Ohjeita vesi- ja ympäristöluvan hakemiseen

Kun haet meiltä aluehallintovirastosta vesi- tai ympäristölupaa, hakemuksen laatiminen sekä tarvittavien selvitysten ja muiden tietojen toimittaminen kuuluvat sinulle. Löydät tältä sivulta luvan hakemiseen liittyviä ohjeita.

Hakemuksen ja suunnitelma-asiakirjojen on muodostettava yksiselitteinen ja ymmärrettävä kokonaisuus. Liitä hakemukseen sen käsittelyn kannalta tarpeelliset ajantasaiset selvitykset, jotka koskevat esimerkiksi toimintaa, päästöjä, vaikutuksia ja asianosaisia. Lisäksi hakemuksessa on käytävä ilmi, mihin aineistoon ja laskenta-, tutkimus- tai arviointimenetelmään antamasi tiedot perustuvat.

Hakemuksen laatimista varten sinulla on oltava riittävää asiantuntemusta asian laadusta, laajuudesta ja vaikutusten merkittävyydestä. Hakemuksen voi myös laatia toimeksiantona muu asiantunteva henkilö tai alalla toimiva konsulttitoimisto. 

Suunnitelmaan liittyvien piirrosten on oltava selkeitä ja niissä on käytettävä tarkoitukseen sopivaa mittakaavaa, esimerkiksi seuraavasti:

  • lähestymis-/yleiskartta 1:100 000–1:200 000
  • kiinteistörekisterikartat 1:5 000–1:10 000
  • asemapiirros 1:500–1:2 000
  • pituusleikkaukset, pysty-/vaakamittakaava 1:100–1:200 / 1:1 000–1:2 000
  • poikkileikkaukset 1:100–1:200
  • detaljit 1:10–1:100
  • prosessikuvaukset aiheen mukaan
  • teemakartat aiheen mukaan.

Laadi piirustukset ISO-A-sarjan mukaiseen kokoon (A4, A3 jne.).

Sinulla on oltava käyttöoikeus piirustusten laatimisessa käytettyihin aineistoihin. Merkitse piirustuksiin piirroksen tunnistetiedot (tyyppi ja numero), mittakaava, mittajana, laatimispäivämäärä ja laatijan nimi.

Kun teet alueita koskevia selvityksiä, ota huomioon oikeudet alueella liikkumiseen ja tutkimiseen. Muuhun kuin yleiskäyttöoikeuden perusteella tapahtuvaan liikkumiseen on oltava alueen omistajan/haltijan suostumus tai vesilain mukainen tutkimuslupa. Suomen aluevesillä ei saa ilman puolustusvoimien lupaa tehdä merenpohjan tai sen sisustan muodon, rakenteen tai koostumuksen selvittämistä geologisilla tai geofyysisillä tutkimuksilla eikä merenpohjan topografisten muotojen järjestelmällistä mittausta ja tallennusta.

Hakemuksessa esitettävät tiedot ja siihen liitettävät asiakirjat tulevat yleensä julkisiksi, kun hakemus on tullut vireille. Voit pyytää yksilöityjen tietojen tai asiakirjojen salaamista, jos hakemukseen liittyy mielestäsi lain nojalla salassa pidettäviä tietoja. Suosittelemme, että hakemuksessa esitetään tiedot sellaisessa muodossa, että ne ovat riittäviä hakemuksen käsittelemiseksi, mutta eivät edellytä salaamista.

Esitä hakemukseen liittyvät ei-julkiset tiedot erillisillä liitteillä. Sinun on myös perusteltava, miksi kyseiset tiedot eivät ole julkisia. Päätöksen tietojen salaamisesta tekee lupaviranomainen. Toiminnan päästö- ja tarkkailutiedot sekä ympäristön laatutiedot eivät ole salassa pidettäviä tietoja.

Lähetä aineistot, joka sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia asioita käyttämällä suojattua sähköpostiyhteyttä. Sähköpostin liitetiedostojen maksimikoko on 20 Mt. Jos liitteet ovat liian suuria, pienennä tiedostokokoa tai lähetä ne useassa eri sähköpostissa. Muista, että olet vastuussa viestin perillemenosta.

Suojattu sähköpostiyhteys

Luvan hakemisen tarvetta koskevissa keskusteluissa vastuullinen neuvottelutaho on alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). ELY-keskus vastaa myös luvan tulkintoihin liittyvistä asioista.

Hankkeen toteuttaminen tai toiminnan aloittaminen voivat edellyttää myös muita lupia tai ilmoituksia. Tällaisia ovat esimerkiksi toimenpideluvat, rakennusluvat ja meluilmoitus. Hankkeen vastaavalla tai toiminnanharjoittajalla on vastuu näiden selvittämisestä ja hakemisesta.

Lakilinkit

Sinua voisi kiinnostaa

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Asiakaspalvelun yhteystiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Luvan tarpeen arviointi ja lausunnot