Ja mehän teimme!

Otimme siis ohjauksen parantamisen lähtökohdaksi vanhan kunnon DIY (Do It Yourself) tai sillä kotimaisella Tein Itse ja Säästin -periaatteen. Tähän toteamukseen liittyy todellista tee-se-itse -henkeä ja onnistumisen riemua. Yleensä se ei johdu edes siitä, että kuluissa olisi säästänyt, vaan vilpitöntä kokeilemisen viehätystä ja onnistumisen iloa. Säästöt taitavat olla monelle vain iloinen sivutuote, kun omalle työlle ei yleensä hintaa lasketa. 

Ylen kanavilla esitettiin kultaisella 1990-luvulla Kummeli-sketsisarjaa. Tee-se-itse -sähköasentajat Jakke ja Sepi opettivat maallikoille oikein havainnollisesti miten kuka tahansa voi koota vaikkapa jatkoroikan ylijääneistä johdonpätkistä. Jakkea lainatakseni ”turha tähän on sähkömiestä kutsua”.  

Sisäilmastoasioiden ohjauksessa ei tietenkään ole kyse samanlaisista riskeistä, vaikkei kaikki aina nappiin menisikään. Ja toki meillä on pitkä kokemus ja osaaminen terveydensuojelun alalta, vaikka uuden äärellä olemmekin olleet ohjauksen toteuttamisen tavan osalta. Otimme siis rohkeasti uusia askelia ja lähdimme toteuttamaan ohjausta suunnittelemalla ja järjestämällä itse, teemoitettuja tilaisuuksia.

DIY - Kokemus ja kentän kuuntelu Sisäilmastoklinikoiden idean taustalla 

Kunnissa tehdään se konkreettinen terveydensuojelullinen ohjaus- ja valvontatyö, joka lopulta näkyy myös kuntalaisille. Me aluehallintovirastossa puolestaan ohjaamme ja valvomme kuntien terveydensuojeluviranomaisten toimintaa. 

Osana ohjausta suunnittelimme ja toteutimme vuosien 2021−2022 aikana viisi sisäilmastoteemaista verkkotilaisuutta, jotka oli kohdennettu ensisijaisesti kuntien ympäristöterveydenhuollon viranomaisille (tutummin siis eri nimikkeillä toimiville terveystarkastajille sekä terveysvalvonnan johtajille). Mukaan kutsuttiin myös muita viranomaistahoja sekä sidosryhmiä tilaisuuskohtaisesti ja harkintaa käyttäen. Ohjaustilaisuuksien sarjaa kutsutaan nimellä Sisäilmastoklinikat. Klinikoiden toteutusta tuki taloudellisesti myös valtioneuvoston kanslian kansallinen Terveet tilat -ohjelma.

Tilaisuuksien teemoina käsiteltiin oireilua ja sen monitekijäisyyttä, meluasioita, viestintää ja tiedottamista, psykologista tukea ja toimintakykyä sekä viimeisenä teemana hallinnollisia menettelyitä. Miksi valitsimme juuri nämä teemat? Mitä klinikoilla saavutettiin? Ja onko kaikki huolet nyt poispyyhitty? 

Teemat valikoituivat kentältä hankitun omakohtaisen kokemuksen, ohjaavan ja valvovan viranomaisen tehtävissä muodostuneen näkemyksen, valvontakentältä saatujen tietojen sekä esitettyjen toiveiden pohjalta. Kun omakohtaisesti on kokenut tarvitsevansa ja kaipaavansa tukea ja ohjausta muutoinkin haasteellisen, monella tapaa laaja-alaisen sekä keskustelua ja tunteita herättävän asian käsittelemiseen, oli tilaisuuden tullen tartuttava toimeen. Meillä oli halu tehdä asioita uudella tavalla, haastaa rakenteita ja totuttuja toimintatapoja. Se vaatii työtä ja yhteensovittamista. Se vaatii keskustelua ja perustelemista. Se vaatii vahvaa uskoa visioon sekä koordinaatiota. Se vaatii yhteistyötä ja ponnisteluja. Ponnistelut näyttäisivät kantaneet hedelmää, sillä osallistujat ovat olleet tyytyväisiä Sisäilmastoklinikoihin.

DIY - Sisäilmastoklinikoiden tulos heijastuu kuntalaisten arkeen

Sisäilmastoklinikoiden tavoitteiksi on kirjattu kunnan ympäristöterveydenhuollon viranomaisten tukeminen sekä tietämyksen, ymmärryksen, asiantuntijuuden ja palveluhenkisyyden lisääminen. Lisäksi tavoitteena on laaja-alaisen yhteistyön ja viestinnän parantaminen viranomaisten sekä muiden sisäilmastoasioita hoitavien tahojen kesken. 

Tällä on tavoiteltu sisäilmastoaiheisten viranomaistehtävien aiempaa laadukkaampaa, yhtenäisempää hoitamista sekä hyvän hallintotavan lisäämistä. Tavoitteiden saavuttamisen on arvioitu johtavan puolestaan asiakkaiden, toimijoiden ja kuntalaisten kannalta laadukkaampaan ja virtaviivaisempaan palvelutarjontaan alueittain sekä valtakunnallisesti. Ohjauksella on siis pyritty parantamaan myös sinun palvelukokemustasi sekä oikeusturvaasi.

Yhtenä tärkeänä tavoitteena on pidetty osaamisen kehittämisen lisäksi sisäilmastoasioiden parissa työskentelevän terveydensuojeluhenkilöstön työssä jaksamisen ja psykologisen tuen vahvistamista. Henkilöstö joutuu toisinaan ohjaus- ja valvontatehtävissään varsin kuormittaviin tilanteisiin. Resurssit ovat paikoin vähäisiä. Sisäilmastotapaukset voivat olla aikaa vieviä, monitahoisia ja tunteisiin vetoaviakin. Usein terveydensuojeluviranomainen joutuu keskelle asuntokauppa- tai taloyhtiöriitaa, vaikkei heillä ole suoranaista roolia näissä. Ohjaustilaisuuksilla on haluttu antaa eväitä toimia kestävästi näissäkin vaikeissa tilanteissa. 

DIY – Se taisi onnistua sittenkin 

Siis se säästö toteutui myös. Vaikka omia työtuntejahan ei ole laskettu. Osa asiantuntijoista oli mukana ”talkoomentaliteetilla” ja virkatehtävien puitteissa. Osalle on jouduttu asiantuntijatyöstä maksamaan, mutta panos-hyöty-suhde on ollut kannaltamme positiivinen. 

Taulukko 1. Sisäilmastoklinikoiden ohjaustilaisuudet ja niihin osallistuneiden määrä vuosina 2021-2022. 

Teema Ajankohta

Osallistuneiden määrä

Oireilu ja sen monitekijäisyys Joulukuu 2021 214
Meluasiat Helmikuu 2022 197
Viestintä ja tiedottaminen Toukokuu 2022 142
Psykologinen tuki ja toimintakyky Syyskuu 2022 276
Hallinnollinen prosessi Joulukuu 2022 ?

 

Osallistuneista keskimäärin 85,7 prosenttia edusti kunnan terveydensuojeluviranomaista (blogin valmisteluaikataulun johdosta huomioitu neljä ensimmäistä tilaisuutta). Loput osallistuneista edustivat eri sidosryhmiä ja asiantuntijatahoja (mm. elintarvikevalvonta, työsuojelu, opetustoimi, tutkimus, terveydenhuolto) hieman teeman mukaan vaihdellen. 

Palautteen perusteella klinikkatilaisuudet on koettu pääosin (n. 95–100 prosenttia vastanneista) erittäin tai melko hyödyllisiksi (blogin valmisteluaikataulun johdosta huomioitu neljä ensimmäistä tilaisuutta). 

Olemme osallistaneet ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköitä ohjaustilaisuuksien valmisteluun, mikä on tuonut kokonaisuuteen lisäarvoa myös sisäilmastoasioihin liittyvän tilannekuvan kirkastumisen myötä. Valmistelun osana valvontayksiköt ovat kirjanneet kentällä vallitsevaa tilannetta, käytänteitä, tarpeita, epäkohtia ja  kysymyksiä, minkä arvelemme edistävän osaltaan myös lainsäädännön uudistamista.

Hankekokonaisuudella tavoiteltiin myös merkittävää kansallista vaikuttavuutta ja näkyvyyttä aluehallintovirastolle sekä ympäristöterveydenhuollon terveydensuojelun toimialalle. Tässä olemme ainakin osittain onnistuneet ensimmäisen toimintakauden aikana, koska mielenkiinto Sisäilmastoklinikoita ja klinikoiden toteutustapaa sekä vaikuttavuutta kohtaan on kasvanut eri tahoilla. Pyrimme myös tällä blogikirjoituksella tekemään osaltamme näkyväksi aluehallintovirastoissa tehtävää laaja-alaista yhteistyötä.

DIY – Tee-se-itse -meiningillä kohti tulevaa

Ohjaustilaisuuksien sarja on saamassa jatkoa, ja näin ollen myös viranomaistoiminnan kehitystä ja ihmisten oikeusturvan parantamista jatketaan. Sama DIY-asenne kulkee mukana edelleen.

Ehkä juuri Sisäilmastoklinikoiden innoittamana aluehallintovirastot ovat saamassa tukea ohjaus-työhönsä myös sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä Valvirasta. Myös muilta tahoilta on osoitettu hieman epäilevän alun jälkeen orastavaa mielenkiintoa Sisäilmastoklinikoita ja niiden toteutustapaa kohtaan.

Sisäilmastoklinikat ovat varmasti avanneet myös ohjaavien viranomaisten silmät erilaisille kehityskohteille, niin toiminnan kuin lainsäädännönkin osalta. Yhteisenä tahtotilana on jatkaa ohjaustoimintaa, ja näin askel askeleelta pyritään tukemaan sisäilmastoasioiden parissa työskenteleviä terveydensuojeluviranomaisia. 

Kirjoittajat: Tomi Kekki ja Lari Hölttä, ympäristöterveydenhuollon ylitarkastajat Etelä- ja Itä-Suomesta
 

suomi valvonta ympäristöterveydenhuolto