Blogikirjoitukset

Livslångt lärande förutsätter livslång vägledning

Julkaisupäivä 16.5.2023 14.00 Blogit

Målsättningen med vägledning är att ge bättre beslutsunderlag för val, öka självinsikten och öka kunskapen om vilka alternativ som finns och vad de kan innebära för framtiden. Vägledning är en process som tar tid. Genom bra vägledning borde personen kunna fatta välgrundade beslut om studie- och yrkesval.

Detta beskriver i korthet vad vägledning går ut på. Det är en process där vägledaren ger stöd, råd och feedback för att personen skall kunna göra ett så bra val som möjligt. För den unga människan kan det vara första gången hen gör ett eget val i livet. Valmöjligheterna är många och det är inte lätt att fatta ett beslut som har konsekvenser för livet framöver. För vuxna människor kan valet handla om personlig och professionell utveckling, karriärbyte, få perspektiv på sina val och prestationer eller öka självkännedomen och självförtroendet. Kontexten kan vara olika och ibland komplexa.

Livslångt lärande, med individens ständigt pågående karriärprocess i fokus, förutsätter därför också livslång vägledning. Det finns många aktörer på fältet som handleder personer i olika åldrar och i olika livssituationer. Regionförvaltningsverket är med och utvecklar och diskuterar livslång vägledning både på det nationella och det regionala planet i Finland.

Utmaningarna som finns i vägledningsfrågorna är många, inte minst gällande kvalitet och resultat. Det finns inga verktyg som mäter detta. Kanske vägledning inte går att mäta eller bedöma? Bra vägledning är en form av inre tillväxt där den handledda fått nya insikter om sig själv och sitt kunnande, där den handledda kan konkretisera och forma sina tankar och eventuella drömmar om framtiden och där handledningsprocessen tydliggjort hur planen för framtiden ser ut. Vägledningen har kanske inte gett direkta svar, men däremot kunnat påvisa olika vägval och alternativa val.

Lika svårt som jag som elevhandledare i grundskolan i tiderna skulle ha haft att bedöma elever med siffervitsord i skolämnet elevhandledning är det antagligen att utvärdera eller bedöma vägledningens betydelse i valsituationen. En central del i vägledningsprocessen har alltid varit mötet mellan människor. Traditionell vägledning är kommunikation människor emellan, kan vara muntlig eller skriftlig, face-to-face eller på distans. Vad AI kan bidra med i denna utveckling återstår att se. Huvudsaken är att vägledningen är objektiv och etisk och alltid har den handledda i fokus.

Camilla Lillås
Planerare
RFV:s svenska enhet för bildningsväsendet

opetus ruotsi