Blogikirjoitukset

Askarruttaako perinnän laillisuus? Aluehallintoviraston valvonta tukee perintätoimen ammattimaisuutta

Julkaisupäivä 21.11.2022 15.03 Blogit

Saitko maksuvaatimuksen, jonka lainmukaisuudesta et ole varma?

Kolahtiko postiluukustasi perintäyhtiön lähettämä maksuvaatimus? Olit ehkä tilannut jonkin tuotteen ja unohtanut koko asian, tai kenties sähkölasku oli jäänyt maksamatta ja päätynyt perintään.

Joskus voit jäädä miettimään, oliko saamasi perintäkirje aivan sellainen kuin sen kuuluisi olla. Kenties et muista saaneesi maksumuistutusta ennen maksuvaatimusta. Toisinaan maksuvaatimuksesta ei selvästi ilmene, mitä saatavaa sinulta ollaan perimässä. Perintäkulut voivat vaikuttaa kohtuuttoman suurilta suhteessa perityn pääoman määrään, tai ne voivat olla laissa säädettyjä enimmäismääriä suuremmat ilman lakiin perustuvaa syytä. Joskus laskun maksamiselle tai huomautusten esittämiselle ei ole jäänyt kohtuullista aikaa ennen eräpäivää, koska perintäkirje on saapunut liian myöhään.

Laki ja hyvä perintätapa velvoittavat perintätoimistoja

Perintätoimistojen on noudatettava toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa. 

Perintälaki sääntelee muun muassa sitä, millainen perintäkirjeen sisällön pitää olla, milloin perintäkirjeen saa lähettää velalliselle ja kuinka tiheästi niitä saa lähettää. Se määrittää, millaisia ja kuinka suuria perintäkuluja velalliselta saa periä ja miten perintäyhtiön on toimittava, jos velallinen vaikkapa riitauttaa saatavan. Laissa myös säädetään, mitä tulee huomioida, kun sovitaan maksusuunnitelma ja mitä kuluja siitä saa periä. Lisäksi perintälaissa käsitellään velallisen oikeutta saada tietoja sekä monia muita perintään liittyviä seikkoja.

Perintätoimistojen on noudatettava myös kuluttaja-asiamiehen linjaamaa hyvää perintätapaa kuluttajaperinnässä. Linjauksessa on täsmennetty monia perinnälle laissa asetettuja vaatimuksia. Lisäksi aluehallintoviraston valvontapäätöksissä ja oikeuskäytännössä on muodostunut hyvää perintätapaa koskevaa käytäntöä, jota perintätoimistojen tulee noudattaa.

Aluehallintovirasto valvoo rekisteröityjä perintätoimistoja 

Perintätoimistojen valvonnasta vastaa koko maassa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Valvomme, että perintärekisteriin merkityt perintätoimen harjoittajat ovat luotettavia, täyttävät rekisteröinnin edellytykset ja noudattavat lakia ja hyvää perintätapaa. Jos epäilet, että postiluukustasi pudonneessa maksuvaatimuksessa ei ole noudatettu perintälakia tai hyvää perintätapaa, voit tehdä meille ilmoituksen.

Aluehallintovirasto valvoo kuitenkin vain sellaista perintätoimen harjoittamista, joka edellyttää rekisteröintiä. Esimerkiksi pääsääntöisesti omien saatavien perintä sekä oikeudellinen perintä (toisin sanoen tuomioistuimessa tai ulosotossa tapahtuva perintä) ei edellytä rekisteröintiä, joten aluehallintovirastolla ei ole toimivaltaa valvoa niitä. Aluehallintovirasto ei myöskään voi muun muassa alentaa perintäkuluja tai määrätä vahingonkorvauksia. Velallisen ja velkojan välisen riita-asian viimekätisenä ratkaisijana toimii yleinen tuomioistuin.

Kuluttajien osalta perintälain noudattamista valvoo myös kuluttaja-asiamies. Voit tehdä kuluttaja-asiamiehelle ilmoituksen myös sellaisesta perinnästä, jota aluehallintovirasto ei valvo. Lisäksi kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonta voi antaa kuluttajalle ohjausta ja neuvontaa riita-asian selvittämiseksi. Kuluttajariitalautakunta voi myös antaa ratkaisusuosituksen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä asiassa.

Velallisten tekemien epäkohtailmoitusten perusteella saamme aluehallintovirastossa selville, jos perintäalalla tai tietyllä perintätoimistolla lakia ja ohjeistusta noudatetaan puutteellisesti. Ilmoitukset ovat tärkeitä tiedonlähteitä, joiden perusteella voimme kohdentaa valvontaa esimerkiksi tiettyihin perintätoimistoihin tai epäkohtiin.

Jos perintätoimiston havaitaan toimineen vastoin lakia tai hyvää perintätapaa, aluehallintovirasto voi antaa sille varoituksen. Vakavissa tai toistuvissa rikkomuksissa voimme myös määrätä määräaikaisesta toimintakiellosta tai poistaa perintäyhtiön perintätoiminnan harjoittajien rekisteristä. Lievemmissä tapauksissa voimme kiinnittää perintätoimiston huomiota käsitykseemme lain ja hyvän perintätavan sisällöstä ja näin ohjata perintätoimistoa toimimaan jatkossa lainmukaisella tavalla. Tätä kutsutaan hallinnolliseksi ohjaukseksi.

Vinkkejä ilmoituksen tekemiseen

Aluehallintovirasto selvittää ilmoituksesi perusteella, onko syytä epäillä perintäyhtiön toimineen kohdallasi lain tai hyvän perintätavan vastaisesti. Selvitystä helpottaa, kun liität saamasi perintäkirjeet ja perintätoimiston kanssa käymäsi sähköpostikeskustelut esimerkiksi saatavan riitautuksesta sekä muun hyödyllisen aineiston jo ilmoitukseesi. Ilmoituksessa on hyvä kuvailla, kuinka perintätoimisto on mielestäsi toiminut vastoin lakia tai hyvää perintätapaa. Neuvomme sinua tarvittaessa ja pyydämme lisäselvitystä, jos sitä tarvitaan.

Tavoitteena edistää ammattitaitoista perintää

Pyrimme edistämään valvonnalla sitä, että perintätoimistot harjoittavat perintää lain ja hyvän perintätavan mukaisesti sekä ammattitaitoisesti. Velallisille aluehallintoviraston harjoittama valvonta näkyy parhaimmillaan korkeatasoisena ja yhdenmukaisena perintänä riippumatta siitä, minkä perintäyhtiön perittävänä heidän velkansa on. Edistetään yhdessä ammattitaitoista perintää!

 

Lisätietoa aluehallintoviraston harjoittamasta perintätoimistojen valvonnasta sekä lomake ilmoituksen tekemiseen:
https://avi.fi/asioi/henkiloasiakas/valvonta-ja-kantelut/raha-ja-omaisuus/perintatoimistot

 

Hanna Suutari-Pitkänen
Ylitarkastaja, elinkeinovalvonta
Etelä-Suomen aluehallintovirasto

perintä suomi valvonta