Kääzzkâʹsttemhââʹdd 

Vuʹvddvaaldâšmkonttâr kääzzkõõzzi hõõʹddin šiõtteet riikksuåvtõõzz asetõõzzin. Määus, koid peʹrrjet õõlmâsvuõiggâdvuõđlaž čõõđtummšin, lie vueʹzzin põõšši. Määus meäʹrtâʹvve vueʹzzin še hââʹdd mieʹldd, koin čõõđtummuž puuʹtʼtet. Teʹl mähss meäʹrtââvv tuejjuum čiâssmeäʹr mieʹldd. Miõttlõs da ǩiõldlaž tuʹmmstõk mäʹhsse seämma veeʹrd, jõs ääʹššest ij leäkku nuuʹbbnalla šiõttuum. 

Måtam kääzzkõõzzi hâʹdd meäʹrtââvv jäärnaǩtällõõzzlaž vuâđai mieʹldd. Täi vueʹzzeld hââʹdd vuâđđâʹvve Saujj-Lääʹddjânnam vuʹvddvaaldâšmkonttâr tuʹmmstõʹǩǩe. 

Looǥǥ lââʹzz Saujj-Lääʹddjânnam vuʹvddvaaldâšmkonttâr tuʹmmstõõǥǥâst.

Riikk tällõs- da tuâjjlažkåʹddvaaldâšm kääzzkâʹsttemkõõskõs (Palkeet) vuõlttad mij äʹššnekka laask. Laask âlgg mäʹhssed mieʹrrpeivva mõõneeʹst. 

Jõs ǩiõččak, što määus mieʹrrummšest lij šõddâm vââʹǩǩ, vuäitak kaiʹbbjed tõõzz vuõiǥõõzz. Ton õõlǥak kaiʹbbjed vuõiǥõõzz kuuđ määnpââʹj seʹst määus mieʹrrummšest. Vuõlttâd vuõiǥeemraukkmõõžž tõn vuʹvddvaaldâšmkonttra, kååʹtt lij mieʹrrääm määus. 

Määusast, koon peʹrrjet čääʹcctääll- da pirrõslååʹppääʹšš ǩiõttʼtõõllmest, vuäitt vaiddled Vaasa vaaldšemvuõiggsa. 

Vuʹvddvaaldâšmkonttâr kääzzkõõzzi mähsstaullõõǥǥ kaaunak riikksuåvtõõzz asetõõzz looppâst. Mähsstaullõk lij pdf-ååʹblǩest da tõn nõmm lij "Meâlddõs: Mähsstaullõk".