Pöydällä on lakipapereita.

Vuõiǥeemkaiʹbbjõõzz 

Vuʹvddvaaldâšmkoontâr lij muttâzooccâmveʹrǧǧneǩ lääʹjjest jeäʹrben šiõttuum aaʹššin. 

Miʹjjid vuʹvddvaaldâšmkonttra vuäitt tuejjeed vuõiǥeemkaiʹbbjõõzz måtam škooulneeʹǩǩ da mättʼtõõtti kuõskki mättʼtõõzz jäʹrjsteei tuʹmmstõõǥǥin. Lââʹssen ǩiõttʼtõõllâp vuõiǥeemkaiʹbbjõõzzid spesiaalhuâllprograamm da spesiaalhuâl kääzzkõõzzid kuõskki tuʹmmstõõǥǥin. 

Vueiʹttep vuõiǥeemkaiʹbbjõõzz diõtt kååʹmted leʹbe muʹtted tuʹmmstõõǥǥ, jõs tõt lij lääʹjjvuâsttsaž. Vueiʹttep še heelǥeed vuõiǥeemkaiʹbbjõõzz. 

Nääiʹt tuejjääk vuõiǥeemkaiʹbbjõõzz 

Vuõiǥeemkaiʹbbjõõzz tuejjummša ij leäkku pååđlomakk, leâša tõn âlgg tuejjeed ǩeerjlânji.  

Vuõiǥeemkaiʹbbjõõzzâst âʹlǧǧe leeʹd täk teâđ: 

 • mõõn vueʹzzeld kaiʹbbjak tuʹmmstõʹǩǩe vuõiǥõõzz da mõõn diõtt 
 • vuõiǥeemkaiʹbbjõõzz tuejjeei nõmm da õhttvuõtt-teâđ (pååʹštaddrõs, neʹttpååʹšt, teʹlfon-nââmar)  
 • kopio leʹbe snimldõk tuʹmmstõõǥǥâst muttâsooccâmvuäʹppõõzzineez.  

Vuäitak õhtteed vuõiǥeemkaiʹbbjõʹsse še jeeʹres äʹššǩiiʹrjid, kook tuärjjee ouʹdde puhttum kaiʹbbjõõzz. 

Vuõlttâd vuõiǥeemkaiʹbbjõõzz meâlddõõzzeezvuiʹm pååʹšt mieʹldd leʹbe neʹttpååʹštin mij rekisterâʹsttemkonttra. Kaaunak liiŋk mij rekisterâʹsttemkonttri õhttvuõtt-teâđaid tän seeid looppâst. 

Škooulniiʹǩǩid da mättʼtõõttjid kuõskki aaʹššin vuõiǥeemkaiʹbbjõõzz âlgg tuejjeed 14 peeiʹv seʹst tuʹmmstõõǥǥ teâttan vuäǯǯmest. Spesiaalhuâl aaʹššin muttâzooccâmäiʹǧǧ lij 30 peiʹvved. 

Vuõiǥeemkaiʹbbjõõzz ǩiõttʼtõõllmõš lij määustem.

Täin aaʹššin vuäitak ooccâd muttâz

Vuäitak ooccâd oudd- da vuâđđmättʼtõõzzâst muttâz tuʹmmstõʹǩǩe, kååʹtt kuâskk 

 • škooulneʹǩǩen välddmõõžž (jeäʹrbi mieʹldd âʹlddškooul, nuʹbbsâjjsaž škooul, šiõttõllum vuâđđmättʼtõs) 
 • vuõiggâdvuõđ åskldõõǥǥ da jieʹllemǩiõččmõšteâđ mättʼtõʹsse 
 • jeäʹrab tuärj 
 • jeäʹrab mättʼtõsjäʹrjstummšid 
 • kuuʹǩǩuum mättõõlǥtemvuõđ 
 • vuâđđmättʼtõõzz alttummuž eeʹjj ääiʹjben leʹbe mâʹŋŋlest 
 • klaʹsse kuâđđmõõžž 
 • loppärvvtõõllmõõžž  
 • määttain ouddnummuž (eeʹǩǩ-klaassid čõõnteʹmes mättʼtõs)

Vuäitak ooccâd lookkjiškooulškooultõõzzâst muttâz tuʹmmstõʹǩǩe, kååʹtt kuâskk 

 • mättʼtõõttjen välddmõõžž 
 • lââʹssääiʹj määttai ǩiõrǥtem diõtt 
 • mättʼtõõttâmvuõiggâdvuõđ mõõntummuž 
 • čõõđtum määttai pueʹrren lookkmõõžž 
 • mättʼtõõttmõõžž čoʹrsteei jäʹrjstummuž 
 • vuõiggâdvuõđ åskldõõǥǥ da jieʹllemǩiõččmõšteâđ mättʼtõʹsse 
 • määttain ouddnummuž 
 • loppärvvtõõllmõõžž 
 • vuõiggâdvuõđ vuässõõttâd pâʹjjmättʼtõõttituʹtǩǩõʹsse leʹbe tõõzz kuulli testta.

Vuäitak ooccâd ämmtallaš škooultõõzzâst muttâz tuʹmmstõʹǩǩe, kååʹtt kuâskk 

 • valmštõʹtti škooultõõzz spraavdõõttâmääiʹj 
 • mättʼtõõttjen välddmõõžž 
 • jeäʹrab tuärj 
 • silttummuž ärvvtõõllâm šiõttõõllmõõžž 
 • ämmatčeäʹppvuõttõõlǥtõõzzin leʹbe siltteemtäävtõõzzin čoʹrstummuž 
 • vuäivvõõttâmaaunâsteeʹst kuõskki tuõđštõõzz čuäʹjtemõõlǥtemvuõđ 
 • vuõiggâdvuõđ määttai kõskkpoddsaž kõõsktummša 
 • tõn, što ǩiõččât, što mättʼtõõtti lij rätkkjam.

Vuäitak ooccâd čeäppõõzz vuâđđmättʼtõõzzâst muttâz tuʹmmstõʹǩǩe, kååʹtt kuâskk  

 • škooulneǩmääus  
 • škooulneʹǩǩen välddmõõžž.

Vuäitak ooccâd spesiaalhuâlast muttâz tuʹmmstõʹǩǩe, kååʹtt kuâskk 

 • spesiaalhuâl kääzzkõõzzi vuäǯǯmõõžž 
 • jiijjad spesiaalhuâllprograamm priimmʼmõõžž. 

Mii lij spesiaalhuâllprogramm? 

Spesiaalhuâllprograamm âlgg tuejjeed juõʹǩǩkiʹžže, koon ouddnummuš leʹbe jiõggsaž toiʹmmjummuš lij cõggnam leʹbe heärršõõvvâm šõddâmäiggsaž leʹbe ouddnemââʹjjest vuåǯǯum puõʒʒâlm leʹbe vââʹjj diõtt. Ooumže vueiʹtet miõttâd spesiaalhuâllan måtam kääzzkõõzzid. Teʹl kääzzkõõzz, koid jäʹrjstet jeeʹres laaʹjji vuâđald, jie leäkku leämmaž riʹjttjeei leʹbe heiʹvvjeei. Kääzzkõstarbb vuâđđââvv šõddâmvâkksažvuõʹtte da spesiaalhuâl taʹrbbe. 

Šõddâmvââʹǩǩlääʹjj meâldlaž kääzzkõõzz, koid jäʹrjstet spesiaalhuâllan, âʹlǧǧe vuâđđõõvvâd spesiaalhuâllprograʹmme. 

Spesiaalhuâllprogramm lij tuʹmmstõk, koʹst puäʹtte ouʹdde 

 • kääzzkõõzz, koid miõđât spesiaalhuâllan 
 • spesiaalhuâl čõõđtemnääʹll 
 • kuäʹss spesiaalhuâllprograamm täʹrǩstet. 

Tõt âʹtte nåårr puk äʹššneeʹǩǩ spesiaalhuâllan vuäǯǯam kääzzkõõzzid. Tõn diõtt ko kõõččmõõžžâst lij tuʹmmstõk, kååʹtt lij ââʹnteei muttâzooccâmnalla, tõõzz vuäitt ooccâd vuõiǥõõzz.  

Spesiaalhuâllprograamm vuâđald kåʹdd tuʹmmai kääzzkõõzzi, koid jäʹrjstet äʹššnekka spesiaalhuâllan, čõõđtemnääʹlest. Täid tuʹmmstõõǥǥid še ooʒʒât vuõiǥõõzz vuʹvddvaaldâšmkonttrest. 

Rekisterâʹsttemkonttri õhttvuõtt-teâđ - rekisterâʹsttemkoontârkääzzkõõzz

Rekisterâʹsttemkonttri õhttvuõtt-teâđ

Rekisterâʹsttem­koontârkääzzkõõzz