Sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzz

Vuʹvddvaaldâšmkonttrest ohjjeep da vuåppâp sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi puuʹtʼteeʹjid di miõttâp looʹvid privatt kääzzkõõzzi toiʹmmjummša. 

Sosiaalkääzzkõõzz

Sosiaalkääzzkõõzz lie

•    sosiaaltuâjj
•    sosiaalkååccmõš
•    dommkääzzkõõzz
•    roodnairuåtthååid tuärjjõs
•    jälstemkääzzkõõzz
•    strooiʹtelhåidd
•    piârhåidd
•    säursmâttmõš
•    päärnai da piârrji kääzzkõõzz
•    ââʹǩǩoummi kääzzkõõzz
•    lääʹmeskääzzkõõzz
•    peäʹnectuâjj da peäʹneckääzzkõõzz.

Sosiaalkääzzkõõzzi ohjjummuš da vuåppmõš

Ohjjeep da vuåppâp nuʹtt kååddlaž ko še privatt sosiaalkääzzkõõzzid. Sosiaalkääzzkõõzzi ohjjummuž da vuåppmõõžž mieʹrren lij staaneed sosiaalkääzzkõõzzi toiʹmmjummuž laaʹjji meâldlânji. Mij tuâjjan lij ainsmâʹtted äʹššniiʹǩǩi vuõiggâdvuõttstaan da tääʹsspeällsaž âânnmõõžž.

Ohjjummuž da vuåppmõõžž tuejjeep õhttsažtuâjast Valvirain da sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeriain di pääiklaž tääʹzzest kooʹddivuiʹm. 

Privatt sosiaalkääzzkõõzzi lååʹv

Meeʹst vuäitt ooccâd lååʹv privatt sosiaalkääzzkõõzz puuʹtʼtummša. Privatt kääzzkõõzz tiuddee kooʹddi taʹrjjeem kääzzkõõzzid. Tääuʹjmõs privatt sosiaalkääzzkõõzz lie
•    päärnai da nuõri strooiʹtel- da piârhåidd 
•    kääzzkõsjälstummuš da dommkääzzkõõzz.

Looǥǥ lââʹzz sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi looʹvin da iʹlmmtõõzzin 

 

Tiõrvâsvuõttkääzzkõõzz

Tiõrvâsvuõttkääzzkõõzz lie

•    cõggi tiõrvâsvuõtthuâll da tiõrvâsvuõđ oouʹdummuš
•    vuõsshåidd da puõccijååʹđtummuš
•    spesiaalpuõccihåidd
•    dommpuõccihåidd
•    škooultiõrvâsvuõtthuâll
•    talkksallaš säursmâttmõš
•    miõlltiõrvâsvuõttkääzzkõõzz
•    päärnai vuäpstõk-kääzzkõõzz
•    mättʼtõõttâmtiõrvâsvuõtthuâll
•    vuâđđtiõrvâsvuõtthuâll
•    kååccmõš da ǩirrsallaš håidd
•    njääʹlm tiõrvâsvuõtthuâll
•    tuâjjtiõrvâsvuõtthuâll
•    jeäʹnnvuõtt- da jeeʹres vuäpstõõǥǥ.

Tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi ohjjummuš da vuåppmõš

Mij toiʹmmjummuž täävtõssân lie narood pueʹrrvââjjmõõžž da tiõrvâsvuõđ oouʹdummuš, sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi ooudâs viikkmõš di čårrõõttmõõžž cõggmõš. Ohjjeep da vuåppâp õõlmâs da privatt tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid, koid taʹrjjeet tuu jälstemkååʹddest.

Lääʹdd tiõrvâsvuõtthuâllriâžldõõǥǥ vuâđđ lij riikk tuärjjõõzzin tuejjuum kååddlaž tiõrvâsvuõtthuâll. Kååʹdd vaʹsttee tiõrvâsvuõtthuâllkääzzkõõzzi jäʹrjstummšest. Tõk vuäiʹtte puuʹtʼted tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid õhttu leʹbe vuâđđeed kõskkneez kåʹddõhttmid. Kåʹdd vuäitt še vuäʹstted tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid jeeʹres kooʹddin, organisaatioin leʹbe privatt kääzzkõspuuʹtʼteeʹjin.

Tiõrvâsvuõttkääzzkõõzz, kooi jäʹrjstemvasttõs lij kååʹddest, lie looǥǥtõllum tiõrvâsvuõtthuâll-lääʹjjest.

Privatt tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi lååʹv 

Meeʹst lij vuõss-sâjjsaž vasttõs privatt tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi vuåppmõõžžâst vuuʹdineen.